แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละจำนวนบุคลากรจำแนกตามสายงาน ปีงบประมาณ 2564


รายละเอียด

แผนภูมิวงกลมแสดงร้อยละจำนวนบุคลากรจำแนกตามสายงาน ปีงบประมาณ 2563


รายละเอียด