ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ 2561  • Ratanasiripong, N.T., Sri-Umporn, S., Hanklang, S., & Ratanasiripong, P. (2018). Human papillomavirus (HPV) vaccination and factors related to intention to obtain the vaccine among young college women in Thailand. Journal of Health Research, 32(2), 142-151.

  • Seesawang, J., & Thongtang, P. (2018). Taking Care of Myself: Role of Self-Care in Management of Hypertension among Thai Older Adults with Hypertension. Science International (Lahore), 30(2), 143-147.

  • นงลักษณ์ ตุ่นแก้ว, ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล และ พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน. (2561). ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวทาง 3อ 2ส 1ย และการใช้ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี ต่อความรู้ พฤติกรรมสุขภาพ และระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, 24(2), 83-95.

  • ประกายแก้ว ธนสุวรรณ, วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์ และ โรชินี อุปรา. (2561). ผลการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาลรายวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม, 37(6), 109-117.

  • พิกุล ตินามาส, ภัทรานิษฐ์ จองแก และ ทิพย์สุดา เส็งพานิช. (2561). พฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุของผู้สูงอายุ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, 24(2), 72-83.

  • เพ็ชรี รูปะวิเขตร์, จิรพร ชมพิกุล, พลอยไพลิน รูปะวิเขตร์ และ ศรีจันทร์ ฟูใจ. (2561). การจัดการสังคมผู้สูงอายุของพื้นที่หุบเขาเมืองชิมานโดะ จังหวัดโคชิ ประเทศญี่ปุ่น. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 6(1), 22-42.

  • ยุพเรศ พญาพรหม และ วงเดือน สุวรรณคีรี. (2561). การส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 12 (ฉบับพิเศษ), 13-23.

  • วรางคณา บุญมา. (2561). ผลของโปรแกรมสร้างเสริมทักษะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินต่อการรับรู้ความสามารถ ของตนเองในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 11(2), 74-86.

  • สุมิตรพร จอมจันทร์, ธณัชช์นรี สโรบล, นิตยา บุญลือ และ เกศราภรณ์ ชูพันธ์. (2561). การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลภาวะฉุกเฉินผู้สูงอายุที่เสพสุรา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขา ภาคเหนือ, 24(2), 37-49.