ประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ปีการศึกษา 2563
รายงานค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ในภาพรวมของวิทยาลัย (อาจารย์ประจำ)
 ชื่อทางการแบบประเมิน : แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ (ภาคทฤษฎี) 
 ชื่อทั่วไปแบบประเมิน    : แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ (ภาคทฤษฎี)
 ปีการศึกษา                  : ภาคการศึกษาที่ 1 /2563)
 ช่วงเวลาประเมิน          : - 
ลำดับที่ อาจารย์ผู้สอน ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 5 ภาพรวม แปลผล
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D.
1  กฤษณกมล  รักญาติสกุล 4.41 0.60 4.40 0.63 4.45 0.64 4.39 0.60 4.47 0.61 4.43 0.62 ผ่าน
2  เกศราภรณ์  ชูพันธ์ 4.40 0.61 4.44 0.60 4.40 0.68 4.38 0.69 4.47 0.64 4.42 0.64 ผ่าน
3  เขมิกา  สิริโรจน์พร 4.41 0.66 4.18 0.80 4.39 0.67 4.29 0.73 4.31 0.71 4.31 0.72 ผ่าน
4  จินตนา  พรสัมฤทธิ์โชค 4.37 0.61 4.29 0.67 4.36 0.63 4.31 0.39 4.38 0.65 4.34 0.64 ผ่าน
5  ชญาณิศา  เขมทัศน์ 4.35 0.61 4.28 0.66 4.34 0.62 4.30 0.63 4.38 0.66 4.33 0.64 ผ่าน
6  ชยธิดา  ไชยวงษ์ 4.16 0.56 4.14 0.53 4.15 0.56 4.19 0.54 4.20 0.57 4.17 0.55 ผ่าน
7  ชลกนก  ธนาภควัตกุล 4.28 0.56 4.21 0.53 4.26 0.53 4.22 0.53 4.27 0.48 4.25 0.52 ผ่าน
8  ชลธิชา  อมาตยคง 4.27 0.65 4.28 0.74 4.48 0.67 4.33 0.67 4.43 0.66 4.36 0.68 ผ่าน
9  ชูศักดิ์  ยืนนาน 4.25 0.57 4.23 0.59 4.30 0.55 4.33 0.55 4.31 0.57 4.28 0.53 ผ่าน
10  ณัฏฐชญาดา  ราชวัง 4.38 0.63 4.38 0.65 4.50 0.60 4.43 0.58 4.47 0.63 4.43 0.62 ผ่าน
11  ณัฐปาลิน  นิลเป็ง 4.19 0.56 4.07 0.55 4.08 0.60 4.17 0.53 4.12 0.60 4.12 0.57 ผ่าน
12  ณิชชา  กองอรินทร์ 4.48 0.59 4.41 0.64 4.49 0.58 4.43 0.59 4.52 0.60 4.47 0.61 ผ่าน
13  ทวี  เรืองโฉม 4.35 0.63 4.31 0.64 4.32 0.63 4.25 0.70 4.29 0.69 4.31 0.67 ผ่าน
14  ทิพย์  ลือชัย 4.45 0.64 4.33 0.73 4.44 0.66 4.39 0.63 4.42 0.69 4.41 0.67 ผ่าน
15  ธณัชช์นรี  สโรบล 4.43 0.58 4.46 0.58 4.46 0.55 4.41 0.48 4.43 0.40 4.44 0.52 ผ่าน
16  นนทรัตน์  จำเริญวงศ์ 4.34 0.53 4.29 0.56 4.28 0.56 4.34 0.55 4.31 0.55 4.31 0.55 ผ่าน
17  นิตยา  บุญลือ 4.34 0.60 4.36 0.60 4.34 0.70 4.30 0.69 4.34 0.67 4.34 0.65 ผ่าน
18  ประไพศรี  กาบมาลา 4.14 0.60 4.09 0.58 4.09 0.55 4.08 0.53 4.10 0.57 4.10 0.57 ผ่าน
19  ปริศนา  ยิ่งราษฎร์สุข 4.30 0.60 4.18 0.66 4.24 0.61 4.25 0.62 4.33 0.66 4.26 0.63 ผ่าน
20  ปลื้มจิต  โชติกะ 4.27 0.57 4.25 0.59 4.31 0.54 4.35 0.55 4.33 0.56 4.30 0.52 ผ่าน
21  ปวีณา  ยศสุรินทร์ 4.59 0.54 4.50 0.57 4.49 0.59 4.48 0.57 4.56 0..58 4.52 0.57 ผ่าน
22  ปัทมา  นนทรีย์ 4.34 0.59 4.18 0.68 4.24 0.61 4.24 0.64 4.29 0.70 4.26 0.65 ผ่าน
23  ปุลวิชช์  ทองแตง 4.24 0.57 4.22 0.62 4.25 0.54 4.24 0.57 4.25 0.58 4.24 0.55 ผ่าน
24  พนิดา  พาลี 4.32 0.60 4.18 0.69 4.25 0.63 4.27 0.61 4.31 0.68 4.26 0.65 ผ่าน
25  พลอยปภัส  จรัสธนะพัฒน์ 4.04 0.57 4.09 0.68 4.17 0.71 4.11 0.72 4.04 0.81 4.09 0.70 ผ่าน
26  พักตร์วิภา  ตันเจริญ 4.53 0.57 4.42 0.59 4.44 0.60 4.42 0.60 4.52 0.63 4.47 0.60 ผ่าน
27  พิกุล  ตินามาส 4.42 0.50 4.42 0.44 4.40 0.47 4.41 0.48 4.44 0.49 4.42 0.43 ผ่าน
28  พิเชษฐ  แซ่โซว 4.28 0.65 4.30 0.65 4.31 0.70 4.22 0.76 4.21 0.70 4.26 0.69 ผ่าน
29  พิมพ์ใจ  อุ่นบ้าน 4.15 0.57 4.22 0.55 4.28 0.57 4.27 0.61 4.24 0.65 4.24 0.57 ผ่าน
30  พูลทรัพย์  ลาภเจียม 4.23 0.53 4.16 0.57 4.18 0.58 4.10 0.57 4.17 0.63 4.17 0.58 ผ่าน
31  แพรวระพี  เรืองเดช 4.08 0.60 4.04 0.57 4.07 0.57 4.07 0.57 4.09 0.59 4.11 0.57 ผ่าน
33  ยุพเรศ  พญาพรหม 4.25 0.56 4.21 0.54 4.22 0.56 4.22 0.57 4.29 0.57 4.24 0.54 ผ่าน
34  เยาวลักษณ์  มาก๋า 4.23 0.57 4.14 0.50 4.19 0.55 4.11 0.51 4.17 0.55 4.17 0.54 ผ่าน
35  โรชินี  อุปรา 4.42 0.57 4.42 0.60 4.43 0.56 4.32 0.61 4.43 0.61 4.41 0.59 ผ่าน
36  วรรณภา  กาวิละ 4.29 0.62 4.35 0.63 4.35 0.68 4.27 0.72 4.29 0.66 4.31 0.66 ผ่าน
37  พรพรรณ มนสัจากุล   4.38 0.49 4.40 0.44 4.38 0.48 4.39 0.49 4.42 0.50 4.40 0.44 ผ่าน
38  ศรินญาภรณ์  จันทร์ดีแก้วสกุล 4.41 0.47 4.42 0.44 4.42 0.46 4.42 0.47 4.47 0.48 4.43 0.43 ผ่าน
39  ศุทธินี  วัฒนกูล 4.51 0.58 4.44 0.59 4.45 0.58 4.43 0.59 4.50 0.58 4.46 0.59 ผ่าน
40  สมพร  สิทธิสงคราม 4.35 0.46 4.35 0.47 4.41 0.45 4.43 0.45 4.41 0.47 4.39 0.43 ผ่าน
41  สายฝน  สฤษดิกุล 4.34 0.48 4.36 0.45 4.38 0.47 4.41 0.46 4.41 0.46 4.36 0.42 ผ่าน
42  สุปราณี  โฆวัชรกุล 4.30 0.63 4.35 0.63 4.36 0.68 4.29 0.72 4.29 0.66 4.32 0.66 ผ่าน
43  สุพรรณิการ์  ปิยะรักษ์ 4.14 0.63 4.19 0.62 4.17 0.61 4.24 0.59 4.30 0.69 4.21 0.63 ผ่าน
44  สุพัตรา  สินธุบัว 4.11 0.48 4.19 0.56 4.14 0.55 4.13 0.61 4.24 0.58 4.17 0.56 ผ่าน
45  สุมิตรพร  จอมจันทร์ 4.33 0.64 4.36 0.63 4.31 0.72 4.30 0.71 4.33 0.70 4.33 0.68 ผ่าน
46  อัมภิชา  นาไวย์ 4.46 0.59 4.38 0.63 4.48 0.59 4.39 0.62 4.50 0.60 4.44 0.61 ผ่าน
 ภาพรวมของทั้งวิทยาลัย 4.32 0.05 4.29 0.08 4.32 0.07 4.30 0.08 4.33 0.08 4.31 0.58 ผ่าน