# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
151 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร 0
152 วิริยาพร ฤทธิทิศ, บรรณาธิการ 1
153 มรุต ญาณารณพ, บรรณาธิการ 2
154 พฤฒพร มณีรัตน์, บรรณาธิการ 0
155 พจนีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา, บรรณาธิการ 0
156 มานี รักษาเกียรติศักดิ์ 1
157 พัชรียา นิวัฒน์ภูมินทร์ 0
158 มิ่งขวัญ วงษ์ยิ่งสิน 0
159 อภิญญา อินทรรัตน์ 0
160 สุนิสา ก้องเกียรติกมล 0
161 ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ 1
162 วีรพล คู่คงวิริยพันธ์ุ, บรรณาธิการ 1
163 วิจิตรา ทัศนียกุล, บรรณาธิการ 0
164 นนทญา นาคคำ, บรรณาธิการ 0
165 ธนัญญ์ เพชรานนท์ 1
166 จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์ 0
167 ปานดวงใจ ไทยดํารงค์เดช 1
168 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล. ประสาทศัลยศาสตร์ 0
169 กิติพร ศรีอมรรัตนกุล 1
170 ศณัฐธร เชาวน์ศิลป์ 1
171 ขวัญชัย ไพโรจน์สกุล, บรรณาธิการ 1
172 มลิวัลย์ ออฟูวงศ์, บรรณาธิการ 1
173 วิรัตน์ วศินวงศ์, บรรณาธิการ 0
174 พรพรรณ ศรีพรสวรรค์, บรรณาธิการ 1
175 ณัชชา วรรณนิยม, บรรณาธิการ 1
176 สุภาวดี เนติเมธี, บรรณาธิการ 0
177 พัชรา สมชื่อ 0
178 สมบูรณ์ บุณยเกียรติ 1
179 ปวีณา ธุวะนุติ 0
180 ณัฐชา พูลเจริญ 0
181 ชินา โอฬารรัตนพันธ์ 0
182 นลินา ออประยูร 0
183 ณัฏฐ์กฤตา โพธิพรธวัฒน์ 0
184 ภิญญดา ปัญญาวรานันท์ 0
185 สมสุข สันติเบ็ญจกุล 0
186 ธาริณี แม่นชนะ และคณะ 3
187 ชลจร จันทรนาวี 1
188 พีรญา กัณฑบุตร 1
189 ศุทธิญาภา รัตนชัย 0
190 เพียงขวัญ ลักษณ์แสงวิไล, แปล 0
191 การ์เร็ตต์, เฮนรี เจมส์ 1
192 Piven, Joshua 1
193 Borgenicht, David 0
194 พรเลิศ อิฐฐ์, แปล 0
195 ฮิชาโนบุ ไคยะ 1
196 วิลาศิณี คู่ปัถพี, แปล 0
197 สุภัทรา . 1
198 สมภพ โรจนพันธ์ 1
199 ซอจิน ว็อน 1
200 ชนามาศ เพ็งสมบูรณ์, แปล 0