วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 
 

Philosophy
The BCNC is a higher educational institute which produces and develops health professionals. An important component of the curriculum focuses on the development of positive attitudes, good personality, competency and excellence in practice.Health concepts of social science and humanized care are integrated into teaching and learning activities entire curricular. The concepts of student centeredness and authentic learning are also included to facilitate the production of knowledgeable and professionally competency with critical thinking skills and lifelong learning skills. The graduates will be able to apply knowledge to their professional practice.

 
 

 

Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai , Thailand.
Require 1024x768 Up Resolution
2011-2012 bcnc.ac.th สงวนลิขสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125 

:: [email protected] ::