วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 
 

Academic Program
Bachelor of Nursing Science (BNS)
Requirements: graduation of Mattayomsuksa six (grade 12)
The Bachelor of Nursing Science award is a four year full-time program. It is designed to produce quality nursing graduates with a strong moral character,and a caring perspective. The competent nursing graduates are prepared to serve and respond to the needs of local community and the broader society.
Degree awarded on completion:Bachelor of Nursing Science


2. Diploma of Emergency Medical Technician Programme

A two-year full-time programme leads graduates to a career in Emergency Medical Technician. An EMT works with hospital emergency teams to prude Emergency Medical Care in accidents, disaster and other emergency situations. Degree at completion: Diploma of Emergency Medical Technician
(Dip. of EMT)Requirements: Graduation from Mattayomsuksa six (grade 12)

 

 

Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai , Thailand.
Require 1024x768 Up Resolution
2011-2012 bcnc.ac.th สงวนลิขสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125 

:: [email protected] ::