วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 
Shore
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2560 ระบบสอบกลาง (รอบที่ 3)
การซ้อมรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
 
- ใบตรวจสุขภาพ
- ประกาศรับสมัคร
- ใบสมัครผู้ช่วยพยาบาล
- Teller Payment ค่าเทอม + ค่าสมัคร
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉิน" วันที่ 3-7 กค.2560
การชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบกลาง (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560
การรายงานตัวเข้าศึกษา ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศ ปี 2560
ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบสอบกลาง (รอบที่ 1)
แบบการชำระเงินค่าลงทะเบียน ปีการศึกษา 2560
ประกาศการรับสมัครและคัดเลือก ระบบสอบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระบบคัดตรงจากพื้นที่ รอบที่ 2
รายชื่อผู้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบคัดตรงจากพื้นที่(เพิ่มเติม)ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจหลักฐานและสอบสัมภาษณ์ ระบบคัดตรงจากพื้นที่ รอบที่ 1 (เพิ่มเติม)"
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาหลักสููตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่
 

โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 31 ประจำปีงบประมาณ 2560

- เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง
- คู่มือการอบรมฯ
- ตารางการอบรมฯ
- รายชื่อผู้เข้าอบรมฯ
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนฯ ประจำปี พ.ศ.2560
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ..๒๕๔๐
 

 

 

   
ประกาศผลการเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานเจ้าเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงรนจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนูปกรณ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภั
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมอาคาร
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายฯ
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (หุ่นปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพฯ)
รายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เฉพาะงบลงทุน
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 เฉพาะงบลงทุนไตรมาสที่ 4
ประกาศผลการประมูลร้านขายของในวิทลัย
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ครึ่งปี
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 งบลงทุนไตรมาส 3
รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 3
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สอบราคาครุภัณฑ์การศึกษา
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2560 (งบลงทุน)
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 งบลงทุน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบลงทุน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏฺิบัตการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วัสดุ
 
EPlogo Search CINAHL at BCN Chiangmai:

Keyword Title Author
  Nursing VDO

 

Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai , Thailand.
Require 1024x768 Up Resolution
2011-2012 bcnc.ac.th สงวนลิขสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125 

:: ::