# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
251 Perry, Shannon E. et al. 1
252 Olshansky, Ellen Frances 0
253 Stayer, Debbie 0
254 Ross, Megan 1
255 รจนพรรณ นันทิทรรภ 1
256 วนเนอร์, แกรี่ เอ็ม, บรรณาธิการ 1
257 บูรณี เศวตสุทธิพันธ์, แปล [และคนอื่นๆ] 0
258 ศราวุธ ปาลิโภชน์ 2
259 อนุพล พาณิชย์โชติ, บรรณาธิการ 1
260 ชินดล วานิชพงษ์พันธุ์, บรรณาธิการ 0
261 สิรินาถ สิรินทร์วราวงศ์, บรรณาธิการ 0
262 ทวีศักดิ์ วรรณชาลี, บรรณาธิการ 0
263 ชยวี เมืองจันทร์,บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ] 1
264 องุ่น น้อยอุดม, บรรณาธิการ 1
265 สุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม, บรรณาธิการ 0
266 ปิยาณี ณ นคร, บรรณาธิการ 0
267 สัมพันธ์ สันทนาคณิต, บรรณาธิการ 1
268 ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์, บรรณาธิการ 1
269 อมราพร วงศ์รักษ์พานิช, บรรณาธิการ 0
270 ศุภพัชญ ศรีภูษณาพรรณ, บรรณาธิการ 1
271 เกศินี เธียรกานนท์, บรรณาธิการ 0
272 จุลจักร ลิ่มศรีวิไล, บรรณาธิการ 1
273 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจักษุวิทยา. การศึกษาก่อนปริญญา 1
274 สมาคมอีเอ็มดีอาร์ ประเทศไทย 1
275 สมิทธ์ กังวานเกียรติชัย, บรรณาธิการ 0
276 ชุติมา คุณาชีวะ, บรรณาธิการ 0
277 อาจรบ คูหาภินันทน์, บรรณาธิการ 1
278 มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาอายุรศาสตร์. สาขาวิชาโลหิตวิทยา 0
279 จิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส 1
280 พรชัย จูลเมตต์ 1
281 Rosdahl, Caroline 1
282 Dalley II, Arthur F. 1
283 Agur, Anne M. R. 0
284 ศักดิ์ชัย อนันต์ตรีชัย, บรรณาธิการ 1
285 ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 0
286 สรรใจ แสงวิเชียร [และคนอื่นๆ] 1
287 อีเกิลแมน, เดวิด 1
288 กุลธิดา บุณยะกุล-ดันนากิ้น, แปล 0
289 แบร์รี, จอห์น เอ็ม. 1
290 สไตน์เบค, จอห์น 1
291 ปิยะภา, แปล 0
292 แซงเตก-ซูเปรี อองตวน เดอ 1
293 พร่างดาว นุประดิษฐ์ 0
294 เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ 1
295 สรวงอัปสร กสิกรานันท์, แปล 0
296 สวิณี แสงสิทธิชัย, แปล 0
297 เจนนี่ ฮอลล์ 1
298 สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล, และคนอื่นๆ 3
299 อัจฉรา สัมบุณณานนท์ 0
300 รัตนาวลัย นิติยารมย์ 0