# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
451 Jarvis, Carolyn 1
452 Eckhardt, With Ann. 0
453 Cuellar, Tina E., Editor 1
454 Bartlett, Jennifer L. 0
455 Hall, Amy M. 0
456 Stockert, Patricia A. 0
457 เสน่ห์ ขุนแก้ว 0
458 วริสรา ลุวีระ 1
459 ณัฐภัทร วัฒวรากุล 1
460 พรทิพย์ ไววุฒิ 1
461 กมลวรรณ เอี้ยงฮง 1
462 เกศินี สราญฤทธิชัย 1
463 ศุภกานต์ เตชะพงศธร, บรรณาธิการ 0
464 ธัญญ์ อิงคะกุล, บรรณาธิการ 0
465 สฤษฏ์พัฒน์ ออรพินท์, บรรณาธิการ 0
466 เทิดภูมิ เบญญากร, บรรณาธิการ 0
467 Price, Bob 1
468 Dudek, Susan G. 1
469 Scheibel, Pamela 0
470 Baumann, Linda Ciofu 0
471 Dains, Joyce E. 1
472 Zanotti, Melody 0
473 Martinez-Kratz, Marina Reyna 0
474 Makic, Mary Beth Flynn 0
475 Ladwig, Gail B. 0
476 Coviello, Jessica 1
477 พรเพ็ญ แสงถวัลย์, บรรณาธิการ 0
478 อานุภาพ เลขะกุล, บรรณาธิการ 1
479 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาเสัชวิทยา 0
480 จินตนา สัตยาศัย, บรรณาธิการ 1
481 คัชรินทร์ ภูนิคม, บรรณาธิการ 0
482 วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์ 0
483 วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์ 1
484 อำนาจ ชัยประเสริฐ 0
485 ชลลดา เหล่าเรืองโรจน์ 0
486 มนาภรณ์ ปายะนันทน์ 0
487 รัตตะพล ภัคโชตานนท์ 1
488 ลักษมี ชาญเวชช์, บรรณาธิการ, [และคณะ] 2
489 ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ 1
490 วรรณภา ปาณาราช 0
491 จักรกฤษณ์ ผูกจิตร 0
492 อรพรรณ อุดมพร 0
493 วัลภา สุนทรนัฏ 1
494 ดารินทร์ ซอโสตถิกุล, บรรณาธิการ 1
495 กนกพจน์ จันทร์ภิวัฒน์, บรรณาธิการ, [และคนอื่นๆ] 1
496 ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช 1
497 พจมาน พิศาลประภา 1
498 พิทยาพล ปิตธวัชชัย 1
499 วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ 1
500 เจษฎา คุณโน 1