© - - - copyright BCNC- - -©

พระราชประวัติ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


Language ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ
ขณะนี้เวลา
หน้าแรก
ประวัติและความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ฯ
นโยบาย วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์ฯ
โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างการบริหารงาน
ทำเนียบบุคลากร
บรรยากาศ วิทยาลัยฯ
แผนที่ วิทยาลัยฯ
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ศูนย์บริการดาวน์โหลด
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
กลุ่มงานภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
MIS : ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
KM : ระบบการจัดการความรู้
Proquest Nursing Data
E-learning : ระบบสื่อการเรียนการสอน
Library : ห้องสมุดวิทยาลัยฯ
E-Gov : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
JOB BCNC : ข่าวรับสมัครงาน
Flowchart : แผนผังระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตวิทยาลัยฯ
Virus Protect : ป้องกันภัยจากไวรัส
Video Conference : ระบบวิดีโอคอนเฟอร์เร้น
ศิษย์เก่าสัมพันธ์

Social Network BCNC

facebook.com วพบ.เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ  twitter.com วพบ.เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ
hi5.com วพบ.เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ  myspace.com วพบ.เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ
youtube.com วพบ.เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ  google.com วพบ.เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ

ชอบเว็บวิทยาลัยฯใหม่นี้หรือไม่

      ชอบ
      เฉยๆ
      ไม่ชอบ
      ควรปรับปรุง
     
      แสดงผล Poll ทั้งหมด
ประสิทธิภาพของระบบ
BCNC Information System : ระบบประเมินประสิทธิภาพของสารสนเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

Link วิทยาลัยพยาบาล

Link น่าสนใจวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ปรัชญา
      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการพยาบาลและสาธารณสุข มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเอื้ออาทร จิตอาสา และให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นผู้นำ และ รับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม
 
ปณิธาน
      คุณธรรมนำความรู้ สู่การพัฒนาสุขภาพชุมชน
 
วิสัยทัศน์
      เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางการพยาบาลและสาธารณสุขระดับประเทศเพื่อนำพาสู่ชุมชนอุดมปัญญา
 
นิยามศัพท์
      1. สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางการพยาบาลและสาธารณสุขระดับประเทศ
          หมายถึง : ภายในปี 2556 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางการพยาบาลและสาธารณสุขระดับประเทศ ที่ถูกจัดอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันบรมราชชนก จาก
           1.1 ผลการสอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของสภาการพยาบาล
           1.2 มาตรฐานอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก
           1.3 งานประกันคุณภาพการศึกษาได้รับการรับรองจากสถาบันภายนอก
 
      2. ชุมชนอุดมปัญญา
          หมายถึง : ภายในปี 2556 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ จะนำองค์ความรู้ไปสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะ ให้กับชุมชนโดย
           2.1 มีชุมชนต้นแบบ
           2.2 มีคลังความรู้ด้านสุขภาพ
           2.3 ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
 
พันธกิจ (Mission)
          พันธกิจเป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้กำหนด 5 พันธกิจ ดังนี้
           1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลและเวชกรฉุกเฉิน
           2. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
           3. วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้
           4. บริการวิชาการแก่สังคม
           5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
โดยมีกรอบการดำเนินงานแต่ละพันธกิจ ดังนี้
          1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลและเวชกรฉุกเฉิน
               กรอบการดำเนินงานของพันธกิจ
               การผลิตบัณฑิตพยาบาลและเวชกรฉุกเฉิน เป็นพันธกิจหลักในการดำเนินงาน ของวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางการพยาบาลและสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับระบบสุขภาพของประเทศ โดยในการผลิตนั้นจะเป็นการสร้างบัณฑิตทางการพยาบาลในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (4 ปี) และหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน (2 ปี) เพื่อให้เป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและประเทศชาติ และการจัดการศึกษาได้ร่วมมือกับสถาบันพระบรมราชชนก ในการคัดเลือกบุคคลจากชุมชน ในเขตที่รับผิดชอบ และความร่วมมือจากชุมชน ในการมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ส่งเสริม พัฒนา ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมด้วยความรู้ และปัญญาทางสุขภาพกลับไปรับใช้ชุมชน
 
          2. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
               กรอบการดำเนินงานของพันธกิจ
               การพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพของประเทศ ถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญยิ่งในฐานะของการเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านสุขภาพ โดยเป็นการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการพยาบาล ด้านการสาธารณสุข และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ ที่มุ่งเน้นในด้านการจัดการศึกษาในหลักสูตรหรือโครงการระยะสั้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ศักยภาพของบุคลากรระดับผู้บริหาร ระดับปฏิบัติการ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานการสาธารณสุข ให้เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งการเป็นผู้นำทางด้านสุขภาพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และวิชาการ ซึ่งสามารถนำไปพัฒนา การให้บริการด้านสุขภาพของท้องถิ่นและระบบสุขภาพของประเทศต่อไป
 
          3. วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้
               กรอบการดำเนินงานของพันธกิจ
               การสร้างองค์ความรู้ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีความสำคัญต่อการผลิตและ
พัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและการสาธารณสุข รวมทั้งเป็นการพัฒนาศาสตร์ด้านการดูแล
สุขภาพประชาชน ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้มาจากการศึกษา วิจัยและพัฒนา สร้างนวัตกรรมทางด้านการ
จัดการศึกษา และการบริการสุขภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบสุขภาพของท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของสถาบันการศึกษาให้มีความพร้อม และมี
ศักยภาพสูงในการสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถสร้างผลงานวิชาการที่โดด
เด่นในระดับประเทศ และสากล ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นคลังความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและ
ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาการที่ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นสามารถพึ่งพานำไปใช้ประโยชน์ได้
 
          4. บริการวิชาการแก่สังคม
               กรอบการดำเนินงานของพันธกิจ
               การบริการวิชาการด้านสุขภาพของสถาบัน เป็นภารกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งเพื่อนำพาประชาชนสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ โดยเน้นที่การนำส่งความรู้ และปัญญาทางสุขภาพสู่องค์กรสุขภาพของท้องถิ่น และสู่ชุมชน เพื่อเป็นกลไกที่สำคัญในการร่วมสร้างและพัฒนาท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข มีภูมิคุ้มกันทางสุขภาพที่มีความพอเพียง และยั่งยืน ทั้งนี้โดยบูรณาการองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัย หลักฐานเชิงประจักษ์ และการจัดการเรียนการสอน เพื่อใช้ในการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพประชาชน โดยความร่วมมือของชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างชุมชนต้นแบบ และขยายเครือข่ายความร่วมมือสู่ทุกภาคส่วนในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
 
          5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
               กรอบการดำเนินงานของพันธกิจ
               การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความเป็นสากล ถือได้ว่าเป็นภารกิจที่มีความสำคัญยิ่งต่อการรองรับการผลิตและพัฒนาบัณฑิตและบุคลากรทางสุขภาพ ทั้งนี้ต้องอาศัยการพัฒนาด้านจิตวิญญาณความเป็นชาติและเผ่าพันธุ์ เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ในฐานะเยาวชนที่มีคุณภาพ และเป็นอนาคตของชาติ โดยหล่อหลอมผู้เรียนตลอดจนบุคลากรในองค์กร ให้มีความรักและหวงแหนแผ่นดิน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น และธำรงรักษาสืบทอดรุ่นต่อรุ่น ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้นำทางสุขภาพ และการเป็นผู้นำจิตวิญญาณ ความเป็นคนไทย เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีงามความร่วมมือกับชุมชน ท้องถิ่น องค์กรในจังหวัดและประเทศ ตลอดจนการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างประเทศด้วย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai , Thailand.
Require 1024x768 Up Resolution
2011-2012 bcnc.ac.th สงวนลิขสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125
sansine1@hotmail.com::