หนังสือล่าสุด

หนังสือล่าสุด

เอกสารการสอนชุดวิชา การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 11-15 0/5
หนังสือมาใหม่

เอกสารการสอนชุดวิชา การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน หน่วยที่ 11-15

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161607494
เลขเรียก:
 • NLM - WA546
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

Fundamentals Success: A Q&A Review Applying Critical Thinking to Test Taking 0/1
หนังสือมาใหม่

Fundamentals Success: A Q&A Review Applying Critical Thinking to Test Taking

ผู้แต่งหนังสือ: Nugent, Patricia M.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9780803627796
เลขเรียก:
 • NLM - WY101
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

กับดักความสุข รุกฆาตความสำเร็จ 0/3
หนังสือมาใหม่

กับดักความสุข รุกฆาตความสำเร็จ

ผู้แต่งหนังสือ: สุกิจ ศุภกิจเจริญ
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789749985370
เลขเรียก:
 • LC - BF637
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

ความน่าจะเป็น = Probability 0/3
หนังสือมาใหม่

ความน่าจะเป็น = Probability

ผู้แต่งหนังสือ: อัชฌา อระวีพร
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9789740337102
เลขเรียก:
 • LC - QA273
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

เอกสารประกอบการสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น (ผช206) 0/41
หนังสือมาใหม่

เอกสารประกอบการสอนรายวิชากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเบื้องต้น (ผช206)

ผู้แต่งหนังสือ: ไพฑูรย์ อุ่นบ้าน
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - QT18
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้แต่งหนังสือ: เพ็ญศรี ทองเพชร
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WS20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2008

เอื้องราหู 0/1
หนังสือมาใหม่

เอื้องราหู

ผู้แต่งหนังสือ: นาถลดา, (นามแฝง)
ประเภทหนังสือ: นวนิยาย, วรรณกรรม
ISBN/ISSN: 9786165001359
เลขเรียก:
 • กำหนดเอง - น.
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

Nephrology review for internists 1/5
หนังสือมาใหม่

Nephrology review for internists

ผู้แต่งหนังสือ: ไกรวิพร เกียรติสุนทร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786168032046
เลขเรียก:
 • NLM - WJ300
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2016

บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข 2554 0/1
หนังสือมาใหม่

บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข 2554

ผู้แต่งหนังสือ: วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789748230528
เลขเรียก:
 • NLM - W32.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

การศึกษาสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 0/1
หนังสือมาใหม่

การศึกษาสภาพการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: วราพร วันไชยธนวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.LB2806
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2012

Clinical Nursing Skills: Pearson New International Edition 0/1
หนังสือมาใหม่

Clinical Nursing Skills: Pearson New International Edition

ผู้แต่งหนังสือ: Smith, Sandra F.
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาอังกฤษ)
ISBN/ISSN: 9781292027777
เลขเรียก:
 • NLM - WY100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

หัตถการ = Procedure 0/5
หนังสือมาใหม่

หัตถการ = Procedure

ผู้แต่งหนังสือ: ปิยวรรณ เชียงไกรเวช
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786162711848
เลขเรียก:
 • NLM - WB300
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การพยาบาลอาชีวอนามัย : แนวคิดและการปฏิบัติ 1/17
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลอาชีวอนามัย : แนวคิดและการปฏิบัติ

ผู้แต่งหนังสือ: พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9749617495, 9789990098037
เลขเรียก:
 • NLM - WY141
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

ศักยภาพของชุมชนในการสร้างเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 0/1
หนังสือมาใหม่

ศักยภาพของชุมชนในการสร้างเสริมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้แต่งหนังสือ: ไพทูรย์ มาผิว
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WT20
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน 0/3
หนังสือมาใหม่

เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันและการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน

ผู้แต่งหนังสือ: รับพร กิตติวัชร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740331629
เลขเรียก:
 • NLM - QW568
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น = Gerontology and Geriatric for Primary Care Practice 4/22
หนังสือมาใหม่

พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น = Gerontology and Geriatric for Primary Care Practice

ผู้แต่งหนังสือ: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169129837
เลขเรียก:
 • NLM - WT100
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม เล่ม 1 0/2
หนังสือมาใหม่

โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม เล่ม 1

ผู้แต่งหนังสือ: ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร, บรรณาธิการ., [และคนอื่นๆ]
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164073944
เลขเรียก:
 • NLM - WK140
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน" สำหรับประชาชนในตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 0/7

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน" สำหรับประชาชนในตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐปาลิน นิลเป็ง, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WA292
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 4/9
หนังสือมาใหม่

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1

ผู้แต่งหนังสือ: ปราณี ทู้ไพเราะ
ประเภทหนังสือ: การพยาบาล (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741113439
เลขเรียก:
 • NLM - WY150
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

การดูแลภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์แบบร่วมสมัย 0/10
หนังสือมาใหม่

การดูแลภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์แบบร่วมสมัย

ผู้แต่งหนังสือ: วิบูลย์ เรืองชัยนิคม
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169120513
เลขเรียก:
 • NLM - WQ240
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

ความรู้ ทัศนคติ และการนำกฎหมายวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน 0/1
หนังสือมาใหม่

ความรู้ ทัศนคติ และการนำกฎหมายวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ผู้แต่งหนังสือ: เจนนารา สิทธิเหรียญชัย
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY32
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2007

แนวทางการลดต้นทุนอาหารในการเลี้ยงปลาหมอไทยโดยใช้ถั่วเหลืองบางส่วนทดแทนปลาป่นในสูตรอาหาร 0/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการลดต้นทุนอาหารในการเลี้ยงปลาหมอไทยโดยใช้ถั่วเหลืองบางส่วนทดแทนปลาป่นในสูตรอาหาร

ผู้แต่งหนังสือ: ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • LC - RES. REP.SH151
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 6 หลักการดูแลแบบทีมสหวิชาชีพ สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ 0/12
หนังสือมาใหม่

เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 6 หลักการดูแลแบบทีมสหวิชาชีพ สำหรับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ: วิโรจน์ ไววานิชกิจ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164853997
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 0/1
หนังสือมาใหม่

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม

ผู้แต่งหนังสือ: ขนิษฐา เจริญพันธ์
ประเภทหนังสือ: วิจัยและวิทยานิพนธ์
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - RES. REP.WY20.5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคเรื้อรัง : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ Health promotion and chonic 0/10
หนังสือมาใหม่

การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคเรื้อรัง : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ Health promotion and chonic

ผู้แต่งหนังสือ: พานทิพย์ แสงประเสริฐ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616739845
เลขเรียก:
 • NLM - WA590
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 0/10
หนังสือมาใหม่

คู่มือการช่วยชีวิตขั้นสูง : สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789740562238
เลขเรียก:
 • NLM - WG205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2009

แนวการศึกษาชุดวิชา สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ หน่วยที่ 1-8 0/2
หนังสือมาใหม่

แนวการศึกษาชุดวิชา สถิติและการวิจัยในการจัดการสุขภาพ หน่วยที่ 1-8

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: หนังสือทั่วไป
ISBN/ISSN: 9786161601119
เลขเรียก:
 • LC - HA29.5.T5
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

สมัครใช้งาน

เจ้าหน้าที่, อาจารย์ และ ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถสมัครใช้งานได้ที่นี่

ติดต่อเรา

Our strategy is simple: to create a place where the best researchers and most promising students can achieve their full potential.

Apply Now or Contact Us