แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละจำนวนบุคลากรจำแนกตามสถานะบุคลากร ปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด

แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละจำนวนบุคลากรจำแนกตามสถานะบุคลากร ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด