วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 
 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ปรัชญา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่   เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการพยาบาลและสาธารณสุข มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเอื้ออาทร จิตอาสา และให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นผู้นำ และ รับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม

ปณิธาน

คุณธรรมนำความรู้ สู่การพัฒนาสุขภาพชุมชน

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางการพยาบาลและสาธารณสุขระดับประเทศเพื่อนำพาสู่ชุมชนอุดมปัญญา

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจเป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้กำหนด  ๔  พันธกิจ ดังนี้

    • ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ
    • วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้
    • บริการวิชาการแก่สังคม
    • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ค่านิยมร่วม

ค่านิยมร่วมใช้คำว่า “TEAM = การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  แสดงตามความหมายของอักษร ดังนี้
T  =    Team work          ความร่วมแรงร่วมใจ
E  =    Ethics                  ความมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ
A  =    Activeness           ความกระฉับกระเฉง
M  =   Modernization      ความทันสมัย


 
Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai , Thailand.
Require 1024x768 Up Resolution
2011-2012 bcnc.ac.th สงวนลิขสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125 

:: ::