วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 
   
   
 
โปรแกรมป้องกันไวรัสจากแฮนนี่ไดร์ฟ
ปรแกรมอ่านไฟล์ *.PDF
แบบฟอร์มใบสมัครเพื่อขอย้ายไปรับราชการที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เพื่อดำรงตำแหน่งวิทยาจารย์
 
 
     
 
 
แบบฟอร์มลากิจ / ลาป่วย
แบบฟอร์มการชำระค่าลงทะเบียน
แบบฟอร์มขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียน
แบบฟอร์มการรักษาสภาพนักศึกษา
แบบฟอร์มติดต่องานทะเบียน
แบบฟอร์มรับรองแสดงการเป็นนักศึกษา
แบบฟอร์มใบลาออก
 
     
        
 
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ
แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรอง
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (การมอบหมายงาน)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ (ขออนุมัติยืมเงินราชการ)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความการแลกเปลี่ยน มอบหมายอยู่เวร
แบบฟอร์มแบบขอใช้ห้อง และอุปกรณ์
แบบฟอร์มแบบใบเบิกค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง
แบบฟอร์มแบบใบเบิกเงินค่าสอนพิเศษ
แบบฟอร์มแบบฟอร์มการขอเบิกวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
แบบฟอร์มแบบฟอร์มการขอยืมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
แบบฟอร์มแบบฟอร์มการใช้ห้องเรียนนอกเวลาราชการ
แบบฟอร์มใบขอประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ประชุม อบรม สัมมนา)
แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
แบบฟอร์มสัญญารับรองการยืมเงิน
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มหลักฐานการจ่ายเงินอื่นๆ
แบบฟอร์มแบบสรุปสาระจากการเข้าร่วมประชุม
แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษพยาบาล
แบบฟอร์มใบลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
แบบการขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี 
คู่มือการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS
แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2557
แบบฟอร์มยืม/คืน เงิน
ใบแนบการเขียนโครงการกิจกรรม One Page 28 กพ.57
 
 
     
         
 
 
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา สำหรับนักศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS สำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่
 
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai , Thailand.
Require 1024x768 Up Resolution
2011-2012 bcnc.ac.th สงวนลิขสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125 

:: ::