วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
image
นางวราพร วันไชยธนวงศ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
© วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 0-5312-1121-2
โทรสาร 0-5312-1125
 

แนะนำวิทยาลัย

ตารางการขอใช้รถ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับแบบ Admission
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับตรง (ประมวลผลรอบที่ ๒)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลการตรวจร่างกาย วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ การรับตรง รอบประมวลผลรอบที่ ๒
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ การรับตรง ปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับตรง
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับตรง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ การรับตรงจากพื้นที่
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐานและผลตรวจร่างกาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : การรับตรงจากพื้นที
 • ประกาศการตรวจหลักฐานการรับสมัครและตรวจร่างกายของผู้ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ : การรับตรงจากพื้นที่
 • การชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
 • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561ไตรมาสที่ 2
 • รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561(งบลงทุน)ไตรมาสที่ 2
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตค.-พย. ปีงบประมาณ 2561 และขออนุมัตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค ปีงบประมาณ 2561
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย ปีงบประมาณ 2561
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 • รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1
 • รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เฉพาะงบลงทุนไตรมาสที่ 4
 • รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 งบลงทุนไตรมาส 3
 • รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 3
 • ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย
 • ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมา ธุรการ
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
 • ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงรนจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด