วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 
ระบบศูนย์กลางเรียนรู้ด้วยตนเอง E-Learning
 
ระบบห้องเรียนเสมือน Virtual Class Room
 
ระบบสื่อมัลติมีเดีย Digital Library search Book & Video Service Systemp
 
 

 

Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai , Thailand.
Require 1024x768 Up Resolution
2011-2012 bcnc.ac.th สงวนลิขสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125 

:: ::