ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้อง 41

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 15:58:54
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียนนักศึกษาพยบ.ชั้นปี 1 ห้อง 1
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการกายวิภาค

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 16:01:33
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียนนักศึกษาพยบ.ชั้นปี 1 ห้อง 2
รายละเอียด

ห้อง32

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 16:05:05
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียนนักศึกษาพยบ.ชั้นปี 2 ห้อง 1
รายละเอียด

ห้อง 42

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 16:06:16
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียนนักศึกษาพยบ.ชั้นปี 2 ห้อง 2
รายละเอียด

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 16:08:18
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียนนักศึกษาพยบ.ชั้นปี 3 ห้อง 1
รายละเอียด

ห้อง 31

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 16:10:10
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียนนักศึกษาพยบ.ชั้นปี 3 ห้อง 1
รายละเอียด

ห้องประชุมจิตติมา

อนุมัติ16/10/2560 เวลา 14:08:40
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องสอบ นักศึกษาปี 2 ห้อง 1 จำนวน 80 คน
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทนนท์

อนุมัติ16/10/2560 เวลา 14:11:34
วันที่ใช้ห้อง 27 พ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องสอบ นักศึกษาปี 2 ห้อง 2 จำนวน 78 คน
รายละเอียด

ห้องพวงคราม

อนุมัติ16/10/2560 เวลา 14:53:18
วันที่ใช้ห้อง 29 พ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ สุปราณี /สาขาการพยาบาล มารดาทารกฯ   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลมารดาทารกฯ
วาระการประชุม conf.LR ป.มารดา2
รายละเอียด

ห้องเก็ตตะวา

อนุมัติ15/11/2560 เวลา 12:38:03
วันที่ใช้ห้อง 29 พ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล มารดาทารกฯ   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลมารดาทารกฯ
วาระการประชุม Conference มารดาทารก 2 อ.พูลทรัพย์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 49 รายการ