หลักสูตรและการจัดการศึกษา

     -  หลักสูตรที่เปิดสอน
     -  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรจำแนกตามหมวดวิชา
     -  จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน
     -  ตารางสอน-ตารางสอบ
     -  ปฏิทินการศึกษา
     -  มคอ.3 มคอ.4 ปีการศึกษา 2563
     -  ข้อมูลสถานที่ฝึกงาน
     -  ข้อมูลอาจารย์พิเศษ
     -  เอกสารงานวิชาการ


อื่นๆ

     -  คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้น
     -  คำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึก
     -  อาจารย์ที่ปรึกษา ครอบครัวเสมือน
     -  แนวปฏิบัติสำหรับน.ศในการดรียนในห้องเรียน แบบ new normal


ประชาสัมพันธ์

คู่มือ/ฟอร์ม/ดาวน์โหลด

    -  คู่มือบริหารหลักสูตรปี 2565   
    -  คู่มือบริหารหลักสูตรปี 2563   
    -  แบบฟอร์ม มคอ3-6  
    -  แบบประเมินตาม TQF  
    -  คู่มือการใช้งานห้องปฎิบัติการพยาบาล  
    -  แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ  

ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565

   ตารางสอน-ตารางสอบ  
     -  ตารางสอน-ตารางสอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1  
     -  ตารางสอน-ตารางสอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2  
     -  ตารางสอน-ตารางสอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3  
     -  ตารางสอน-ตารางสอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4  

ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

   ตารางสอน-ตารางสอบ  
     -  ตารางสอน-ตารางสอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1  
     -  ตารางสอน-ตารางสอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2  
     -  ตารางสอน-ตารางสอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3  
     -  ตารางสอน-ตารางสอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4  

ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

  ตารางสอนภาคปฏิบัติ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
     -  ตารางสอนภาคปฏิบัติ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2-4
  
   ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4
   ประจำปีการศึกษา 2563
  
     -  ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1   
     -  ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2   
     -  ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3   
     -  ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4   

   ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4  
     -  ประกาศกำหนดสอบประมวลความรู้ ปีจำปีการศึกษา 2562  
     -  ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1  
     -  ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2  
     -  ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3  
     -  ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4  

   แผนจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  
     -  แผนนิเทศภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2562  
     -  แผนการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  
     -  แผนการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2562   
     -  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้น ปีการศึกษา 2562  
     -  ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562