# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
201 วิจิตรา กุสุมภ์ และคณะ 1
202 สุมิตตา สว่างทุกข์ 0
203 ลดาพร ทองสง 0
204 กาญจนา ศิริเจริญวงศ์ 0
205 อรุณี เฮงยศมาก 0
206 อรอนงค์ วิชัยคำ 0
207 รวงผึ้ง สุนเธนทร์, และคนอื่นๆ 2
208 สายฝน เอกวรางกูร 1
209 กัญญลักษณ์ วิเทศสนธิ, บรรณาธิการ 0
210 สมเจตน์ สุนทราทรพิพัฒน์, บรรณาธิการ 0
211 ภูมิพร กตัญญูวงศ์, บรรณาธิการ 1
212 ธเนศ ชิตาพนารักษ์ 1
213 สายพิน พงษธา, บรรณาธิการ 1
214 ภูดิศ เจต๊ะวรรณ, บรรณาธิการ 0
215 อุษณีย์ แสนหมี่, บรรณาธิการ 0
216 กิตติภัต เจริญขวัญ, บรรณาธิการ 0
217 Masters, Kathleen 1
218 McBride, Susan 1
219 Tietze, Mari 0
220 Davis, Nadinia 1
221 Marie, Boltz, editor 1
222 Zwicker, DeAnne, editor 0
223 Fulmer, Terry T., editor 0
224 Capezuti, Liz, editor 0
225 Kate, Gawlik, editor 1
226 Teall, Alice M., editor 0
227 Melnyk, Bernadette Mazurek, editor 0
228 Huether, Sue E. 1
229 McCance, Kathryn L. 0
230 สุวดี สุขีนิตย์ [และคนอื่นๆ] 1
231 ชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย 0
232 นันทา สู้รักษา 2
233 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 1
234 ฐิตาพร วรภัณฑ์วิศิษฎ์ 1
235 คนข่าว 2499 1
236 ธีรเดช คุปตานนท์, บรรณาธิการ 0
237 ษรินทร์ รุ่งมณี, บรรณาธิการ 0
238 ประพันธ์ กิตติวรวิทย์กุล, บรรณาธิการ 0
239 ทายาท ดีสุดจิต, บรรณาธิการ 0
240 กัลยา ปัญจพรผล, บรรณาธิการ 0
241 ปรก เหล่าสุวรรณ์ 1
242 อธิฏฐาน เอียสกุล 0
243 สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ 0
244 เอกชล มุกดา 1
245 พรพิมล อังคเศกวินัย 1
246 ธนา ขอเจริญพร 1
247 สมศักดิ์ นวลแก้ว 1
248 สุดารัตน์ อภิบาลทวีสกุล และคนอื่นๆ 1
249 ณัฐสิทธิิ์ เพชรรัชตะชาติ 0
250 ธนวัฒน์ กิจสุขสันต์ 0