ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้อง 41

อนุมัติ15/11/2560 เวลา 12:59:26
วันที่ใช้ห้อง 03 ม.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 เม.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 1 ห้อง 1
รายละเอียด

ห้อง 42

อนุมัติ15/11/2560 เวลา 13:08:24
วันที่ใช้ห้อง 03 ม.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 เม.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียน ปี 1 ห้อง 2
รายละเอียด

ห้อง32

อนุมัติ15/11/2560 เวลา 13:14:08
วันที่ใช้ห้อง 08 ม.ค. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 เม.ย. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียน ปี 2 ห้อง 1
รายละเอียด

ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว

อนุมัติ10/01/2561 เวลา 09:42:24
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 61 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพ   สำหรับแผนก กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม อบรมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายละเอียด

ห้อง 31

อนุมัติ25/01/2561 เวลา 20:19:03
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล มารดาทารกฯ   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลมารดาทารกฯ
วาระการประชุม โครงการประชุมวิชาการ สาขาการพยาบาลมารดาฯ
รายละเอียด

ห้อง 12

อนุมัติ29/01/2561 เวลา 08:44:14
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล มารดาทารกฯ   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลมารดาทารกฯ
วาระการประชุม โครงการประชุมการพยาบาลภาวะฉุกเฉิน การพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์
รายละเอียด

ห้อง 11

อนุมัติ29/01/2561 เวลา 08:51:25
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล มารดาทารกฯ   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลมารดาทารกฯ
วาระการประชุม ประชุมวิชาการภาวะฉุกเฉิน การพยาบาล มารดา ทารก และผดุงครรภ์
รายละเอียด

ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว

อนุมัติ16/08/2560 เวลา 15:23:17
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.พ. 61 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายผู้ใช้งานระบบ 011   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการประชุม กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างชุดโครงการ 3 ระยะ (ผลิตโครงร่างวิจัย)
รายละเอียด

ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว

อนุมัติ10/01/2561 เวลา 09:37:29
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.พ. 61 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนาคุณภาพ   สำหรับแผนก กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ
วาระการประชุม อบรมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายละเอียด

ห้องพวงคราม

อนุมัติ18/01/2561 เวลา 16:30:07
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.พ. 61 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.พ. 61 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นายผู้ใช้งานระบบ 012   สำหรับแผนก กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
วาระการประชุม conference PICU
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 69 รายการ