ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
    ผู้ช่วยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
    ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2) 
  

ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
     ผู้ช่วยพยาบาล ประจำปี 2563  (ปิดรับสมัคร)
  

ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าสารสนเทศเพื่อการบริหารด้านบริการวิชาการ


โครงสร้างกลุ่มงาน


             ผังโครงสร้างกลุ่มงานบริการวิชาการ

คู่มือกลุ่มงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564


             คู่มือกลุ่มงานบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงานกลุ่มงานบริการวิชาการ


โครงการดำเนินการกลุ่มงานบริการวิชาการ