วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 
ประวัติและความเป็นมา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เดิมชื่อว่า "วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ เชียงใหม่" เป็นหน่วยงานที่สังกัดศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 51/1 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  มีเนื้อที่รวมกับศูนย์อนามัยที่ 10 จำนวน 24 ไร่ ต่อมาจากพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่ และกิจกรรมบริหารราชการในบางส่วนของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2536 วิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนสังกัดจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 กรมอนามัย ขึ้นตรงต่อสถาบันพระบรมราชชนก (สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข) สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้รับพระราชทานนามเป็น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม

ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2544วิทยาลัยฯ ได้ย้ายที่ทำการจากที่เดิมในบริเวณศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 มาตั้งอยู่ เ่ มีเนื้อที่จำนวน 20ไร่ ซึ่งมีอาคาร 5หลังประกอบด้วย อาคารอำนวยการ ,อาคารหอประชุม,อาคารหอพักนักศึกษา,อาคารพักอาจารย์,อาคารเรียนซึ่งได้รับพระราชทาน นามจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้เริ่มเปิดดำเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2520 โดยจัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ มาเป็นระยะ ๆ ดังต่อไปนี้ปีการศึกษา 2520-2527 ดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์อนามัย ใช้เวลาศึกษา 1 ? ปี มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 – 2527 จำนวน 12 รุ่น รวม 559 คน
      - ปีการศึกษา 2527–2530ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร การสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย)ใช้เวลาศึกษา 2 ปี มีผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พศ.2528–2530จำนวน 6 รุ่น รวม 359 คน
      - ปีการศึกษา 2530–2539ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น)ใช้เวลาศึกษา 2 ปี มีผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 – 2539จำนวน 14รุ่น รวม 745 คน
 - ปีการศึกษา 2541ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ใช้เวลาศึกษา 4 ปี ซึ่งรับนักศึกษาในภูมิภาค รุ่นละประมาณ 50 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 5 รุ่น รวม 201 คน
      - ปีการศึกษา 2543ได้เพิ่มอีก 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาศึกษา 2 ปี ซึ่งรับนักศึกษาที่เป็นเจ้าหน้าที่ในภูมิภาครุ่นละประมาณ 70 คน มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว 5 รุ่น รวม 302 คน
      - ปีการศึกษา 2548ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน ใช้เวลาศึกษา 2 ปี ซึ่งรับนักศึกษา / เจ้าหน้าที่ ในภูมิภาครุ่นละประมาณ 30 คน
วิทยาลัยดำเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ตามนโยบายด้านการพัฒนาคนด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยเห็นว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีบุคลากรด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพออกไปปฏิบัติงานในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพให้ปฏิบัติงานในระดับตำบล / อำเภอ เพื่อให้การพยาบาลและการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนมีคุณภาพอยู่ในระดับวิชาชีพ ทางวิทยาลัยตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรในระดับวิชาชีพพยาบาล และของสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข โดยใช้นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานให้ม ีการดำเนินงาน ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานใน 4 พันธกิจหลักของวิทยาลัย ทั้งด้านการผลิตในการจัดการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 4 ปี หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ต่อเนื่อง 2 ปี หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน 2 ปี และการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพอื่น ๆ 
 ด้านการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นการพัฒนาที่มีความต่อเนื่อง ทำให้วิทยาลัยฯ ได้แนวทางในการพัฒนาเสริมจุดเด่น ปรับปรุง / แก้ไขจุดด้อยได้ตรงประเด็นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรด้านสุขภาพที่วิทยาลัย ผลิตและพัฒนาสามารถให้บริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
 
 
 

 

Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai , Thailand.
Require 1024x768 Up Resolution
2011-2012 bcnc.ac.th สงวนลิขสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125 

:: ::