# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
151 สุมิตรพร จอมจันทร์ 0
152 พนิดา พาลี 0
153 ปกป้อง พิริยคุณธร, บรรณาธิการ 0
154 กิตติ เทียนขาว, บรรณาธิการ 0
155 นลินี ยิ่งชาญกุล 1
156 วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ 0
157 นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล 0
158 กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ 1
159 Robinson, Melissa 1
160 Smith, Paul S. 0
161 Coehlo, Deborah Padgett 0
162 พาสิริ สิทธินามสุวรรณ 1
163 พิชัย อิฏฐสกุล, บรรณาธิการ 1
164 Waxman, Stephen G. 1
165 วีกส์, แคลร์ 1
166 พลอยแสง เอกญาติ, แปล 0
167 Nattapat Serewiwattana 1
168 Praew Kotruchin 0
169 กุลิสรา จิตรชญาวณิช 1
170 เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ 0
171 ป๋วย อุ่นใจ 1
172 นรภัทร ปีสิริกานต์ 0
173 สุวิทย์ ชัยศรี 1
174 อัศวโฆษ 1
175 สำเนียง เลื่อมใส, แปล 0
176 จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, แปล 0
177 เรืองอุไร จูตะเสน, แปล 0
178 กรุณา กุศลาลัย, แปล 0
179 กฤษณพันธ์ บุณยะรัตเวช 1
180 ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล, บรรณาธิการ 1
181 โสภณ จิรสิริธรรม, บรรณาธิการ 0
182 สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ, บรรณาธิการ 0
183 สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์ 1
184 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช 0
185 กรุณา ชูกิจ, บรรณาธิการ 0
186 มนันชยา กองเมืองปัก, บรรณาธิการ 0
187 ศรัณยา โฆสิตะมงคล, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ] 1
188 โชคชัย เมธีไตรรัตน์, บรรณาธิการ 0
189 จีระสุข จงกลวัฒนา, บรรณาธิการ 0
190 Taylor, Jane 1
191 Verrinder, glenda 0
192 Talbot, Lyn 0
193 O'Hara lily 0
194 Kim, MyoungJin 1
195 Valerio, Teresa D. 0
196 Mallory, Caroline 0
197 Neal-Boylan, Leslie, editor 1
198 Kim Foster, 1
199 Toby Raeburn, 0
200 O'Brien Anthony j. 0