วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 
กลุ่มอำนวยการ
   
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้า 2560
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 2556 PDF (ฉบับปรับแผนครึ่งปี) 17 เมย
รายงานการประเมินตนเอง [Self Assessment Report] 2553
 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2553
แผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2554-2558
แผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนงาน ปีงบประมาณ 2553-2557 โครงการและแผนปฎิบัติการ ปีงบประมาณ 2553
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai , Thailand.
Require 1024x768 Up Resolution
2011-2012 bcnc.ac.th สงวนลิขสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125 

:: ::