# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
51 ณัฐพล โชคไมตรี 0
52 ฐิติพร ศุภสิทธิ์ธำรง 0
53 ชลอวัฒน์ อินปา 0
54 กานต์ จำรูญโรจน์ 0
55 วินัย ชัยดรุณ 1
56 เนตรชนก แก้วจันทา 1
57 ชมพูนุท กาบคำบา 0
58 ชุติมา เผือกสามัญ 0
59 ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ 0
60 ทิตยาวดี อินทรางกูร 1
61 ณัฐวุฒิ วงษ์ประภารัตน์ 1
62 ศุภิกา กฤษณีไพบูลย์ 2
63 อัมรินทร์ สุวรรณ, บรรณาธิการ 1
64 พันธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์, บรรณาธิการ 0
65 วรพงศ์ นาสมทรง 1
66 ศุภพัฒน์ เหล่าธีรศิริ 0
67 รัฐพันธ์ ละมูล 0
68 อมราภรณ์ หมีปาน 1
69 สุชาดา ศรีโยธี 0
70 นันทิกานต์ กลิ่นเชตุ 0
71 กุสุมา กังหลี 0
72 นัยนา วงศ์สายตา 0
73 จุฑารัตน์ บันดาลสิน 0
74 เบญจวรรณ วงศ์ปราชญ์ 0
75 ไพจิตต์ เพิ่มพูล 0
76 ศิริพร สว่างจิต 0
77 Cross, Ruth 1
78 ชาลินี สุวรรณยศ 0
79 สุปราณี สุวรรณธีระกิจ 1
80 Kaparaliotis, Panagiotis 0
81 Chalise, Anup 0
82 Qiu, Connie 0
83 Bhushan, Vikas 0
84 Thurrman, Paul A. 0
85 ภาคภูมิ พุ่มพวง 1
86 นันตรา สุวันทารัตน์ 0
87 อนุภพ จิตต์เมือง 0
88 เอกอมร เทพพรหม 0
89 หฤทยา กัสยานันท์ 0
90 ศุภร จิตตเสถียร 0
91 วีรพงษ์ ปรางค์เจริญ 0
92 รวิสุต เดียวอิศเรศ 0
93 พัชรนภา จงอัจฉริยกุล 0
94 ปิยธิดา ชุมนุมศิริวัฒน์ 0
95 ณัฐภรณ์ นาระทะ 0
96 ฐิรภัทร จิตต์โสภักตร์ 0
97 ชนนิกานต์ ศิริจันทรวัจ 0
98 ใกล้จิต วงศ์ใหญ่ 0
99 พีระพล วอง และคนอื่นๆ 1
100 ไชยพร ยุกเซ็น 0