# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
551 Davis, Nadinia 1
552 Marie, Boltz, editor 1
553 Zwicker, DeAnne, editor 0
554 Fulmer, Terry T., editor 0
555 Capezuti, Liz, editor 0
556 Kate, Gawlik, editor 1
557 Teall, Alice M., editor 0
558 Melnyk, Bernadette Mazurek, editor 0
559 Huether, Sue E. 1
560 McCance, Kathryn L. 0
561 สุวดี สุขีนิตย์ [และคนอื่นๆ] 1
562 ชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย 0
563 นันทา สู้รักษา 2
564 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 1
565 ฐิตาพร วรภัณฑ์วิศิษฎ์ 1
566 คนข่าว 2499 1
567 ธีรเดช คุปตานนท์, บรรณาธิการ 0
568 ษรินทร์ รุ่งมณี, บรรณาธิการ 0
569 ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล, บรรณาธิการ 0
570 ทายาท ดีสุดจิต, บรรณาธิการ 0
571 กัลยา ปัญจพรผล, บรรณาธิการ 0
572 ปรก เหล่าสุวรรณ์ 1
573 อธิฏฐาน เอียสกุล 0
574 สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ 0
575 เอกชล มุกดา 1
576 พรพิมล อังคเศกวินัย 1
577 ธนา ขอเจริญพร 1
578 สมศักดิ์ นวลแก้ว 1
579 สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล และคนอื่นๆ 1
580 ณัฐสิทธิิ์ เพชรรัชตะชาติ 0
581 ธนวัฒน์ กิจสุขสันต์ 0
582 ปุญญาณัฐ นวลอ่อน 0
583 เกษแก้ว เสียงเพราะ 1
584 สมบัติ มุ่งทวีพงษา 1
585 อรดา ลีลานุช, แปล 0
586 ลอริเซลลา, มิเซล 1
587 จีรชาตา เอี่ยมรัศมี, แปล 0
588 เฮมเพล, แซนดรา 1
589 วารีรัตน์ อันวีระวัฒนา, แปล 0
590 เดโบรา แมคเคนซี 1
591 พิเชฐ บัญญัติ 1
592 ยงยุทธ ศิริปการ, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ] 1
593 อดินันท์ อภิวัฒน์การุญ, บรรณาธิการ 0
594 สุคณิศ ฉ่ำชื่น, บรรณาธิการ 0
595 ชินกาจ บุญญสิริกุล, บรรณาธิการ 0
596 เจน จิตะพันธ์กุล, บรรณาธิการ 0
597 คูชาร์ส์กี้, อดัม 1
598 กิตติศักดิ์ โถวสมบัติ, แปล 0
599 สมสุข สันติเบ็ญจกุล, บรรณาธิการ 0
600 ศรัญญา ศรีจันท์ทองศิริ 0