ผลงานวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ 2565 • เกศราภรณ์ ชูพันธ์, พนิดา พาลี, กานต์รวี คำชั่ง และ ทวี เรืองโฉม. (2565). ความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ, 9(1), 144-160. สืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johss/article/view/254120.


 • เกศราภรณ์ ชูพันธ์ และ พนิดา พาลี. (2565). ความเครียดและพฤติกรรมการดูแลตนเองของนักศึกษาพยาบาลในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, 28(1), 104-116. สืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnorthnurse/article/view/255756


 • จันทร์จิรา สีสว่าง, ปุลวิชช์ ทองแตง, ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร และสุจิตรา ชัยวุฒิ. (2565). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้โอกาสเสี่ยงของตนเองต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 40(13), 42-59. สืบค้น จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns/article/view/252233.


 • จันทร์จิรา สีสว่าง, ปุลวิชช์ ทองแตง, พัชรรินทร์ เนียมเกิด และจงจิตร ตัณฑโพธิ์ประสิทธิ์. (2565). การมีส่วนร่วมของครอบครัว: กลยุทธ์สนับสนุนการให้ความร่วมมือในการรักษาในผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 28(2), 159-169. สืบค้น จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/article/view/250759


 • ชญาณิศา เขมทัศน์ และ พิกุล ตินามาส. (2565). การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลผ่านการสะท้อนคิด ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ. วารสารเกื้อการุณย์, 29(1), 160-170. สืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/254342


 • ชญาณิศา เขมทัศน์ และ ชยธิดา นนท์เมธาวัฒน์, โรชินี อุปรา, ชลธิชา อมาตยคง, เอกชัย กันธะวงศ์ และ กิตติพร เนาว์สุวรรณ. (2565). ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลผ่านโครงการแลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรม. วารสารเกื้อการุณย์, 29(1), 77-88. สืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/251373.


 • ชูศักดิ์ ยืนนาน, ศรีสุดา งามขำ และอรุณศรี มงคลชาติ. (2565). การศึกษาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ กรณีศึกษาการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเหนือ. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, 5(1), 168-183. สืบค้น จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/168-183


 • นนทรัตน์ จำเริญวงศ์, ชลกนก ธนาภควัตกุล, สุพรรณิการ์ ปิยะรักษ์, ชยธิดา ไชยวงษ์ และ ทิพย์ ลือชัย. (2565). ผลการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อการรับรู้ความสามารถและผลลัพธ์ที่คาดหวังในการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่. วารสารแพทย์นาวี, 49(1), 135-149. สืบค้น จาก https://he01.tci thaijo.org/index.php/nmdjournal/article/view/249601.


 • ยุพเรศ พญาพรหม, หัสญา ตันติพงศ์, พรพรรณ มนสัจจกุล, ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล> และ ทรงยศ คำชัย. (2565). การยอมรับวัคซีนโควิด 19 จากมุมมองของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน: การวิจัยผสมผสาน. พยาบาลสาร, 49(2), 41-54. สืบค้น จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/258036


 • ยุพเรศ พญาพรหม, หัสญา ตันติพงศ์, พรพรรณ มนัจจกุล และศรินญาภรณ์ จังทร์ดีแก้วสกุล. (2565). การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของประชาชนในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชุมชน จังหวัดเชียงใหม่. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 23(44), 61-76. สืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nursingsiamjournal/article/view/256502


 • วรางคณา บุญมา, ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล. (2565). ผลการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ตามรูปแบบ VARK ในการพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพด้านอวัยวะรับสัมผัสของนักศึกษาพยาบาล. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ภาคเหนือ, 28(1), 80-90. สืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnorthnurse/article/view/254819


 • Ampansirirat, A., Chukumnird,S., Singhasem,P., Suwanraj,M. & Phromjuang, K. (2022). Mothers’ Cooking: Perspectivesof Givers and Takers. Trends in Sciences, 19(6), 1-12. สืบค้น จาก https://tis.wu.ac.th/index.php/tis/article/view/2998.


 • Charoensuk, S., Wisawatapnimit, P., Prasertsri, N., Turner, K., Ampansirirat, A., Sosome, B., Wanchai, A., Nawamawat, J., Kanchanaudom, P. (2022). Congruence of Nursing Research and Health Policies in Thailand: A Scoping Review. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 26(4), 569-584. สืบค้น จาก https://he02.tci- thaijo.org/index.php/PRIJNR/article/view/259263


 • Choopun, K. & Boonlue, N.. (2022). Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Primary School Chiangmai, Thailand. Journal of Child Development and Mental Health, 10(1), 11-19. สืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/cdmh/article/view/254131


 • Seesawang, J. & Thongtaeng, P. (2022). An Overlooked Problem: A Qualitative Meta-Synthesis from Experience of Men with Diabetic Erectile Dysfunction. Journal of Health Research, 37(2), 79-88 สืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhealthres/


 • Nawai, A., Phongphanngam, S., Khumrungsee, M. & Radabutr, M. (2022). Chronic pain as a moderator between fear of falling and poor physical performance among community-dwelling older adults. Geriatric Nursing, 45(3), 140-146. สืบค้น จาก https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197457222000842?via%3Dihub.


 • Thongtaeng P., & Seesawang, J. (2022). Barriers and Facilitators to Successful Hypertension Management in Older Adults from the Perspectives of Community Health Nurses: A Qualitative Study. Nursing Science Journal of Thailand, 40(1), 35-49. สืบค้น จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns/article/view/248995.


 • Ampansirirat, A., Chukumnird,S., Singhasem,P., Suwanraj,M. & Phromjuang, K. (2022). Mothers’ Cooking: Perspectivesof Givers and Takers. Trends in Sciences, 19(6), 1-12. สืบค้น จาก https://tis.wu.ac.th/index.php/tis/article/view/2998.


 • Charoensuk, S., Wisawatapnimit, P., Prasertsri, N., Turner, K., Ampansirirat, A., Sosome, B., Wanchai, A., Nawamawat, J., Kanchanaudom, P. (2022). Congruence of Nursing Research and Health Policies in Thailand: A Scoping Review. Pacific Rim International Journal of Nursing Research, 26(4), 569-584. สืบค้น จาก https://he02.tci- thaijo.org/index.php/PRIJNR/article/view/259263


 • Nawai, A., Phongphanngam, S., Khumrungsee, M. & Radabutr, M. (2022). Chronic pain as a moderator between fear of falling and poor physical performance among community-dwelling older adults. Geriatric Nursing, 45(3), 140-146. สืบค้น จาก https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197457222000842?via%3Dihub.


 • Seesawang, J. & Thongtaeng, P. (2022). An Overlooked Problem: A Qualitative Meta-Synthesis from Experience of Men with Diabetic Erectile Dysfunction. Journal of Health Research, 37(2), 79-88 สืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jhealthres/


 • Thongtaeng P., & Seesawang, J. (2022). Barriers and Facilitators to Successful Hypertension Management in Older Adults from the Perspectives of Community Health Nurses: A Qualitative Study. Nursing Science Journal of Thailand, 40(1), 35-49. สืบค้น จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns/article/view/248995


 • Jutarosaga, M., Charoensuk, S., Amornrojanavaravutti, W., Mahaprom, T., Jutarosaga, A. & Pratumtin, A. (2022). The Development of “Kanapatibatkarnraipromdan Smartpanyapatibat” Online Program for Developing Critical Leadership of Conductors. Journal of Research and Curriculum Development, 12(2), 60-71.


 • จันทร์จิรา สีสว่าง, ปุลวิชช์ ทองแตง, พัชรรินทร์ เนียมเกิด และจงจิตร ตัณฑโพธิ์ประสิทธิ์. (2565). การมีส่วนร่วมของครอบครัว: กลยุทธ์สนับสนุนการให้ความร่วมมือในการรักษาในผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้. รามาธิบดีพยาบาลสาร, 28(2), 159-169. สืบค้น จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/RNJ/article/view/250759


 • จันทร์จิรา สีสว่าง, ปุลวิชช์ ทองแตง, ศิริรัตน์ วิชิตตระกูลถาวร และสุจิตรา ชัยวุฒิ. (2565). ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้โอกาสเสี่ยงของตนเองต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 40(13), 42-59. สืบค้น จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ns/article/view/252233.


 • ปุลวิชช์ ทองแตง, จันทร์จิรา สีสว่าง, และบุปผา บุญสดุดี. (2565). ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุโรคเรื้อรังต่อความรู้และทักษะในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019. วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 32(3), 52-65


 • ชยธิดา นนท์เมธาวัฒน์, โรชินี อุปรา, ชลธิชา อมาตยคง, เอกชัย กันธะวงศ์ และ กิตติพร เนาว์สุวรรณ. (2565). ผลการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาพยาบาลผ่านโครงการแลกเปลี่ยน และเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรม. วารสารเกื้อการุณย์, 29(1), 77-88. สืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/251373.


 • ยุพเรศ พญาพรหม, หัสญา ตันติพงศ์, พรพรรณ มนสัจจกุล, ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล และ ทรงยศ คำชัย. (2565). การยอมรับวัคซีนโควิด 19 จากมุมมองของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน: การวิจัยผสมผสาน. พยาบาลสาร, 49(2), 41-54. สืบค้น จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/cmunursing/article/view/258036


 • นนทรัตน์ จำเริญวงศ์, ชลกนก ธนาภควัตกุล, สุพรรณิการ์ ปิยะรักษ์, ชยธิดา ไชยวงษ์ และ ทิพย์ ลือชัย. (2565). ผลการเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริงต่อการรับรู้ความสามารถและผลลัพธ์ที่คาดหวังในการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่. วารสารแพทย์นาวี, 49(1), 135-149. สืบค้น จาก https://he01.tci thaijo.org/index.php/nmdjournal/article/view/249601.


 • ชญาณิศา เขมทัศน์ และ พิกุล ตินามาส. (2565). การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาพยาบาลผ่านการสะท้อนคิด ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ. วารสารเกื้อการุณย์, 29(1), 160-170. สืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/kcn/article/view/254342


 • สุภาพ ไทยแท, ปริญญาภรณ ธนะบุญปวง, กาญจนา กิริยางาม และทิวา มหาพรหม. (2565). อนาคตภาพของการจัดบริการทางสังคมและสุขภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบมี ส่วนรวมในกลุ่มผู้สูงอายุตามบริบทสังคมเมืองกรุงเทพมหานคร. วารสารแพทย์นาวี, 49(3), 658-673.


 • สุพรรณี เปี้ยวนาลาว, ชุติกาญจน์ ฉัตรรุ่ง และทิวา มหาพรหม. (2565). การแปลและตรวจสอบคุณภาพแบบประเมินการจำแนกประเภทผู้สูงอายุด้วยรูปภาพ ฉบับภาษาไทย. วารสารการพยาบาลและสุขภาพ, 16(3), 1-14.


 • พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน, ณิชชา ทิพย์วรรณ, ศศิธร ชิดนายี, ศรีจันทร์ ฟูใจ, อัมภิชา นาไวย์, อมาวสี อัมพันศิริรัตน์ และศิวพงษ์ คล่องพานิช. (2565). รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการบริหารจัดการระบบอาหารและโภชนาการเพื่อส่งเสริมโภชนาการชุมชนตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 14(2), 155-170.


 • Choopun, K. & Boonlue, N.. (2022). Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Primary School Chiangmai, Thailand. Journal of Child Development and Mental Health, 10(1), 11-19. สืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/cdmh/article/view/254131


 • เกศราภรณ์ ชูพันธ์, พนิดา พาลี, กานต์รวี คำชั่ง และ ทวี เรืองโฉม. (2565). ความรอบรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการสุขภาพภาคเหนือ, 9(1), 144-160. สืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/johss/article/view/254120.


 • เกศราภรณ์ ชูพันธ์ และ พนิดา พาลี. (2565). ความเครียดและพฤติกรรมการดูแลตนเองของนักศึกษาพยาบาลในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ, 28(1), 104-116. สืบค้น จาก https://he01.tci thaijo.org/index.php/jnorthnurse/article/view/255756


 • ชลาลัย เขียวสุวรรณ, พนารัตน์ เจนจบ, เกศราภรณ์ ชูพันธ์ และสุทัตรา คงศรี. (2565). การพัฒนารูปแบบการบริหารการพยาบาลด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม. พุทธชินราชเวชสาร, 39(2), 140-154.


 • ชูศักดิ์ ยืนนาน, ศรีสุดา งามขำ และอรุณศรี มงคลชาติ. (2565). การศึกษาการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ กรณีศึกษาการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบการดูแลสุขภาพของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเหนือ. วารสารวิจัยและนวัตกรรมทางสุขภาพ, 5(1), 168-183. สืบค้น จาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/jhri/article/view/168-183


 • ยุพเรศ พญาพรหม, หัสญา ตันติพงศ์, พรพรรณ มนัจจกุล และศรินญาภรณ์ จังทร์ดีแก้วสกุล. (2565). การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของประชาชนในชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชุมชน จังหวัดเชียงใหม่. วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 23(44), 61-76. สืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/nursingsiamjournal/article/view/256502


 • วรางคณา บุญมา, ศรินญาภรณ์ จันทร์ดีแก้วสกุล. (2565). ผลการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ ตามรูปแบบ VARK ในการพยาบาลผู้มีปัญหาสุขภาพด้านอวัยวะรับสัมผัสของนักศึกษาพยาบาล. วารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ภาคเหนือ, 28(1), 80-90. สืบค้น จาก https://he01.tci-thaijo.org/index.php/jnorthnurse/article/view/254819


 • วรรณา สุธรรมา, วรางคณา เปลา, ภัทรานิษฐ์ จองแก และทิพย์สุดา เส็งพานิช. (2565). ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกในการดูแลทารกที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีลดอุณหภูมิกายต่อการควบคุมอุณหภูมิกายของทารก. วารสารโรงพยาบาลนครพิงค์, 13(1), 156-168.


 • ดรุณี ไชยวงค์, ภิตินันท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, จารุวรรณ ชมพูสืบ และปริชาติ ขันทรักษ์. (2565). การพัฒนาระบบการให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และ ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ (Sepsis and Septic shock) ของจังหวัดเชียงใหม่. วารสารโรงพยาบาลนครพิงค์, 13(2), 156-168.