# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
251 เพชร ภาษพิรัช, แปล 0
252 อุดม ว่องไวทองดี 0
253 วินัย ศิริจิตร 1
254 คณะอนุกรรมการป้องกันโรคไตเรื้อรัง สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย 0
255 ปาจารีย์ กฤษณพันธุ์ 0
256 ปรมัตถ์ ธิมาไชย 0
257 ธนันดา ตระการวนิช 0
258 ธนรร งามวิชชุกร 0
259 ชาครีย์ กิติยากร 0
260 จิรายุทธ จันทร์มา 0
261 กมลวรรณ ภัคโชตานนท์ และคนอื่นๆ 1
262 จีรนุช สมโชค ไวท์ 2
263 บูรยา พัฒนจินดากุล, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ] 1
264 ธัชจารีย์ พันธ์ชาลี บุญบวรพงศ์, บรรณาธิการ 0
265 พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล, บรรณาธิการ 0
266 สมสิญจน์ เพ็ชรยิ้ม, บรรณาธิการ 0
267 อรรถพล ใจชื่น, บรรณาธิการ 0
268 เพียงบุหลัน ยาปาน, บรรณาธิการ 0
269 ธันยารัตน์ วงศ์วนานุรักษ์, บรรณาธิการ 0
270 สุมิตรา ประเทพ 1
271 Richardson, Beth, edited 1
272 Phelps, Linda Lee 1
273 Houser, Janet 1
274 Wills, Evelyn M. 0
275 Munns, Ailsa 0
276 พงษ์ศักดิ์ เจริญงามเสมอ 1
277 กษณา รักษมณี 1
278 ปองขวัญ จินาวรณ์, บรรณาธิการ 0
279 พรพรรณ เฉลิมกิจพานิชย์, บรรณาธิการ 0
280 พิพัฒน์ แซ่ยับ, บรรณาธิการ 0
281 มาร์วิน เทพโสพรรณ, บรรณาธิการ 1
282 Casey Brian M. 0
283 Spong Catherine Y. 0
284 Hoffman Barbara L. 0
285 Dashe Jodi S. 0
286 Leveno Kenneth J. 0
287 พูลทรัพย์ วงศ์วรรณ์ 1
288 ชลธิชา อมาตยคง 1
289 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภาการชาดไทย 1
290 วไลลักษณ์ พุ่มพวง 1
291 อุษา บิกกิ้นส์ 1
292 วารีทิพย์ บุญยอ 0
293 สุพินดา คูณมี 1
294 อรนันท์ หาญยุทธ 2
295 แก้วกาญจน์ เสือรัมย์ 1
296 เยาวลักษณ์ อู่ปรัชญา, บรรณาธิการ 0
297 เลิศชาย วชิรุตมางกูร, บรรณาธิการ 0
298 สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน 1
299 สุธีกาญจน์ ไชยลาภ 1
300 ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์, บรรณาธิการ 0