วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 
Shore
Shore
Shore
Shore
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง (ประมวลผลรอบที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งผลการตรวจร่างกาย วันที่ 2 มีนาคม 2561 การรับตรง รอบประมวลผลรอบที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ การรับตรง ปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐานและผลตรวจร่างกาย ประจำปีการศึกษา 2561 : การรับตรงจากพื้นที
หัวข้อ "ประกาศการตรวจหลักฐานการรับสมัครและตรวจร่างกายของผู้ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2561 : การรับตรงจากพื้นที่"
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่ และรับตรง
โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ “การแพทย์ฉุกเฉินไทย สู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐” วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการแพทย์ฉุกเฉิน วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา และสมาคมศิษย์เก่าผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
คู่มือ PA สบช. 61
การชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นราชการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561
- รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ขรก.รุ่นที่ 3 (หมดเขตรับสมัคร 26 กุมภาพันธ์ 2561)
- ตารางอบรม รุ่นที่ 3
- รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 31 พฤษภาคม 2561
- รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 4 – 17 มิถุนายน 2561
- คู่มือโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- เรื่องแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ประจำปี พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 

 

 

   
ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย
บันทึกรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2561
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2561 (งบลงุทน) ไตรมาส 2
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2561 (เงินงบประมาณ) ไตรมาส 2
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าบง ปีงบ 2561 (เงินนอกงบประมาณ) ไตรมาส 2
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตค.-พย. ปีงบประมาณ 2561 และขออนุมัตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค ปีงบประมาณ 2561
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งบลงทุน
ประกาศสอบราคาโรงจอดรถยนต์
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมา ธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ปี 2561
ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงรนจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภั
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคาร
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายฯ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (หุ่นปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพฯ)
รายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เฉพาะงบลงทุน
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เฉพาะงบลงทุนไตรมาสที่ 4
ประกาศผลการประมูลร้านขายของในวิทลัย
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ครึ่งปี
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 งบลงทุนไตรมาส 3
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 3
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (งบลงทุน)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 งบลงทุน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏฺิบัตการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วัสดุ
 
EPlogo Search CINAHL at BCN Chiangmai:

Keyword Title Author
  Nursing VDO

 

Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai , Thailand.
Require 1024x768 Up Resolution
2011-2012 bcnc.ac.th สงวนลิขสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125 

:: ::