หลักสูตรและการเรียนการสอน

     -  หลักสูตรที่เปิดสอน
     -  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรจำแนกตามหมวดวิชา [แก้ไข]
     -  จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน [แก้ไข]
     -  วิธีการสอนและวิธีการประเมินผลที่ใช้การจัดการเรียนการสอน
        ของแต่ละรายวิชาจำแนกตามปีการศึกษา

     -  ปฏิทินการศึกษา
     -  ตารางการเรียนการสอนเป็นไปตาม มคอ.3 มคอ.4 คู่มือฝึกภาคปฏิบัติ
        และภาคทดลอง [แก้ไข]

     -  ข้อมูลสถานที่ฝึกงานหลักสถานที่ฝึกงานย่อย
     -  ข้อมูลอาจารย์พิเศษอื่นๆ
คู่มือ/ฟอร์ม/ดาวน์โหลด

    -  คู่มือบริหารหลักสูตรปี 2563 [แก้ไข]  
    -  แบบฟอร์ม มคอ3-6  
    -  แบบประเมินตาม TQF  
    -  คู่มือการใช้งานห้องปฎิบัติการพยาบาล [แก้ไข]  
    -  แบบฟอร์มกลุ่มวิชาการ  

ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

   ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4
   ประจำปีการศึกษา 2563
  
     -  ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 [แก้ไข]  
     -  ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 [แก้ไข]  
     -  ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 [แก้ไข]  
     -  ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 [แก้ไข]  

   ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4  
     -  ประกาศกำหนดสอบประมวลความรู้ ปีจำปีการศึกษา 2562  
     -  ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1  
     -  ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2  
     -  ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3  
     -  ตารางสอน-สอบ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4  

   แผนจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  
     -  แผนนิเทศภาคปฏิบัติ ปีการศึกษา 2563  
     -  แผนการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  
     -  แผนการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2562   
     -  คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้น ปีการศึกษา 2562  
     -  ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562