ข่าวกิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 2563

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ นำโดย อ.สายฝน สฤษดิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 กลุ่มวิชาการและกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 วัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษา และผู้ปกครองได้ทราบถึงข้อมูลของวิทยาลัยฯ ทราบบทบาหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงานที่ให้บริการนักศึกษาด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้อง << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จัดกิจกรรมสาธิตการใช้เครื่อง AED กระตุ้นหัวใจ ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมอินทนนท์ โดยวิทยากรจากตัวแทนบริษัทผู้ขาย และให้เจ้าหน้าที่ทดลองฝึกทำ CPR ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถใช้เครื่องได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในวิทยาลัยฯ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร และตัวแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เข้ามอบหน้ากากอนามัยและเงินจากการร่วมสมทบทุนของอาจารย์วิทยาลัยฯ ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้ - มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 150 ชิ้น มอบเงินจำนวน 5,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลสันกำแพง - มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 150 ชิ้น มอบเงินจำนวน 5,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลแม่ออน - มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 150 ชิ้น มอบเงินจำนวน 5,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลสันทราย เพื่อส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่าน ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


14 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และคณะผู้บริหาร เข้ามอบหน้ากากอนามัยและเงินจากการร่วมสมทบทุนของอาจารย์วิทยาลัยฯ ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้ - โรงพยาบาลนครพิงค์ มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 400 ชิ้น มอบเงินจำนวน 5,000 บาท - โรงพยาบาลประสาท มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 100 ชิ้น มอบเงินจำนวน5,000บาท เพื่อส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกท่าน ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 9 มีนาคม 2563 วันนี้ เวลา 13.00 -16.00 น. ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ พร้อมทั้ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการบูรณาการพันธกิจการส่งเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุในชุมชนที่มีอาการปวดข้อเข่า โดยรูปแบบการออกกำลังแบบฟ้อนเจิง ณ ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์และบุคลากร ในการคัดแยกขยะ ภายใต้กิจกรรมบ้านสวย ด้วยมือเรา โดย ดร.กรรณิกา เรือนจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีโดยเริ่มต้นจากตัวเอง อีกทั้งเพื่อช่วยในการลดปัญหาขยะทั้งสถานที่ทำงานและที่บ้าน และเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ อาจารย์ ดร.โรชินี อุปรา หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับอาจารย์ จาก DIAKONIA COLLEGE FINLAND โครงการต่อเนื่องจากการทำ MOU กับ Thai Go-project จำนวน 2 ท่าน ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล ด้านกิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ และเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และวัฒนธรรมกับต่างประเทศในปีการศึกษา 2564 ต่อไป << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 3 มีนาคม เวลา 14.30 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ นำโดยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ อาจารย์พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน และอาจารย์ณิชชา ทิพยวรรณ์ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แนวทางเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)” ให้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานทำความสะอาดและผู้ประกอบการร้านค้าภายในวิทยาลัยฯ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยและการทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอร์เจลอย่างถูกวิธี เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ภายในวิทยาลัยฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันนี้ กลุ่มงานบริการวิชาการ นำโดย อ.ดร.ชูศักดิ์ ยืนนาน รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ และคณะอาจารย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จัดทำโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข ตำบลดอนแก้ว จำนวน 50 คน โดยรูปแบบกิจกรรมเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในตำบลดอนแก้วมีความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลอื่นทั่วไปได้ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 วันนี้เวลา 08.30-16.30 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “จริยธรรมในการทำงาน” ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว วพบ.เชียงใหม่ โดยวิทยากร คุณสุจินต์ สิริอภัย นิติกรชำนาญการ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่บุคลากรสามารถนำระเบียบ กฎหมายมาใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและราชการเป็นสำคัญ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 วันนี้เวลา 08.30-16.30 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “จริยธรรมในการทำงาน” ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว วพบ.เชียงใหม่ โดยวิทยากร คุณสุจินต์ สิริอภัย นิติกรชำนาญการ กลุ่มเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่บุคลากรสามารถนำระเบียบ กฎหมายมาใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและราชการเป็นสำคัญ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่15-16 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานกิจการนักศึกษาฯ จัดกิจกรรมจิตตปัญญาศึกษา ให้แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 2 จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมอินทนนท์ โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย และอ.รัชนี วิศิษฎ์วโรดม เป็นกระบวนกรให้ความรู้แก่นักศึกษา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งผลเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีการพัฒนาตนเอง เกิดความรักตนเอง ปรารถนาดีต่อผู้อื่น มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความเข้าใจ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เกิดค่านิยมจิตบริการและการเสียสละแทนการมุ่งเน้นวัตถุนิยม << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ดำเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมจิตติมาและอาคารใหม่ 6 ชั้นโดยทีมวิทยากรจากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลนครเชียงใหม่มาให้ความรู้สาธิตวิธีการดับเพลิงเบื้องต้นและวิธีในการเตรียมตัวรับมือแผ่นดินไหว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัติซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในที่ทำงานและความปลอดภัย โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 วันนี้เวลา 7.30 น. ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วย รองฯ ผู้อำนวยการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2563 ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนราชนครินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่วิทยาลัยฯ และบุคลากรทุกท่าน << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ นำตัวแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนท์ 12 มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ในครั้งนี้วิทยาลัยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น แล้วพบกันใหม่ในปีการศึกษา 2563 กับเจ้าภาพครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 14 มกราคม 2563 วันนี้ เวลา 09.00 - 16.00 น. กลุ่มงานเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โดย ดร.โรชินี อุปรา ,ดร.ชลธิชา อมาตยคง ,ดร.อัมภิชา นาไวย์ และ ดร.ปุลวิชช์ ทองแตง ได้พา Dr.Melody Seitz , อาจารย์ Rachel Lippert และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 18 คน จาก Messiah College ประเทศสหรัฐอเมริกา ลงเยี่ยมบ้านในชุมชนตำบลดอนแก้ว เพื่อศึกษาการพยาบาลครอบครัว ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีสร้างความประทับใจและความอบอุ่นให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 13 มกราคม 2563 วันนี้เวลา 08.30 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โดยผู้อำนวยการ ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมสวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าวันจันทร์ ณ บริเวณศาลาพระพุทธ เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปี 2563 และเพื่อเตรียมจิตใจให้พร้อมทำงานในวันแรกของสัปดาห์ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 13 มกราคม 2563 วันนี้ เวลา 09.00 - 16.30 น. กลุ่มงานเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้นำ Dr.Melody Seitz , อาจารย์ Rachel Lippert และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 18 คน จาก Messiah College ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าศึกษาดูงานในโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุทธา แพรสี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายระบบการทำงานในการให้บริการประชาชน ของ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และอีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับนักศึกษาต่างประเทศ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 11 มกราคม 2563 สาขาการพยาบาลเด็ก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ให้บริการวิชาการโดยร่วมจัดงานวันเด็กกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรมอบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงในการฝึกเตรียมความพร้อมด้านทักษะส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญาและกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้วยกิจกรรม จิกซอว์ไข่มหาสนุก ระบายสีแสนหรรษา และทักษะการให้ความรู้สุขอนามัยกับการล้างมือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค ให้แก่เด็กและผู้ปกครอง << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 11 มกราคม 2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดร.กรรณิกา เรือนจันทร์ พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 30 คน ร่วมสนับสนุนการจำหน่ายและหมุนรางวัลสลากกาชาดการกุศล ประจำปี 2563 ในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ทั้งนี้เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 10 มกราคม 2563 วันนี้เวลา 13.00 – 16.30น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.อุษณีย์ คำประกอบ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสภาการพยาบาลและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ต่อไป << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 10 มกราคม 2563 วันนี้ เวลา 13.00 - 16.00 น. ดร.โรชินี อุปรา หัวหน้ากลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ปวีณา ยศสุรินทร์ อาจารย์ประจำกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้ง Dr.Melody Seitz , อาจารย์ Rachel Lippert และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 18 คน จาก Messiah College ในโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ กับ Messiah College ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประชุมปรึกษาทางการพยาบาลและประเมินผลหลังการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลร่วมกับอาจารย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลนครพิงค์ ในการสรุปผลการฝึกปฏิบัติงาน ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง, หอผู้ป่วยวิกฤตระบบประสาท , หอผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ , หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 3 และ ห้องคลอด ระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2563 ซึ่งได้รับความรู้และประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการพยาบาลเป็นอย่างดี << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 6 มกราคม 2563 วันนี้เวลา 09.00 – 11.00 น. ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ Dr.Melody Seitz , อาจารย์ Rachel Lippert และนักศึกษาพยาบาล จำนวน 18 คนจาก Messiah College, Pennsylvania, USA พร้อมแนะนำวิทยาลัยฯ และชี้แจงกำหนดการ ในโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ กับ Messiah College ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 3 - 23 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ และ ในเวลา 11.00 - 15.00 น. รับฟังการปฐมนิเทศและแนะนำโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ ก่อนเข้าศึกษาดูงาน ตามหอผู้ป่วยต่างๆต่อไป << ดูรูปภาพทั้งหมด >>