# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
51 ศศิกานต์ กาละ 1
52 นุช ตันติศิรินทร์, บรรณาธิการ 1
53 แมทธิวส์, เอมี่. 0
54 คามินอฟฟ์, เลสลี่. 1
55 ธีระภัทร เจริญวิทย์, บรรณาธิการ 0
56 สันติ ปุณณะหิตานนท์, บรรณาธิการ 3
57 กุลนิภา กิตติศักดิ์มนตรี, บรรณาธิการ 0
58 ทวิติยา สุจริตรักษ์, บรรณาธิการ 0
59 วัชรีวรรณ สนธิชัย, บรรณาธิการ 0
60 อรวรรณ เลาห์เรณู, บรรณาธิการ 0
61 รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล. [และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ 1
62 อารียา ธิสา 1
63 ดวงเดือน อุเต็น 0
64 วรวรรณ จิตต์ธรรม และคณะ 1
65 กิรณา เค้าฉลองเคียง 0
66 ศิริรัตน์ ปานอุทัย และคณะ 1
67 อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, บรรณาธิการ 4
68 สถาบันพระบรมราชชนก. คณะพยาบาลศาสตร์ 0
69 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 0
70 วรัญญา เพ็ชรคง 0
71 ภัณฑิลา สิทธิการค้า, บรรณาธิการ [และคณะ] 2
72 พัชรี คำวิลัยศักดิ์, บรรณาธิการ 0
73 รัฐพล อุปลา, บรรณาธิการ 0
74 สุชาอร แสงนิพันธ์กูล, บรรณาธิการ 0
75 ดารา ไม้เรียง, บรรณาธิการ 0
76 ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล และคณะ 1
77 มนัสวี ขนอม 0
78 สุทธินันท์ คอดริงตัน 0
79 ฐิตินนท์ ดวงจินา 0
80 นงลักษณ์ เฉลิมสุข 0
81 บังอร ศุภวิทิตพัฒนา 0
82 ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี และคณะ 1
83 ประสาท เนืองเฉลิม 1
84 อินทรศักดิ์ เทียมเศวต 1
85 พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย, บรรณาธิการ 0
86 ทัศนีย์ วีระกันต์, บรรณาธิการ 1
87 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 0
88 อรุณณี ใจเที่ยง 0
89 นิศาชล บุปผา 0
90 พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย 0
91 เจนจิรา สลีวงค์ 0
92 กระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1
93 ปรีดี พิศภูมิวิถี 1
94 ฮิระตะ นะโอะยะ 1
95 ประเวศ หงส์จรรยา, แปล 0
96 เอริคสัน, โธมัส 2
97 วิลแลนส์, แอชลีย์ 1
98 ศรรวริศา เมฆไพบูลย์, แปล 0
99 เว็กซ์ คิงส์ 1
100 กิษรา รัตนาภิรัต คุโด, แปล 0