# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
251 วิชัย โชควิวัฒน, บรรณาธิการ 1
252 มาเรือน เอมชาวนา 1
253 ชลธิชา ศรีวานิชภูมิ 1
254 บุษบา เผ่าทองจีน 1
255 Esterhuizen, Philip 1
256 เยาวรัตน์ มัชฌิม 1
257 ยุภา ภูผา 0
258 ปียานุช ลาหล้าเลิศ 0
259 ชานนท์ ขนานใต้ 0
260 กิรติยา วงษ์กาฬสินธุ์ 0
261 บวรลักษณ์ ทองทวี 0
262 ปริญญา แร่ทอง 0
263 เรือนขวัญ กัณหสิงห์ 0
264 สิทธิพล อาจอินทร์ 1
265 วิจิตรา กุสุมภ์ และคณะ 1
266 สุมิตตา สว่างทุกข์ 0
267 ลดาพร ทองสง 0
268 กาญจนา ศิริเจริญวงศ์ 0
269 อรุณี เฮงยศมาก 0
270 อรอนงค์ วิชัยคำ 0
271 รวงผึ้ง สุนเธนทร์, และคนอื่นๆ 2
272 สายฝน เอกวรางกูร 1
273 กัญญลักษณ์ วิเทศสนธิ, บรรณาธิการ 0
274 สมเจตน์ สุนทราทรพิพัฒน์, บรรณาธิการ 0
275 ภูมิพร กตัญญูวงศ์, บรรณาธิการ 1
276 ธเนศ ชิตาพนารักษ์ 1
277 สายพิน พงษธา, บรรณาธิการ 1
278 ภูดิศ เจต๊ะวรรณ, บรรณาธิการ 0
279 อุษณีย์ แสนหมี่, บรรณาธิการ 0
280 กิตติภัต เจริญขวัญ, บรรณาธิการ 0
281 Masters, Kathleen 1
282 McBride, Susan 1
283 Tietze, Mari 0
284 Davis, Nadinia 1
285 Marie, Boltz, editor 1
286 Zwicker, DeAnne, editor 0
287 Fulmer, Terry T., editor 0
288 Capezuti, Liz, editor 0
289 Kate, Gawlik, editor 1
290 Teall, Alice M., editor 0
291 Melnyk, Bernadette Mazurek, editor 0
292 Huether, Sue E. 1
293 McCance, Kathryn L. 0
294 สุวดี สุขีนิตย์ [และคนอื่นๆ] 1
295 ชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย 0
296 นันทา สู้รักษา 2
297 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. กรมกิจการเด็กและเยาวชน 1
298 ฐิตาพร วรภัณฑ์วิศิษฎ์ 1
299 คนข่าว 2499 1
300 ธีรเดช คุปตานนท์, บรรณาธิการ 0