วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 
 
นโยบาย ประเด็นยุทธศาสตร์ อัตลักษณ์
นโยบาย
๑.ผลิตบุคลากรสาธารณสุขให้สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพและมีอัตลักษณ์การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
๒.พัฒนาบุคลากรสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของระบบบริการสุขภาพ

๓.ใช้ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของวิทยาลัย
๔. จัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
๕. พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม ธรรมมาภิบาล ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๖.พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการบริการวิชาการรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารและการเรียนการสอน
๘.  สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ของอาจารย์และนักศึกษาโดยคำนึงถึงสภาพปัญหาของสังคม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๙.  พัฒนาผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับใน  ระดับชาติและนานาชาติ
๑๐.  ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๑๑. พัฒนาองค์กรให้พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์
  ๑.พัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสูง
  ๒. เสริมสร้างศักยภาพวิทยาลัยฯ ให้เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาการสุขภาพ เพื่อนำพาสู่ชุมชนอุดมปัญญา
  ๓. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
  ๔. ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และอัตลักษณ์ในการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ปัญญาในวิชาชีพ และการบริการที่เน้นชุมชน
  ๕.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรมืออาชีพด้านการจัดการศึกษา
  ๖. พัฒนาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน

เอกลักษณ์ของวิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ กำหนดเอกลักษณ์ของสถาบันให้สอดคล้องกับสถาบันพระบรมราชชนนก “สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน” หมายถึง การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อให้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานบริการสุขภาพสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพของประชาชน รวมทั้งหน่วยงานจัดการศึกษาสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข
ระบบบริการสุขภาพชุมชน หมายถึง การจัดบริการสุขภาพในระดับท้องถิ่น ชนบท และชุมชนเมืองทั้งในสถานบริการสุขภาพทุกระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และสถาบันการศึกษา ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นอกจากนี้แล้วทางวิทยาลัยฯ ยังได้เน้นตามความเชี่ยวชาญในด้านที่เป็นจุดเด่นจุดเน้นของวิทยาลัยฯ ใน “การดูแลภาวะฉุกเฉิน”

อัตลักษณ์ของวิทยาลัย
วิทยาลัยฯ กำหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตสอดคล้องกับอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนกคือ“บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ซึ่งหมายถึง การให้บริการที่เป็นมิตร มีความรัก ความเมตตาใส่ใจในปัญหาและความทุกข์ของผู้รับบริการ และผู้เกี่ยวข้องให้บริการตามปัญหา และความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นจริง โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการเป็นหลัก ซึ่งมีลักษณะของผู้ที่มีจิตบริการ ใช้การคิดวิเคราะห์ ในการให้บริการและเน้นการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
Boromarajonani College of Nursing, Chiangmai , Thailand.
Require 1024x768 Up Resolution
2011-2012 bcnc.ac.th สงวนลิขสิทธิ์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
201 หมู่4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ 0-5312-1121-2 โทรสาร 0-5312-1125 

:: ::