คู่มือ


 •  โครงการพัฒนากระบวนงานแบบไร้รอยต่อด้วยการจัดการความรู้ KM
 •  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
         HOW TO LEARN AND HOW TO DO AUN-QA
 •  (ร่าง)แบบฟอร์มการเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR
 •  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยในสังกัด
         สถาบันพระบรมราชชนก(กุมภาพันธ์ 2564)
 •  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยในสังกัด
         สถาบันพระบรมราชชนก(เมษายน 2561)
 •  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยในสังกัด
         สถาบันพระบรมราชชนก(สิงหาคม 2558)
 •  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
         เชียงใหม่ปีการศึกษา 2563
 •  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
         เชียงใหม่ปีการศึกษา 2562
 •  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
 •  คู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2563
 •  คู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2562
 •  คู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2560
 •  คู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2556
 •  เอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
 •  (ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ระดับอุดมศึกษา
         สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)
         วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
 •  การปรับปรุงมาตรฐานและตัวบ่งชี้เกณฑ์รับรองสถาบันการศึกษา
         วิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามคู่มือการรับรองสถาบันการศึกษาฯ
         สำหรับสถาบันการศึกษาที่มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
 •  เอกสารเสนอการปรับปรุงงมาตรฐานคุณวุฒิสาขาการพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2559
 •  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
 •  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 •  คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 2557
 • รายงานการประเมินตนเอง


         เกณฑ์สภาการพยาบาล

         เกณฑ์ สกอ.


    รายงานประจำปีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่