แผนภูมิแสดงผลการสอบสภาการพยาบาล 3 ปี ย้อนหลัง (2561 - 2563)
นับเฉพาะการสอบครั้งที่ 1 ของนักศึกษา วพบ.เชียงใหม่


12345

สรุปค่าเฉลี่ยผลการสอบสภาการพยาบาล 3 ปี ย้อนหลัง (2561 - 2563)
นับเฉพาะการสอบครั้งที่ 1 ของนักศึกษา วพบ.เชียงใหม่
จำนวนผู้เข้าสอบ 158 คน (รุ่น 19) 142 คน (รุ่น 18) 138 คน (รุ่น 17)
  ร้อยละผู้สอบผ่าน ร้อยละผู้สอบผ่าน ร้อยละผู้สอบผ่าน
  ประจำปี 2563 ประจำปี 2562 ประจำปี 2561
วิชา ผ่าน ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ ผ่าน ร้อยละ
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 157 99.37 129 90.85 123 89.13
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ 158 100.00 136 95.77 135 97.82
การพยาบาลมารดา ทารก 158 100.00 138 97.18 122 88.40
การผดุงครรภ์ 156 98.73 116 81.69 132 95.65
การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาเบื้องต้น 158 100.00 140 98.59 137 99.27
การพยาบาลผู้ใหญ่ 153 96.84 129 90.85 120 86.95
การพยาบาลผู้สูงอายุ 150 94.94 123 86.62 126 91.30
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ 158 100.00 139 97.89 134 97.10