ข่าวกิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 2562-2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 วันนี้ เวลา 13.00 -16.00 น. ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ พร้อมทั้ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการบูรณาการพันธกิจการส่งเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีอาการปวดข้อเข่า โดยรูปแบบการออกกำลังแบบฟ้อนเจิง ณ ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์และบุคลากร ในการคัดแยกขยะ ภายใต้กิจกรรมบ้านสวย ด้วยมือเรา โดย ดร.กรรณิกา เรือนจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีโดยเริ่มต้นจากตัวเอง อีกทั้งเพื่อช่วยในการลดปัญหาขยะทั้งสถานที่ทำงานและที่บ้าน และเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ อาจารย์ ดร.โรชินี อุปรา หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับอาจารย์ จาก DIAKONIA COLLEGE FINLAND โครงการต่อเนื่องจากการทำ MOU กับ Thai Go-project จำนวน 2 ท่าน ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล ด้านกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และวัฒนธรรมกับต่างประเทศในปีการศึกษา 2564 ต่อไป << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 3 มีนาคม เวลา 14.30 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ อาจารย์พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน และอาจารย์ณิชชา ทิพยวรรณ์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แนวทางเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)” ให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานทำความสะอาดและผู้ประกอบการร้านค้าภายในวิทยาลัยฯ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยและการทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอร์เจลอย่างถูกวิธี เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันนี้ กลุ่มงานบริการวิชาการ นำโดย อ.ดร.ชูศักดิ์ ยืนนาน รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ และคณะอาจารย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จัดทำโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลดอนแก้ว จำนวน 50 คน โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในตำบลดอนแก้วมีความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอื่นทั่วไปได้ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 วันนี้เวลา 08.30-16.30 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “จริยธรรมในการทำงาน” ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว วพบ.เชียงใหม่ โดยวิทยากร คุณสุจินต์ สิริอภัย นิติกรชำนาญการ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่บุคลากรสามารถนำระเบียบ กฎหมายมาใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและราชการเป็นสำคัญ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 วันนี้เวลา 08.30-16.30 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “จริยธรรมในการทำงาน” ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว วพบ.เชียงใหม่ โดยวิทยากร คุณสุจินต์ สิริอภัย นิติกรชำนาญการ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่บุคลากรสามารถนำระเบียบ กฎหมายมาใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและราชการเป็นสำคัญ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่15-16 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาฯ จัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 2 จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมอินทนนท์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย และอ.รัชนี วิศิษฎ์วโรดม เป็นกระบวนกรให้ความรู้แก่นักศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งผลเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีการพัฒนาตนเอง เกิดความรักตนเอง ปรารถนาดีต่อผู้อื่น มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความเข้าใจ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เกิดค่านิยมจิตบริการและการเสียสละแทนการมุ่งเน้นวัตถุนิยม << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ดำเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมจิตติมาและอาคารใหม่ 6 ชั้นโดยทีมวิทยากรจากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลนครเชียงใหม่มาให้ความรู้สาธิตวิธีการดับเพลิงเบื้องต้นและวิธีในการเตรียมตัวรับมือแผ่นดินไหว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัติซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในที่ทำงานและความปลอดภัย โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 วันนี้เวลา 7.30 น. ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย รองฯ ผู้อำนวยการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2563 ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนราชนครินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่วิทยาลัยฯ และบุคลากรทุกท่าน << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ นำตัวแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนท์ 12 มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในครั้งนี้วิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น แล้วพบกันใหม่ในปีการศึกษา 2563 กับเจ้าภาพครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 14 มกราคม 2563 วันนี้ เวลา 09.00 - 16.00 น. กลุ่มงานเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โดย ดร.โรชินี อุปรา ,ดร.ชลธิชา อมาตยคง ,ดร.อัมภิชา นาไวย์ และ ดร.ปุลวิชช์ ทองแตง ได้พา Dr.Melody Seitz , อาจารย์ Rachel Lippert และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 18 คน จาก Messiah College ประเทศสหรัฐอเมริกา ลงเยี่ยมบ้านในชุมชนตำบลดอนแก้ว เพื่อศึกษาการพยาบาลครอบครัว ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีสร้างความประทับใจและความอบอุ่นให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 13 มกราคม 2563 วันนี้เวลา 08.30 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการ ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณศาลาพระพุทธ เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปี 2563 และเพื่อเตรียมจิตใจให้พร้อมทำงานในวันแรกของสัปดาห์ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 13 มกราคม 2563 วันนี้ เวลา 09.00 - 16.30 น. กลุ่มงานเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้นำ Dr.Melody Seitz , อาจารย์ Rachel Lippert และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 18 คน จาก Messiah College ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงานในโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายระบบการทำงานในการให้บริการประชาชน ของ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และอีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาต่างประเทศ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 11 มกราคม 2563 สาขาการพยาบาลเด็ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ให้บริการวิชาการโดยร่วมจัดงานวันเด็กกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรมอบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงในการฝึกเตรียมความพร้อมด้านทักษะส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญาและกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้วยกิจกรรม จิกซอว์ไข่มหาสนุก ระบายสีแสนหรรษา และทักษะการให้ความรู้สุขอนามัยกับการล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ให้แก่เด็กและผู้ปกครอง << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 11 มกราคม 2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดร.กรรณิกา เรือนจันทร์ พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 30 คน ร่วมสนับสนุนการจำหน่ายและหมุนรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563 ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ทั้งนี้เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 10 มกราคม 2563 วันนี้เวลา 13.00 – 16.30น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.อุษณีย์ คำประกอบ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสภาการพยาบาลและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ต่อไป << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 10 มกราคม 2563 วันนี้ เวลา 13.00 - 16.00 น. ดร.โรชินี อุปรา หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ปวีณา ยศสุรินทร์ อาจารย์ประจำกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้ง Dr.Melody Seitz , อาจารย์ Rachel Lippert และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 18 คน จาก Messiah College ในโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ กับ Messiah College ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประชุมปรึกษาทางการพยาบาลและประเมินผลหลังการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ในการสรุปผลการฝึกปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง, หอผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาท , หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ , หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 และ ห้องคลอด ระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2563 ซึ่งได้รับความรู้และประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการพยาบาลเป็นอย่างดี << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 6 มกราคม 2563 วันนี้เวลา 09.00 – 11.00 น. ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ Dr.Melody Seitz , อาจารย์ Rachel Lippert และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 18 คนจาก Messiah College, Pennsylvania, USA พร้อมแนะนำวิทยาลัยฯ และชี้แจงกำหนดการ ในโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ กับ Messiah College ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3 - 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และ ในเวลา 11.00 - 15.00 น. รับฟังการปฐมนิเทศและแนะนำโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ ก่อนเข้าศึกษาดูงาน ตามหอผู้ป่วยต่างๆต่อไป << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมหมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้่านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการ ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ กิจกรรมหมวกขาวสัมพันธ์ครั้งที่ 18 นี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 4 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย คณะพยายาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา รูปแบบกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ อาทิเช่น การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ การใช้ยา การตรวจวัดความดัน และฐานอาชีวอนามัย นักศึกษาผู้เข้าร่วมจากทุกสถาบันได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และมิตรภาพจากเครือข่ายสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอย่างถ้วนหน้า แล้วพบกันใหม่ในหมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง ในปีการศึกษา 2563 << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ในวันนี้เวลา 14.00 น. วิทยาลัยฯได้นำตัวแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ถนนนิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 12 ธันวาคม 2562 วันนี้เวลา 13.00 – 16.30 น. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ โดยมี อ.ดร.ณัฐปาลิน นิลเป็ง หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและจัดการความรู้ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การประกันคุณภาพกับบทบาทนักศึกษา” ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองกับการประกันคุณภาพ พร้อมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและวิชาชีพต่อไป << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยอดีตผู้อำนวยการ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ บริเวณศาลาพระพุทธ ศาลพระภูมิ หน้าวิทยาลัยฯ และร่วมพิธีสืบชะตา พระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุมอินทนนท์ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่วิทยาลัยฯ และบุคลากรทุกคน << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 5 ธันวาคม 2562 วันนี้เวลา 06.30 น. ตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ เป็นประธานในพิธีค่ะ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษในหัวข้อ แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข 20 ปีและปลูกฝังค่านิยม MOPH ดร. อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่จิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม จำนวนผู้อบรมทั้งสิ้น จำนวน 120 คน << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 วันนี้ เวลา 13.30 – 15.00 น. โดย ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และคณาจารย์ วิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์จาก สถาบันทางการศึกษาจากประเทศ Finland ได้แก่ Careeria Vocational College, Porvoo และ Koulutuskeskus Salpaus, Lahti จำนวน 2 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล ด้านกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของวิทยาลัย กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และวัฒนธรรมกับต่างประเทศต่อไป << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 วันนี้เวลา 04.45 น. ชมรมรักษ์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม "Good Health Good Life Mini marathon 2019" ขึ้น ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โดยจุดเริ่มต้นจากหน้าวิทยาลัยฯ ไปถึงศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ และวนกลับมายังวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหันมาใส่ใจสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังกาย << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ โฮเต็ล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 วันนี้ เวลา 9.00 น -10.00 น.คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และThe University of East Anglia ร่วมประชุมความก้าวหน้าความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาล โครงการ Wellbeing Centre , BCNC passport และ การเรียนการสอนโดยวิธี Coaching และ เวลา10.00 -17.00 น.Professor Kenda Crozier จาก School of Health Sciences, University of East Anglia ประเทศอังกฤษ ได้ร่วมทำการ workshop การพัฒนาโครงร่างบทความวิจัยและวิชาการ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย วิชาการ ในระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ในวิทยาลัยที่มีผลงานเข้าพบเพื่อขอข้อเสนอแนะ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 วันนี้ 09.00 – 12.00 น. กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ นำโดย ดร.กรรณิกา เรือนจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ ดร.อัมภิชา นาไวย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม พาคณะอาจารย์จาก School of Health Sciences, University of East Anglia, UK และ Southern New Hampshire University, USA เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการให้บริการด้านสุขภาพ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 วันนี้ เวลา 09.00 - 16.30 น. อ.ดร.ศศิธร ชิดนายี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ พร้อมด้วย หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์นิเทศการสอนภาคปฏิบัติ ได้ร่วมประชุมการพัฒนาบัณฑิตกับแหล่งฝึก ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสันกำแพง และโรงพยาบาลสารภี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ในการวางแผนการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา การวิจัยและ การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรสุขภาพร่วมกัน << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาประเทศ อินโดนีเซีย (AINEC) จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ทั่วประเทศ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการฯ ได้ทำการลงนามความร่วมมือ (MOA) กับ The Institute of Health Science Yatsi Tangerang และ Dehasen University Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สร้างความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาการศึกษาทางการพยาบาล และวิจัยต่อไป << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วันนี้ 13.00 – 17.00 น. กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการอาคันตุกะรับเชิญเป็นโครงการต่อเนื่องจากการทำ MOU กับ The University of East Anglia เพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพพยาบาล เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาทางการพยาบาล (Routes into nursing and managing quality in programs) และ นวัตกรรมและความร่วมมือในวิชาชีพพยาบาล (Innovations and partnership working) เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ในด้านการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ การทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม และให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก School of Health Science, University of East Anglia ประเทศอังกฤษ Professor Kenda Crozier , Professor Zoe Butterfint และProfessor Julia Hubbard ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยและได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากหลายๆแหล่ง มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะเป็นการพัฒนามาตรฐานด้านงานวิจัยของวิทยาลัยฯ ให้สูงขึ้น ทั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วันนี้ เวลา 09.00 – 12.00 น. กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับตัวแทนอาจารย์จาก School of Health Sciences, University of East Anglia, UK และ Southern New Hampshire University, USA เพื่อหาแนวทางความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การทำวิจัย ณ ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ และตัวแทนอาจารย์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของราชวงศ์จักรีกับการแพทย์และการสาธารณสุขไทย ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพในระดับนานาชาติ จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา) << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ในวันนี้เวลา 12.30 น. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณียี่เป็งล้านนา "สืบฮีต ตวยฮอย ลอยกระทง 4 ภาค" โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดการจัดซุ้มประตูป่าตามความเชื่อแต่ละภาค การประกวดการแข่งขันประดิษฐ์กระทงใบตอง การประกวดนางนพมาศ และกาดมั้วคัว 4 ภาค ในครั้งนี้มีทั้งคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะอาจารย์ นำโดย อ.ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา วันนี้ เวลา 09.00 น. อาจารย์นิเทศวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช สาขาการพยาบาลจิตเวช พร้อมนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 15 ตุลาคม 2562 กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตตำรา/หนังสือวิชาการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างตำรา/หนังสือ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทบทวนสาระสำคัญองค์ประกอบของตำรา ส่วนประกอบสำคัญ หัวข้อหลัก หัวข้อรอง รูปแบบการอ้างอิง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและวิพากษ์โครงร่างตำรา ของอาจารย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำตำรา เพื่อให้ผลิตตำราที่มีคุณภาพต่อไป << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 13 ตุลาคม 2562 วันนี้ เวลา 08.30 น. อ.ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบรศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. วิทยาลัยฯ นำโดย อ.ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ นำคณาจารย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและเป็นสักขีพยาน ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิตและสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการจัดทำหลักสูตรอบรม "การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น" ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>