หนังสือล่าสุด

หนังสือล่าสุด

โรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในผู้ที่ทำงานในสำนักงาน : จากงานวิจัยสู่แนวปฏิบัติ 0/1
หนังสือมาใหม่

โรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในผู้ที่ทำงานในสำนักงาน : จากงานวิจัยสู่แนวปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: ประวิตร เจนวรรธนะกุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163946461
เลขเรียก:
 • NLM - WE100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก: เรียนรู้จากกรณีศึกษา = Educational case series in pediatric gastrointestinal and liver diseases 0/3
หนังสือมาใหม่

โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก: เรียนรู้จากกรณีศึกษา = Educational case series in pediatric gastrointestinal and liver diseases

ผู้แต่งหนังสือ: เสกสิต โอสถากุล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164557505
เลขเรียก:
 • NLM - WS310
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

ผลของศิลปบำบัดต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเด็กวัยรุ่นที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 0/1
หนังสือมาใหม่

ผลของศิลปบำบัดต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเด็กวัยรุ่นที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ผู้แต่งหนังสือ: นิดารัตน์ ชูวิเชียร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS460
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

เอกสารการสอนชุดวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 8-15 0/2
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 8-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746451468
เลขเรียก:
 • NLM - WA670
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและสังคม 0/2
หนังสือมาใหม่

การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและสังคม

ผู้แต่งหนังสือ: ธนเนตร ฉันทลักษณ์วงศ์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161108021
เลขเรียก:
 • NLM - WM55
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

เอกสารการสอนชุดวิชา โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน Community nutrition หน่วยที่ 8-15 0/15
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน Community nutrition หน่วยที่ 8-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746107682
เลขเรียก:
 • NLM - QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557-2559 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานการสาธารณสุขไทยด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557-2559

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161131517
เลขเรียก:
 • NLM - WB50.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

เอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19 : สำหรับภาคอุตสาหกรรม, เจ้าหน้าที่สำนักงาน อาหารและยาและภาคีอื่นๆ 0/1
หนังสือมาใหม่

เอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับโควิด-19 : สำหรับภาคอุตสาหกรรม, เจ้าหน้าที่สำนักงาน อาหารและยาและภาคีอื่นๆ

ผู้แต่งหนังสือ: วิชัย โชควิวัฒน, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789742992644
เลขเรียก:
 • NLM - WC500
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4 0/11
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4

ผู้แต่งหนังสือ: สมพร ชินโนรส
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974111228
เลขเรียก:
 • NLM - WY161
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

บันทึกการเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน( 7 กรณีศึกษา) 0/40
หนังสือมาใหม่

บันทึกการเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน( 7 กรณีศึกษา)

ผู้แต่งหนังสือ: มณี สุขประเสริฐ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616111351
เลขเรียก:
 • NLM - WA546.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณภาพชีวิต 1/10
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้สูงอายุ : สถานการณ์และคุณภาพชีวิต

ผู้แต่งหนังสือ: สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740339991
เลขเรียก:
 • NLM - WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2022

สมรรถนะในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของบุคลากรหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0/1
หนังสือมาใหม่

สมรรถนะในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินของบุคลากรหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แต่งหนังสือ: วิภาดา วิจักขณาลัญฉ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WB25
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1 = Fundamentals of nursing I 0/12
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1 = Fundamentals of nursing I

ผู้แต่งหนังสือ: สุมาลี โพธิ์ทอง
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786167741147
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

Minizing neonatal morbidities 0/1
หนังสือมาใหม่

Minizing neonatal morbidities

ผู้แต่งหนังสือ: เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163054296
เลขเรียก:
 • NLM - WS420
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง 1/3
หนังสือมาใหม่

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ผู้แต่งหนังสือ: บุษยามาส ชีวสกุลยง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789746727860
เลขเรียก:
 • NLM - WB310
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติ Textbook of pain and pain management in clinical practice 0/8
หนังสือมาใหม่

ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติ Textbook of pain and pain management in clinical practice

ผู้แต่งหนังสือ: ศศิกานต์ นิมมานรัชต์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974115009
เลขเรียก:
 • NLM - WL704
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย 2563 0/2
หนังสือมาใหม่

เทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ทั่วไทย 2563

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786165436564
เลขเรียก:
 • LC - DS566.2
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Pocket guide for nursing health assessment : a best practice approach 1/1
หนังสือมาใหม่

Pocket guide for nursing health assessment : a best practice approach

ผู้แต่งหนังสือ: Jensen, Sharon.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 978-145-11-9369-5
เลขเรียก:
 • NLM - WY49
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน เล่ม 1 0/1
หนังสือมาใหม่

การแต่งกายไทย : วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789747772582
เลขเรียก:
 • LC - GT1520
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

Medical diagnosis and treatment 0/1
หนังสือมาใหม่

Medical diagnosis and treatment

ผู้แต่งหนังสือ: อำนาจ ชัยประเสริฐ และคนอื่นๆ, [บรรณาธิการ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168035139
เลขเรียก:
 • NLM - WB100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

การตรวจคัดกรองสุขภาพตาเด็ก = Pediatric eye screening 0/2
หนังสือมาใหม่

การตรวจคัดกรองสุขภาพตาเด็ก = Pediatric eye screening

ผู้แต่งหนังสือ: สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165687805
เลขเรียก:
 • NLM - WW600
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Basic geriatric nursing 0/1
หนังสือมาใหม่

Basic geriatric nursing

ผู้แต่งหนังสือ: Williams, Patricia
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323554558
เลขเรียก:
 • NLM - WY152
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

Introduction to clinical pharmacology 0/1
หนังสือมาใหม่

Introduction to clinical pharmacology

ผู้แต่งหนังสือ: Marilyn Winterton Edmunds
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780323187657
เลขเรียก:
 • NLM - QV38
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

สร้างทีมให้ชนะ : Team Code of Honor 0/3
หนังสือมาใหม่

สร้างทีมให้ชนะ : Team Code of Honor

ผู้แต่งหนังสือ: ซิงเกอร์, แบลร์.
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786160820191
เลขเรียก:
 • LC - HD66
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับชุมชนในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ : กรณีศึกษาชุมชนล่างช้าง - เชียงมั่น 0/1
หนังสือมาใหม่

การพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับชุมชนในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ : กรณีศึกษาชุมชนล่างช้าง - เชียงมั่น

ผู้แต่งหนังสือ: อาชว์บารมี มณีตระกูลทอง
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.G155
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

รายงานประจำปี 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

รายงานประจำปี 2561 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - สร.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 0/1
หนังสือมาใหม่

จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 978616283073
เลขเรียก:
 • LC - DS570.3.ภ7
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

สมัครใช้งาน

เจ้าหน้าที่, อาจารย์ และ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสมัครใช้งานได้ที่นี่

ติดต่อเรา

Our strategy is simple: to create a place where the best researchers and most promising students can achieve their full potential.

Apply Now or Contact Us