# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
501 ภัสรา อาณัติ, บรรณาธิการ 1
502 อาจินต์ สงทับ 1
503 รองพงศ์ โพล้งละ, บรรณาธิการ 1
504 วรพจน์ นิลรัตนกุล, บรรณาธิการ 0
505 สุนันทา ครองยุทธ 0
506 ธรณิศ จันทรารัตน์, บรรณาธิการ 1
507 วันดี เครือยา และคณะ 0
508 ชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์ 1
509 สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา, บรรณาธิการ 1
510 สมภพ ลิ้มพงศานุรักษ์, บรรณาธิการ 0
511 ดวงใจ วัฒนสินธุ์ 1
512 พิชามญชุ์ อินทะพุฒ 1
513 สุธรรม นันทมงคลชัย 1
514 ตุลย์ ศรีอัมพร 1
515 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชารังสีวิทยา 0
516 วลัยลักษณ์ ชัยสูตร, บรรณาธิการ 1
517 ภิญญดา ปัญญาวรานันท์, บรรณาธิการ 0
518 ธีระ วัชระปรีชานนท์, บรรณาธิการ 1
519 ปาร์รามอง (Parramon) 1
520 น้ำทิพย์ พันธุ์อนุกูล, แปล 0
521 แอชเวลล์, เคน 1
522 อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ 1
523 กาญจนา ศรีสวัสดิ์ 1
524 ปริญ กิจวัฒนา 1
525 วลัยพร วังจินดา, บรรณาธิการ 0
526 รุจิภาส สิริจตุภัทร, บรรณาธิการ 1
527 กรกฎ อภิรัตน์วรากุล 2
528 พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ 1
529 สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร 1
530 จิณัติตา จิตติวัฒน์ 1
531 ปารเมศ เทียนนิมิตร 1
532 สมศักดิ์ โทจำปา 1
533 อรอุมา ชัยวัฒน์ 1
534 ภควดี พลังวชิรา, บรรณาธิการ 1
535 ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์, บรรณาธิการ 0
536 ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย, บรรณาธิการ 1
537 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย. ชมรมคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต 0
538 วิสุทธิ์ เกตุแก้ว, บรรณาธิการ 0
539 รัชนี แซ่ลี้, บรรณาธิการ 0
540 จริยา สันตติอนันต์, บรรณาธิการ 1
541 ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข 1
542 นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี 1
543 ศุภราภรณ์ วังแก้ว, บรรณาธิการ 1
544 นำชัย ชีววิวรรธน์, แปล 0
545 ครอว์ฟอร์ด, โดโรธี เอช โดโรธี เอช. 1
546 วรพจน์ อุณอนันต์, บรรณาธิการ 0
547 จิราภรณ์ ศรีอ่อน, บรรณาธิการ 0
548 อนันต์ มโนมัยพิบูลย์, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ] 1
549 วันรัชดา คัชมาตย์, บรรณาธิการ 1
550 วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์ 1