ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เดิมชื่อว่า "วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ เชียงใหม่" เป็นหน่วยงานที่สังกัดศูนย์อนามัยที่ 10 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ 51/1 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่รวมกับศูนย์อนามัยที่ 10 จำนวน 24 ไร่ ต่อมาจากพระราชบัญญัติโอนอำนาจหน้าที่ และกิจกรรมบริหารราชการในบางส่วนของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2536 วิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนสังกัดจากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 10 กรมอนามัย ขึ้นตรงต่อสถาบันพระบรมราชชนก (สถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข) สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และได้รับพระราชทานนามเป็น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ต่อมาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2544
ปีการศึกษา 2527–2530 ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร การสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย)
ปีการศึกษา 2530–2539 ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น)
ปีการศึกษา 2530–2539 ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น)
ปีการศึกษา 2541 ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์
ปีการศึกษา 2543 ได้เพิ่มอีก 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง)
ปีการศึกษา 2548 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน

ปรัชญา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ด้านการพยาบาลและสาธารณสุข มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเอื้ออาทร จิตอาสา และให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คิดอย่างมีวิจารณญาณ เป็นผู้นำ และ รับผิดชอบในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม

ปณิธาน

คุณธรรมนำความรู้ สู่การพัฒนาสุขภาพชุมชน

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตพยาบาล พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพที่มีคุณภาพระดับชาติ และนานาชาติ

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจเป็นกรอบในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กร และภารกิจการพัฒนาไปสู่วิสัยทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้กำหนด ๕ พันธกิจ ดังนี้
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
บริการวิชาการแก่สังคม
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
บริหารจัดการองค์กร

นโยบาย

นโยบาย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
ใช้กระบวนการทางวิชาการ และการวิจัยเป็นเครื่องมือและกลไกการบริหารงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
พัฒนาการบริหารจัดการในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และหลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
พัฒนาการทำงานแบบเครือข่าย โดยเน้นการบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสุขภาพ

ค่านิยมร่วม

ค่านิยมร่วมใช้คำว่า “TEAM = การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ แสดงตามความหมายของอักษร ดังนี้
T = Team work ความร่วมแรงร่วมใจ
E = Ethics ความมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
A = Activeness ความกระฉับกระเฉง
M = Modernization ความทันสมัย