# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
51 กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล 1
52 ชญานิน ประศมศานติ์ 0
53 ณัฐฎ์นวัต จิวัฒน์ธนากุล 0
54 จิรวัฒน์ ภูวรกิจ 0
55 อนุรัตน์ มณีนิล 0
56 ศรัณญู กู้ธนพัฒน์ 0
57 ปาริชาติ สัมฤทธิ์จินดากุล 0
58 ชวยศ ป้อมคำ 0
59 สิริโชค จึงถาวรรณ 0
60 ณัฐนรินทร์ เนียมประดิษฐ์ 0
61 สิริพงศ์ จึงถาวรรณ และคณะ 1
62 วาทิต อินทุลักษณ์ 1
63 ศิรินันท์ เหลืองอภิรมย์ 1
64 ธันย์พัทธ์ ใคร้วานิช 1
65 ลออ สิงหโชติสุขแพทย์ 1
66 ทวีวรรณ ศรีสุขคำ 1
67 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์. สาขาวิชาทารกแรกเกิด 1
68 สุภาพร ล้ำเลิศธน 1
69 กิจจาวรรณ เฮงคราวิทย์ 1
70 นิติพรรณ พรมประเสริฐ 0
71 ชิดชนก ตั้งเจตน์ 0
72 ธีรพล ทิพย์พยอม 1
73 วิฐารณ บุญสิทธิ, บรรณาธิการ 1
74 ปริญญา เลิศสินไทย 1
75 วิทย์ โคธีรานุรักษ์, บรรณาธิการ 1
76 ธีรพล ปัญญาปิง, บรรณาธิการ 1
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร 0
78 วิริยาพร ฤทธิทิศ, บรรณาธิการ 1
79 มรุต ญาณารณพ, บรรณาธิการ 2
80 พฤฒพร มณีรัตน์, บรรณาธิการ 0
81 พจนีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา, บรรณาธิการ 0
82 มานี รักษาเกียรติศักดิ์ 1
83 พัชรียา นิวัฒน์ภูมินทร์ 0
84 มิ่งขวัญ วงษ์ยิ่งสิน 0
85 อภิญญา อินทรรัตน์ 0
86 สุนิสา ก้องเกียรติกมล 0
87 ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ 1
88 วีรพล คู่คงวิริยพันธ์ุ, บรรณาธิการ 1
89 วิจิตรา ทัศนียกุล, บรรณาธิการ 0
90 นนทญา นาคคำ, บรรณาธิการ 0
91 ธนัญญ์ เพชรานนท์ 1
92 จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์ 0
93 ปานดวงใจ ไทยดํารงค์เดช 1
94 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล. ประสาทศัลยศาสตร์ 0
95 กิติพร ศรีอมรรัตนกุล 1
96 ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์ 1
97 ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล, บรรณาธิการ 1
98 มลิวัลย์ ออฟูวงศ์, บรรณาธิการ 1
99 วิรัตน์ วศินวงศ์, บรรณาธิการ 0
100 พรพรรณ ศรีพรสวรรค์, บรรณาธิการ 1