แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร ปี พ.ศ. 2564


รายละเอียด

แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร ปี พ.ศ. 2563


รายละเอียด