# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
451 วรรณพร คำพิลา 0
452 สุธิดา สิงห์ศิริเจริญกุล 0
453 อารยา หาอุปละ 0
454 นงนุช วิศิษฏ์ธรรมศรี 0
455 พรศิริ พฤกษชาติ 0
456 กัลยา วิริยะ 0
457 ชฎาภา ประเสริฐทอง, บรรณาธิการ 0
458 ฤดี ปุงบางกะดี่, บรรณาธิการ 1
459 ดุสิตา กระวานชิด และคณะ 2
460 อรสม สุทธิสาคร 2
461 พวงเพชร สุพาวาณิชย์ 1
462 ผาสุข แก้วเจริญตา 1
463 หทัยรัตน์ บุญแก้ว, บรรณาธิการ 0
464 สมจิตต์ วงศ์สุวรรณสิริ, บรรณาธิการ 0
465 พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์, บรรณาธิการ 1
466 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กองการพยาบาล 0
467 โครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเขตเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1
468 มนัสชนน์ คุณาพรสุจริต และคณะ 1
469 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1
470 กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรค. กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 2
471 อัฐสิมา มาศโอสถ 0
472 ชนิสรา ธุวะคำ 0
473 สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล 1
474 สุภาพักตร์ หาญกล้า 0
475 ปทมพร อภัยจิตต์, บรรณาธิการ 0
476 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 1
477 นารีรัตน์ มุนีจักร์ 0
478 จันทิมา ช่วยชุม 0
479 พิมพวรรณ เรืองพุทธ 1
480 วรัญญา จิตรบรรทัด และคณะ 1
481 ศุกร์ใจ เจริญสุข และคณะ 1
482 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี 0
483 เลิศลักษณ์ เชาวน์ทวี, บรรณาธิการแปลและเรียบเรียง 0
484 ชัยยศ คุณานุสนธิ์, บรรณาธิการแปลและเรียบเรียง 0
485 กัมปนาท วีรกุล, บรรณาธิการแปลและเรียบเรียง 0
486 Fazio, Sergio., et al. 1
487 มูลนิธิโรงพยาบาลพระยุพราช 1
488 รัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล 0
489 กรมสุขภาพจิต. โรงพยาบาลศรีธัญญา 1
490 อัญธิการ ชัชวาลยางกูร 0
491 ประภาส จิตตาศิรินุวัฒน์ 0
492 บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ 1
493 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 0
494 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน. คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 1
495 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
496 สำนักงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 1
497 ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ 1
498 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มประชาสัมพันธ์ 1
499 สมศักดิ์ คณาคำ และคณะ 2
500 อิทธิพล เพ็ชรราม และคณะ 1