# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
201 เจษฎา บัวบุญนำ, บรรณาธิการ 1
202 ชลิตา สุนทรีย์ 1
203 วรรณจรัส รุ่งพิสิทธิพงษ์, บรรณาธิการ 1
204 วิมล ชินสว่างวัฒนกุล 1
205 ชัยเจริญ ตันธเนศ 0
206 เรวัต ชุณหสุวรรณกุล, บรรณาธิการ 1
207 จิตติมา เจริญสุข, บรรณาธิการ 0
208 สติมัย อนิวรรณน์ 1
209 วิทวัส แนววงศ์, บรรณาธิการ 0
210 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) 1
211 ศรีสุดา งามขำ 1
212 ชุลีพร ปิยสุทธิ์ 0
213 เชาวนี ล่องชูผล 0
214 ลิเภาอร แก้วสราญ 1
215 อานนท์ จำลองกุล 1
216 ศรัณย์ ทองปาน 1
217 ภูษิต เฟื่องฟู, บรรณาธิการ 0
218 Wolters Kluwer (Firm) 1
219 สัมพันธ์ ธรรมเจริญ 0
220 อัสมา นวสกุลพงศ์, บรรณาธิการ 0
221 จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์, บรรณาธิการ 0
222 Hagler, Debra 0
223 Harding, Mariann M. 0
224 Berry, Carey A. 0
225 Browner, Warren S. 1
226 Pletcher, Mark J. 0
227 Kanaya, Alka M. 0
228 Huang, Aliosn J. 0
229 Grady, Deborah G. 0
230 Cummings, Steven R. 0
231 Newman, Thomas B. 0
232 McCuistion, Linda E. 1
233 Winton, Mary Beth 1
234 Vuljoin-DiMaggio, Kathleen 0
235 Burchum, Jacqueline Rosenjack 2
236 Rosenthal, Laura D. 0
237 Rector, Cherie 1
238 Stanley, Mary Jo. 0
239 Hussey, Pamela., Editors 1
240 Kennedy Margaret Ann., Editors 0
241 Polit, Denise F. 2
242 Beck, Cheryl Tatano 0
243 Briggs Julie K. 1
244 Turner, Lisa., Edited 1
245 Fratena, Christina A. 0
246 Halter, Margaret (Peggy) Jordan 2
247 จีน แอนเดอร์สัน 0
248 บ๊อบ แอนเดอร์สัน 1
249 พิชัยณรงค์ กงแก้ว 1
250 สำนักพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 0