แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละจำนวนบุคลากรสายสอนจำแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2563


รายละเอียด

รายชื่อบุคลากรสายสอนจำแนกตามวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2563 นับตามเกณฑ์สภาการพยาบาล


รายละเอียด