ข่าวกิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 2564

วันที่ 8 มีนาคม 2564 กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรม (ระยะที่ 1) เวลา 09.00 - 11.00 น. รับฟังการบรรยาย เรื่อง การกำหนดโจทย์ปัญหาการวิจัย การตั้งคำถามการวิจัย การตั้งวัตถุประสงค์การวิจัย และการกำหนดตัวแปรและสมมติฐาน โดย ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ช่วงบ่าย รับฟังการบรรยาย เรื่อง การกำหนดกรอบแนวคิด และการทบทวนวรรณกรรม โดย ดร.อัมภิชา นาไวย์ และ เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย โดย ดร.ชูศักดิ์ ยืนนาน และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาล โดยมีวิทยากรกลุ่มจาก วพบ.เชียงใหม่ ก่อนจะนำเสนอความก้าวหน้าการเขียนโครงร่างวิจัย /ประเมินผลด้วยเทคนิค AAR << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 5 มีนาคม 2564 ในวันนี้วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมพิธีสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 20 จำนวน 154 คน ณ ห้องประชุมจิตติมา เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและเสริมสร้างความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาลให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 4 มีนาคม 2564 วันนี้ เวลา 09.00-10.00 น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ อ.ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ อ.สายฝน สฤษดิกุล อ.ดร.ชูศักดิ์ ยืนนาน หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ อ.ศุทธินี วัฒนกูล อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้มอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิโรตารีภาค 3350 และสโมสรโรตารีกรุงเทพนวมินทร์ นำโดย คุณเรวดี ธนสารศิลป์ นายกรับเลือกสโมสรโรตารีกรุงเทพนวมินทร์ ซึ่งเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 6 คน ที่มีความประพฤติดี และมีความประสงค์ขอทุนการศึกษานี้ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชีวิตและวิชาชีพของตนต่อไป << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 วันนี้ เวลา 05.45 น. ชมรมรักษ์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จัดกิจกรรม BCNC Healthy Run 2021 เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมินิมาราธอนให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โดยในกิจกรรมประกอบด้วยการวิ่ง Fun Run ระยะทาง 3 กิโลเมตร และ Minimarathon 10 กิโลเมตร << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 วันนี้ เวลา 13.30 – 16.30 น. กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาพยาบาลและเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรมระหว่าง นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ กับ นักศึกษา และ อาจารย์ จาก Raseko Region Education and Training, Finland (รูปแบบออนไลน์ ผ่าน application Team meeting ) ในหัวข้อ เรื่อง Kinaesthetics & ergonomic ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามีความมั่นใจและทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และได้พัฒนาความรู้ด้านการพยาบาล อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่่ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2564 เรื่อง ฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป “Update การรักษาโรคเบื้องต้นในยุคปรับเปลี่ยน” รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว โดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ ได้กล่าวเปิดการอบรมฯ รายละเอียดดังนี้ วันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. การเสวนา : ประสบการณ์การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในชุมชนและบทบาทพยาบาลต่อการขับเคลื่อนนโยบายทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดย พว.ศิริลักษณ์ วงศ์คม รพ.พร้าว พว.เสาวลักษณ์ เวชพร รพ.สันทราย และ พว.สายพิน อินทะวงษ์ รพ.เทศบาลนครเชียงใหม่ เวลา 13.00-16.00 น. การบรรยาย เรื่อง พยาบาลเวชปฏิบัติกับการสร้างความรอบรู้ในชุมชน โดย นพ.จรัส สิงห์แก้ว ผู้อำนายการโรงพยาบาลสารภี วันที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. การบรรยาย เรื่อง การวินิจฉัยแยกโรคและการรักษาโรคทางอายุรกรรมที่พบบ่อย โดย นพ.ปองปรีดา แสนจิตต์ (อายุรแพทย์ โรงพยาบาลสารภี) เวลา 13.00 -16.00 น. การบรรยาย เรื่อง การวินิจฉัยแยกโรคและการรักษาโรคทางอายุรกรรมที่พบบ่อย โดย พญ.ขนิษฐา พงษ์ศิริ (อายุรแพทย์ รพ.สันทราย) วันที่ 17 มกราคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. การบรรยาย เรื่อง การวินิจฉัยแยกโรคและการรักษาโรคที่พบบ่อยในเด็ก โดย นพ.ขุนเขา ฤกษ์วรชัย (กุมารแพทย์ รพ.นครพิงค์) 13.00-16.00 น. การบรรยาย เรื่อง การวินิจฉัยแยกโรคและการรักษาโรคทางศัลยกรรมโดย พญ.กานต์พิชมณชุ์ สุวรรณนิคม (ศัลยแพทย์ รพ.นครพิงค์) วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 08.00 -12.00 น. การบรรยาย เรื่อง การจัดการภาวะฉุกเฉินและการดูแลรักษาผู้สูงอายุในชุมชน นพ.ธนาสิทธิ์ วิจิตราพันธ์ (รองผู้อำนวยการ รพ.สันป่าตอง) 13.00-16.00 น. การจัดการอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่ โดย นพ.ปริญญา เทียนวิบูลย์ (ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. การบรรยาย เรื่อง ประเด็นปัญหาเรื่องการสื่อสารและประเด็นการฟ้องร้องสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ โดย นายพลภัทร สีแดง (อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด) 13.00-16.00 น. การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (RDU & Immunization monitoring) ผศ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกุล (ภาควิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 วันนี้เวลา 17.00-20.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ดำเนินโครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยและแผ่นดินไหว ประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ โดยทีมวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้ สาธิตวิธีการดับเพลิงเบื้องต้นและวิธีในการเตรียมตัวรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนัก ป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ/ภัยพิบัติซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา รวมทั้งสร้างสถานการณ์จำลองกรณีเกิดเหตุโดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว นำรถดับเพลิงมาร่วมซ้อมแผนตามสถานการณ์จำลอง ซึ่งนำโดยผู้อำนวยการ ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 8 มกราคม 2564 วันนี้ เวลา 08.30 – 17.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยใช้ชื่อโครงการ “โครงการการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for Learning Organization) ปีงบประมาณ 2564 KM sharing online ครั้งที่ 1” เพื่อมุ่งหวังให้วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 30 แห่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาสถาบัน เพื่อนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์การดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนต่อไป กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นิชดา สารถวัลย์แพศย์ รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายและนำเสนอในหัวข้อดังนี้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย 1. การบรรยายเรี่อง “การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนวิจัยภายนอก” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมกลุ่มที่ 1 การนำเสอนประเด็นการวิจัยเรื่อง “การตีพิมผลงานพ์ระดับนานาชาติ” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.อัศนี วันชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชและอาจารย์ ดร.จินตนา ทองเพชร วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมกลุ่มที่ 2 การนำเสนอประเด็นด้านการวิจัย เรื่องการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอก” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ศิราณี ศรีหภาค และ อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ อุดเมืองเพีย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น กิจกรรมการเรียนการสอน 2. บรรยายเรื่อง Transformative Learning วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมกลุ่มที่ 3 การนำเสนอประเด็นด้านการเรียนการสอนแบบ Simulation Based Learning (SBL) โดยวิทยากรกลุ่ม อาจารย์ ดร.ศิริพร ชุดเจือจีน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี และ อาจารย์ละมัด เลิศล้ำ วิทยาพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ กิจกรรมกลุ่มที่ 4 การนำเสนอประเด็นด้านการเรียนการสอนแบบ Reflective Thinking โดยวิทยากรกลุ่ม อาจารย์ ดร.พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และอาจารย์ ดร.ศศิธร ชิดนายี วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ กิจกรรมด้านการพัฒนาสถาบัน 3. บรรยายเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมกลุ่มที่ 4 การนำเสนอประเด็นด้านการพัฒนาสถาบัน “การเป็นเลขานุการ อย่างมืออาชีพ” โดยวิทยากรกลุ่ม นางสาวฤทัย อุตมะ นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ กิจกรรมกลุ่มที่ 5 การนำเสนอประเด็นด้านการพัฒนาสถาบัน “การวิเคราะห์หา ต้นทุนการผลิตนักศึกษาพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก” โดยวิทยากรกลุ่ม นางสุพิศ ประคองยศ นักวิชาการการเงินและบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 6 มกราคม 2564 วันนี้ เวลา 09.00 – 11.30 น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ ดร.ชูศักดิ์ ยืนนาน ดร.กรรณิกา เรือนจันทร์ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ เข้ามอบแจกันดอกไม้สวัสดีปีใหม่ ปี 2564 แก่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 , ผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ 7 , กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 , หมวดซ่อมบำรุงส่วนหน้าที่ 1 กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ 1, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ริม ทั้งนี้เพื่ออวยพรส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่และเพื่อขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ด้วยดีตลอดมา << ดูรูปภาพทั้งหมด >>