ข่าวกิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 2562

ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมหมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้่านนา ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการ ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ กิจกรรมหมวกขาวสัมพันธ์ครั้งที่ 18 นี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 4 สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย คณะพยายาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา รูปแบบกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ อาทิเช่น การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ การใช้ยา การตรวจวัดความดัน และฐานอาชีวอนามัย นักศึกษาผู้เข้าร่วมจากทุกสถาบันได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และมิตรภาพจากเครือข่ายสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอย่างถ้วนหน้า แล้วพบกันใหม่ในหมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง ในปีการศึกษา 2563 << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ในวันนี้เวลา 14.00 น. วิทยาลัยฯได้นำตัวแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ถนนนิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 12 ธันวาคม 2562 วันนี้เวลา 13.00 – 16.30 น. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ โดยมี อ.ดร.ณัฐปาลิน นิลเป็ง หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและจัดการความรู้ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การประกันคุณภาพกับบทบาทนักศึกษา” ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในบทบาทของตนเองกับการประกันคุณภาพ พร้อมทั้งสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาและวิชาชีพต่อไป << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยอดีตผู้อำนวยการ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ บริเวณศาลาพระพุทธ ศาลพระภูมิ หน้าวิทยาลัยฯ และร่วมพิธีสืบชะตา พระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ ณ ห้องประชุมอินทนนท์ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่วิทยาลัยฯ และบุคลากรทุกคน << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 5 ธันวาคม 2562 วันนี้เวลา 06.30 น. ตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ เป็นประธานในพิธีค่ะ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายพิเศษในหัวข้อ แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข 20 ปีและปลูกฝังค่านิยม MOPH ดร. อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่องบทบาทหน้าที่จิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม จำนวนผู้อบรมทั้งสิ้น จำนวน 120 คน << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 วันนี้ เวลา 13.30 – 15.00 น. โดย ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และคณาจารย์ วิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์จาก สถาบันทางการศึกษาจากประเทศ Finland ได้แก่ Careeria Vocational College, Porvoo และ Koulutuskeskus Salpaus, Lahti จำนวน 2 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล ด้านกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของวิทยาลัย กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และวัฒนธรรมกับต่างประเทศต่อไป << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 วันนี้เวลา 04.45 น. ชมรมรักษ์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม "Good Health Good Life Mini marathon 2019" ขึ้น ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โดยจุดเริ่มต้นจากหน้าวิทยาลัยฯ ไปถึงศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ และวนกลับมายังวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหันมาใส่ใจสุขภาพและส่งเสริมการออกกำลังกาย << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ โฮเต็ล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 วันนี้ เวลา 9.00 น -10.00 น.คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และThe University of East Anglia ร่วมประชุมความก้าวหน้าความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาพยาบาล โครงการ Wellbeing Centre , BCNC passport และ การเรียนการสอนโดยวิธี Coaching และ เวลา10.00 -17.00 น.Professor Kenda Crozier จาก School of Health Sciences, University of East Anglia ประเทศอังกฤษ ได้ร่วมทำการ workshop การพัฒนาโครงร่างบทความวิจัยและวิชาการ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย วิชาการ ในระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากอาจารย์ในวิทยาลัยที่มีผลงานเข้าพบเพื่อขอข้อเสนอแนะ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 วันนี้ 09.00 – 12.00 น. กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ นำโดย ดร.กรรณิกา เรือนจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ ดร.อัมภิชา นาไวย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม พาคณะอาจารย์จาก School of Health Sciences, University of East Anglia, UK และ Southern New Hampshire University, USA เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการให้บริการด้านสุขภาพ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 วันนี้ เวลา 09.00 - 16.30 น. อ.ดร.ศศิธร ชิดนายี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ พร้อมด้วย หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์นิเทศการสอนภาคปฏิบัติ ได้ร่วมประชุมการพัฒนาบัณฑิตกับแหล่งฝึก ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลสันกำแพง และโรงพยาบาลสารภี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ในการวางแผนการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา การวิจัยและ การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรสุขภาพร่วมกัน << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาประเทศ อินโดนีเซีย (AINEC) จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ทั่วประเทศ ในการนี้ท่านผู้อำนวยการฯ ได้ทำการลงนามความร่วมมือ (MOA) กับ The Institute of Health Science Yatsi Tangerang และ Dehasen University Bengkulu ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สร้างความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาการศึกษาทางการพยาบาล และวิจัยต่อไป << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วันนี้ 13.00 – 17.00 น. กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ จัดโครงการอาคันตุกะรับเชิญเป็นโครงการต่อเนื่องจากการทำ MOU กับ The University of East Anglia เพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพพยาบาล เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาทางการพยาบาล (Routes into nursing and managing quality in programs) และ นวัตกรรมและความร่วมมือในวิชาชีพพยาบาล (Innovations and partnership working) เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ในด้านการผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ การทำวิจัย การสร้างนวัตกรรม และให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก School of Health Science, University of East Anglia ประเทศอังกฤษ Professor Kenda Crozier , Professor Zoe Butterfint และProfessor Julia Hubbard ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยและได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากหลายๆแหล่ง มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะเป็นการพัฒนามาตรฐานด้านงานวิจัยของวิทยาลัยฯ ให้สูงขึ้น ทั้งนี้ยังได้รับความสนใจจากวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วันนี้ เวลา 09.00 – 12.00 น. กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับตัวแทนอาจารย์จาก School of Health Sciences, University of East Anglia, UK และ Southern New Hampshire University, USA เพื่อหาแนวทางความร่วมมือ ในการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การทำวิจัย ณ ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ และตัวแทนอาจารย์ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของราชวงศ์จักรีกับการแพทย์และการสาธารณสุขไทย ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพในระดับนานาชาติ จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา) << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ในวันนี้เวลา 12.30 น. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฯ จัดกิจกรรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณียี่เป็งล้านนา "สืบฮีต ตวยฮอย ลอยกระทง 4 ภาค" โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมการประกวดการจัดซุ้มประตูป่าตามความเชื่อแต่ละภาค การประกวดการแข่งขันประดิษฐ์กระทงใบตอง การประกวดนางนพมาศ และกาดมั้วคัว 4 ภาค ในครั้งนี้มีทั้งคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะอาจารย์ นำโดย อ.ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา วันนี้ เวลา 09.00 น. อาจารย์นิเทศวิชาปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช สาขาการพยาบาลจิตเวช พร้อมนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 15 ตุลาคม 2562 กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการผลิตตำรา/หนังสือวิชาการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงร่างตำรา/หนังสือ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ทบทวนสาระสำคัญองค์ประกอบของตำรา ส่วนประกอบสำคัญ หัวข้อหลัก หัวข้อรอง รูปแบบการอ้างอิง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและวิพากษ์โครงร่างตำรา ของอาจารย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำตำรา เพื่อให้ผลิตตำราที่มีคุณภาพต่อไป << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 13 ตุลาคม 2562 วันนี้ เวลา 08.30 น. อ.ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบรศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. วิทยาลัยฯ นำโดย อ.ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ นำคณาจารย์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและเป็นสักขีพยาน ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิตและสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการจัดทำหลักสูตรอบรม "การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น" ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>