หนังสือล่าสุด

หนังสือล่าสุด

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 0/6
หนังสือมาใหม่

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้แต่งหนังสือ: อนุศักดิ์ อนุศักดิ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786160812196
เลขเรียก:
 • NLM - WA400
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ = Essential hypertension 0/5
หนังสือมาใหม่

โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ = Essential hypertension

ผู้แต่งหนังสือ: พีระ พีระ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165070119
เลขเรียก:
 • NLM - WG340
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การดูแลวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีแบบบูรณาการ = Comprehensive care for adolescents with HIV 0/10
หนังสือมาใหม่

การดูแลวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีแบบบูรณาการ = Comprehensive care for adolescents with HIV

ผู้แต่งหนังสือ: เพณณินาท์ เพณณินาท์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163356703
เลขเรียก:
 • NLM - WC503.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับสมัคร และคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ประจำปีการศึกษา 2550 0/1
หนังสือมาใหม่
Update in nutrition 0/3
หนังสือมาใหม่

Update in nutrition

ผู้แต่งหนังสือ: สิรกานต์ สิรกานต์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169191148
เลขเรียก:
 • NLM - QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

สมุนไพรกินเป็น ห่างไกลโรค ธรรมชาติบำบัดด้วยสมุนไพร (หนังสืออนุสรณ์งานฌาปนกิจ) 0/1
หนังสือมาใหม่

สมุนไพรกินเป็น ห่างไกลโรค ธรรมชาติบำบัดด้วยสมุนไพร (หนังสืออนุสรณ์งานฌาปนกิจ)

ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - สธ2.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

บทสวดมนต์ , ตำรับยาสมุนไพรจากธรรมชาติต้านโรคเสริมภูมิคุ้มกัน

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป : หลักการและวิธีดำเนินการ 0/2
หนังสือมาใหม่

หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป : หลักการและวิธีดำเนินการ

ผู้แต่งหนังสือ: ไพฑูรย์ ไพฑูรย์
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740338826
เลขเรียก:
 • LC - CL988
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การศึกษาสภาพดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาสภาพดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: วราพร วราพร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การพยาบาลเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในเด็กและวัยรุ่น 0/1
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุในเด็กและวัยรุ่น

ผู้แต่งหนังสือ: เบญจวรรณ เบญจวรรณ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161123901
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

คู่มือการดูแลทารกแรกเกิด 1= Basic newborn care 0/5
หนังสือมาใหม่

คู่มือการดูแลทารกแรกเกิด 1= Basic newborn care

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WS420
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Philosophies and theories for advanced nursing practice 0/1
หนังสือมาใหม่

Philosophies and theories for advanced nursing practice

ผู้แต่งหนังสือ: Rich, Rich,
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781284041347
เลขเรียก:
 • NLM - WY86
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

ภาวะไส้เลื่อนกระบังลมแต่กำเนิดของทารกในครรภ์ 0/10
หนังสือมาใหม่

ภาวะไส้เลื่อนกระบังลมแต่กำเนิดของทารกในครรภ์

ผู้แต่งหนังสือ: นิศารัตน์ นิศารัตน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164556461
เลขเรียก:
 • NLM - WQ211
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

Dementia care a practical approach 0/1
หนังสือมาใหม่

Dementia care a practical approach

ผู้แต่งหนังสือ: Smith, Smith,
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781482245738
เลขเรียก:
 • NLM - WM220 D376
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Medical surgical nursing (Volume 1) 0/1
หนังสือมาใหม่

Medical surgical nursing (Volume 1)

ผู้แต่งหนังสือ: Basavanthappa, Basavanthappa,
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9789351524076
เลขเรียก:
 • NLM - WY18.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย = Common cardias surgery 0/11
หนังสือมาใหม่

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย = Common cardias surgery

ผู้แต่งหนังสือ: จรัญ จรัญ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164261211
เลขเรียก:
 • NLM - WG169
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน = Nurse led in overweigth management 1/5
หนังสือมาใหม่

พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน = Nurse led in overweigth management

ผู้แต่งหนังสือ: ศิริอร ศิริอร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168012000
เลขเรียก:
 • NLM - WD212
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

ภาวะผู้นำ : หลักการและการประยุกต์ในทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน = Leadership : principles and application in community nurse practitioner 0/3
หนังสือมาใหม่

ภาวะผู้นำ : หลักการและการประยุกต์ในทางการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน = Leadership : principles and application in community nurse practitioner

ผู้แต่งหนังสือ: วันเพ็ญ วันเพ็ญ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165651240
เลขเรียก:
 • NLM - WY105
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ปัญหาทารกแรกเกิดที่พบบ่อย : การแก้ไขเบื้องต้น 0/5
หนังสือมาใหม่

ปัญหาทารกแรกเกิดที่พบบ่อย : การแก้ไขเบื้องต้น

ผู้แต่งหนังสือ: พิมลรัตน์ พิมลรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164070561
เลขเรียก:
 • NLM - WS421
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัย = Statistics for health science research 0/2
หนังสือมาใหม่

สถิติทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการวิจัย = Statistics for health science research

ผู้แต่งหนังสือ: อรุณ อรุณ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786167136028
เลขเรียก:
 • LC - QH325.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การพยาบาลเพื่อการเสริมพลังอำนาจในผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม 0/5
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลเพื่อการเสริมพลังอำนาจในผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

ผู้แต่งหนังสือ: อภิชาติ อภิชาติ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165685436
เลขเรียก:
 • NLM - WY157.6
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

ชุดการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม การปรับระบบบริการสุขภาพและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ 0/2
หนังสือมาใหม่
เอกสารการสอนชุดวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน = Basic mathematic หน่วยที่ 6 - 10 0/2
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน = Basic mathematic หน่วยที่ 6 - 10

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786161605360
เลขเรียก:
 • LC - QA11.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ชุดการสังคายนาภูมิปัญญาการนวดไทย ๓ : คำอธิบายศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) 0/1
หนังสือมาใหม่

ชุดการสังคายนาภูมิปัญญาการนวดไทย ๓ : คำอธิบายศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161132422
เลขเรียก:
 • NLM - WB537
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

ประมวลสาระชุดวิชา การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 1 หน่วยที่ 1-3 0/5
หนังสือมาใหม่
แผนปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข 0/1
หนังสือมาใหม่

แผนปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข

ผู้แต่งหนังสือ: กฤษดา กฤษดา
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161139988
เลขเรียก:
 • NLM - WA540.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติระบบประสาท 0/10
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติระบบประสาท

ผู้แต่งหนังสือ: ทัศนียา ทัศนียา
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163350701
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ตำรากุมารเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เล่ม 2 4/10
หนังสือมาใหม่

ตำรากุมารเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ: ศุกระวรรณ ศุกระวรรณ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168139639
เลขเรียก:
 • NLM - WS100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 5/10
หนังสือมาใหม่

ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162791260
เลขเรียก:
 • NLM - WY159
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การหลับ = Polysomnography and related procedures in sleep medicine 0/2
หนังสือมาใหม่

การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การหลับ = Polysomnography and related procedures in sleep medicine

ผู้แต่งหนังสือ: ธีรเดช ธีรเดช
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169267805
เลขเรียก:
 • NLM - WL108
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

เวชปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ = Clinical practice of breastfeeding 0/2
หนังสือมาใหม่

เวชปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ = Clinical practice of breastfeeding

ผู้แต่งหนังสือ: ภาวิน ภาวิน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169137559
เลขเรียก:
 • NLM - WS125
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

สมัครใช้งาน

เจ้าหน้าที่, อาจารย์ และ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสมัครใช้งานได้ที่นี่

ติดต่อเรา

Our strategy is simple: to create a place where the best researchers and most promising students can achieve their full potential.

Apply Now or Contact Us