ข่าวกิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 2563

วันที่ 8 มกราคม 2564 วันนี้ เวลา 08.30 – 17.00 น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดโครงการการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดยใช้ชื่อโครงการ “โครงการการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for Learning Organization) ปีงบประมาณ 2564 KM sharing online ครั้งที่ 1” เพื่อมุ่งหวังให้วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 30 แห่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาสถาบัน เพื่อนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์การดำเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร์ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืนต่อไป กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นิชดา สารถวัลย์แพศย์ รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายและนำเสนอในหัวข้อดังนี้ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย 1. การบรรยายเรี่อง “การเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุนวิจัยภายนอก” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กิจกรรมกลุ่มที่ 1 การนำเสอนประเด็นการวิจัยเรื่อง “การตีพิมผลงานพ์ระดับนานาชาติ” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.อัศนี วันชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราชและอาจารย์ ดร.จินตนา ทองเพชร วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมกลุ่มที่ 2 การนำเสนอประเด็นด้านการวิจัย เรื่องการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอก” โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ศิราณี ศรีหภาค และ อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ อุดเมืองเพีย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น กิจกรรมการเรียนการสอน 2. บรรยายเรื่อง Transformative Learning วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กิจกรรมกลุ่มที่ 3 การนำเสนอประเด็นด้านการเรียนการสอนแบบ Simulation Based Learning (SBL) โดยวิทยากรกลุ่ม อาจารย์ ดร.ศิริพร ชุดเจือจีน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี และ อาจารย์ละมัด เลิศล้ำ วิทยาพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ กิจกรรมกลุ่มที่ 4 การนำเสนอประเด็นด้านการเรียนการสอนแบบ Reflective Thinking โดยวิทยากรกลุ่ม อาจารย์ ดร.พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และอาจารย์ ดร.ศศิธร ชิดนายี วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ กิจกรรมด้านการพัฒนาสถาบัน 3. บรรยายเรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคสังคมปกติวิถีใหม่ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช ที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กิจกรรมกลุ่มที่ 4 การนำเสนอประเด็นด้านการพัฒนาสถาบัน “การเป็นเลขานุการ อย่างมืออาชีพ” โดยวิทยากรกลุ่ม นางสาวฤทัย อุตมะ นักจัดการงานทั่วไป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ กิจกรรมกลุ่มที่ 5 การนำเสนอประเด็นด้านการพัฒนาสถาบัน “การวิเคราะห์หา ต้นทุนการผลิตนักศึกษาพยาบาล ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก” โดยวิทยากรกลุ่ม นางสุพิศ ประคองยศ นักวิชาการการเงินและบัญชี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ << ดูรูปภาพทั้งหมด >>


วันที่ 6 มกราคม 2564 วันนี้ เวลา 09.00 – 11.30 น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดร.อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ ดร.ชูศักดิ์ ยืนนาน ดร.กรรณิกา เรือนจันทร์ และตัวแทนเจ้าหน้าที่ เข้ามอบแจกันดอกไม้สวัสดีปีใหม่ ปี 2564 แก่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 , ผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ 7 , กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 , หมวดซ่อมบำรุงส่วนหน้าที่ 1 กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ 1, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ริม ทั้งนี้เพื่ออวยพรส่งความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่และเพื่อขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ ด้วยดีตลอดมา << ดูรูปภาพทั้งหมด >>