วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประเด็นยุทธศาสตร์
ระยะเวลา
รวมรายรับ
%
 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 
 
รวมรายจ่าย 
 
%
 
คงเหลือ 
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ค.-ธ.ค.62
ม.ค.-มี.ค.63
เม.ย.-มิ.ย.63
ก.ค.-ก.ย.63
 ไตรมาส 1    ไตรมาส 2   ไตรมาส 3   ไตรมาส 4 
ปีการศึกษา 2562 (ต.ค.62 - พ.ค.63)
ปีการศึกษา 2562 (มิ.ย.-พ.ค.63)
 งบประมาณ 
 งบรายได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพ                   รายละเอียด
3,480,723.85
2,534,129.85
1,387,361.16
663,173.00
8,065,387.86
15.77
607,716.39
3,026,289.45
744,913.16
885,188.43
5,264,107.43
14.11
167,496.00
2,630,784.43
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการผลิตผลงานวิจัย/วิชาการ/นวัตกรรม และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/วิชาการ โดยใช้การจัดการความรู้เป็นฐาน                        รายละเอียด
276,497.00
88,825.00
4,545.00
214,881.00
584,748.00
1.14
106,384.00
201,285.00
150,930.00
315,981.00
774,580.00
2.08
-  
189,832.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัยด้านความเชี่ยวชาญศาสตร์สุขภาพผ่านบริการวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ     รายละเอียด
1,063,215.60
360,600.00
264,090.00
5,535,760.00
7,223,665.60
14.12
571,345.00
383,218.10
265,802.00
835,120.00
2,055,485.10
5.51
5,388,300.00
535,250.50
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กร         รายละเอียด
6,055,079.80
7,849,263.85
10,191,985.44
11,183,878.70
35,280,207.79
68.97
5,216,699.90
8,057,235.45
8,180,814.62
7,761,141.77
29,215,891.74
78.31
1,651,703.57
4,259,859.98
รวม
10,875,516.25
10,832,818.70
11,847,981.60
17,597,692.70
51,154,009.25
100.00
6,502,145.29
11,668,028.00
9,342,459.78
9,797,431.20
37,310,064.27
100.00
7,207,499.57
7,236,062.91