แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร ปีงบประมาณ 2564


รายละเอียด

แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละจำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภทบุคลากร ปีงบประมาณ 2563


รายละเอียด