ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เดิมชื่อว่า "วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ เชียงใหม่" เป็นหน่วยงานที่สังกัดศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 51/1 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่รวมกับศูนย์อนามัยที่ 10 จำนวน 24 ไร่ ต่อมาจากพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่ และกิจกรรมบริหารราชการในบางส่วนของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2536 วิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนสังกัดจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 กรมอนามัย ขึ้นตรงต่อสถาบันพระบรมราชชนก (สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข) สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้รับพระราชทานนามเป็น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2544
ปีการศึกษา 2527–2530 ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร การสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย)
ปีการศึกษา 2530–2539 ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น)
ปีการศึกษา 2530–2539 ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น)
ปีการศึกษา 2541 ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ปีการศึกษา 2543 ได้เพิ่มอีก 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง)
ปีการศึกษา 2548 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน

ปรัชญา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการพยาบาลและสาธารณสุข มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเอื้ออาทร จิตอาสา และให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นผู้นำ และ รับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม

ปณิธาน

คุณธรรมนำความรู้ สู่การพัฒนาสุขภาพชุมชน

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำทางการพยาบาลและสาธารณสุขระดับประเทศเพื่อนำพาสู่ชุมชนอุดมปัญญา

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจเป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้กำหนด ๔ พันธกิจ ดังนี้
ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ
บริการวิชาการแก่สังคม
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
การบริหารจัดการองค์กร

ค่านิยมร่วม

ค่านิยมร่วมใช้คำว่า “TEAM = การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ แสดงตามความหมายของอักษร ดังนี้
T = Team work ความร่วมแรงร่วมใจ
E = Ethics ความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
A = Activeness ความกระฉับกระเฉง
M = Modernization ความทันสมัย