# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
501 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 1
502 สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 1
503 โสฬวรรณ อินทสิทธิ์ และคณะ 1
504 กลุ่มวารสารและคลังความรู้สุขภาพจิต 0
505 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 1
506 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 1
507 ปาณบดี เอกะจัมปกะ 1
508 กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์. กลุ่มภารกิจด้านพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ 0
509 อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์ และคณะ 1
510 โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 3
511 พรวิไล คารร์ 1
512 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
513 ทัศนีย์ ญาณะ, บรรณาธิการ 1
514 ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ และคณะ 1
515 สหัสยา วิเศษ 0
516 วิเศษ สุจินพรัหม 0
517 เยาวลักษณ์ ยานุช 0
518 วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์ 0
519 พูนสุข ขันธาโรจน์ 0
520 มหาวิทยาลัยนเรศว. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
521 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่. กลุ่มงานวิจัย นวัตกรรมและการจัดการความรู้ 2
522 .มหาวิทยาลัยมหิดล 4
523 สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กองสถิติสังคม. กลุ่มสถิติรายได้รายจ่าย 1
524 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กองสถิติพยากรณ์. กลุ่มบริการและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ 1
525 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 1
526 สมโชติ อ๋องสกุล 0
527 สรัสวดี อ๋องสกุล 1
528 สมโชติ อ๋องสกุล, บรรณาธิการ 0
529 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา. หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก 0
530 เอกพล อัจฉริยะประสิทธิ์, บรรณาธิการ 0
531 พิรุฬห์ แซ่ลือ, บรรณาธิการ 0
532 วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์, บรรณาธิการ 1
533 Betsy, Tom 1
534 Willett, Edward 1
535 Layman, Dale 5
536 McEachen, Irene 1
537 Keogh, James 0
538 Warhus, Susan 1
539 Blake, Steve 1
540 Masharani, Umesh 1
541 Walker, Sharon 2
542 McMahon, David 0
543 Richards, Joan 1
544 Terry, Cynthia 1
545 Weaver, Aurora 0
546 Gibilisco, Stan 1
547 Leininger, Madeleine 1
548 Gossman, William G. 1
549 Lorenzo, Nicholas 0
550 Grady, Brent 0