แผนจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2567


แผนจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2566


ปรัชญาการศึกษา


หลักสูตรและการจัดการศึกษา

     -  หลักสูตรที่เปิดสอน
     -  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรจำแนกตามหมวดวิชา
     -  จำนวนรายวิชาที่เปิดสอน
     -  ปฏิทินการศึกษา
     -  มคอ.3 มคอ.4 ปีการศึกษา 2563
     -  ข้อมูลสถานที่ฝึกงาน
     -  ข้อมูลอาจารย์พิเศษ
     -  เอกสารงานวิชาการ


อื่นๆ

     -  คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้น
     -  คำสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึก
     -  อาจารย์ที่ปรึกษา ครอบครัวเสมือน
     -  แนวปฏิบัติสำหรับน.ศในการดรียนในห้องเรียน แบบ new normal


ประชาสัมพันธ์