แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละจำนวนบุคลากรจำแนกตามสถานะบุคลากร ปี พ.ศ. 2564


รายละเอียด

แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละจำนวนบุคลากรจำแนกตามสถานะบุคลากร ปี พ.ศ. 2563


รายละเอียด