# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
151 อานนท์ จำลองกุล 1
152 ศรัณย์ ทองปาน 1
153 ภูษิต เฟื่องฟู, บรรณาธิการ 0
154 Wolters Kluwer (Firm) 1
155 สัมพันธ์ ธรรมเจริญ 0
156 อัสมา นวสกุลพงศ์, บรรณาธิการ 0
157 จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์, บรรณาธิการ 0
158 Hagler, Debra 0
159 Harding, Mariann M. 0
160 Berry, Carey A. 0
161 Browner, Warren S. 1
162 Pletcher, Mark J. 0
163 Kanaya, Alka M. 0
164 Huang, Aliosn J. 0
165 Grady, Deborah G. 0
166 Cummings, Steven R. 0
167 Newman, Thomas B. 0
168 McCuistion, Linda E. 1
169 Winton, Mary Beth 1
170 Vuljoin-DiMaggio, Kathleen 0
171 Burchum, Jacqueline Rosenjack 2
172 Rosenthal, Laura D. 0
173 Rector, Cherie 1
174 Stanley, Mary Jo. 0
175 Hussey, Pamela., Editors 1
176 Kennedy Margaret Ann., Editors 0
177 Polit, Denise F. 2
178 Beck, Cheryl Tatano 0
179 Briggs Julie K. 1
180 Turner, Lisa., Edited 1
181 Fratena, Christina A. 0
182 Halter, Margaret (Peggy) Jordan 2
183 จีน แอนเดอร์สัน 0
184 บ๊อบ แอนเดอร์สัน 1
185 พิชัยณรงค์ กงแก้ว 1
186 สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 0
187 วิชัย โชควิวัฒน, บรรณาธิการ 1
188 มาเรือน เอมชาวนา 1
189 ชลธิชา ศรีวานิชภูมิ 1
190 บุษบา เผ่าทองจีน 1
191 Esterhuizen, Philip 1
192 เยาวรัตน์ มัชฌิม 1
193 ยุภา ภูผา 0
194 ปียานุช ลาหล้าเลิศ 0
195 ชานนท์ ขนานใต้ 0
196 กิรติยา วงษ์กาฬสินธุ์ 0
197 บวรลักษณ์ ทองทวี 0
198 ปริญญา แร่ทอง 0
199 เรือนขวัญ กัณหสิงห์ 0
200 สิทธิพล อาจอินทร์ 1