# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
301 วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์ 0
302 วิฐารณ บุญสิทธิ 0
303 ประสิทธิ์ เผ่าทองคำ 0
304 พธู ตัณฑ์ไพโรจน์ 0
305 ธาริณี แม่นชนะ 1
306 ชิงชิง ฟูเจริญ, บรรณาธิการ 1
307 ศิรภพ สุวรรณโรจน์, บรรณาธิการ 0
308 อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์, บรรณาธิการ 0
309 โอภาส ไตรตานนท์, [และคณะ] บรรณาธิการ 1
310 วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์, บรรณาธิการ 0
311 ณัฐพล ปัทมินทร์, บรรณาธิการ 0
312 คณิน ธรรมาวรานุคุปต์, บรรณาธิการ 0
313 เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ 1
314 อภิชาติ ลิมติยะโยธิน 0
315 อุบลรัตน์์ มโนศิลป์ 0
316 อัคชาร์ยะ บัลกฤษณะ 1
317 ณภัคชา ดัฎธา, แปล 0
318 ศศิกานต์ กาละ 1
319 นุช ตันติศิรินทร์, บรรณาธิการ 1
320 แมทธิวส์, เอมี่. 0
321 คามินอฟฟ์, เลสลี่. 1
322 ธีระภัทร เจริญวิทย์, บรรณาธิการ 0
323 สันติ ปุณณะหิตานนท์, บรรณาธิการ 3
324 กุลนิภา กิตติศักดิ์มนตรี, บรรณาธิการ 0
325 ทวิติยา สุจริตรักษ์, บรรณาธิการ 0
326 วัชรีวรรณ สนธิชัย, บรรณาธิการ 0
327 อรวรรณ เลาห์เรณู, บรรณาธิการ 0
328 รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล. [และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ 1
329 อารียา ธิสา 1
330 ดวงเดือน อุเต็น 0
331 วรวรรณ จิตต์ธรรม และคณะ 1
332 กิรณา เค้าฉลองเคียง 0
333 ศิริรัตน์ ปานอุทัย และคณะ 1
334 อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, บรรณาธิการ 4
335 สถาบันพระบรมราชชนก. คณะพยาบาลศาสตร์ 0
336 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์. สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 0
337 วรัญญา เพ็ชรคง 0
338 ภัณฑิลา สิทธิการค้า, บรรณาธิการ [และคณะ] 2
339 พัชรี คำวิลัยศักดิ์, บรรณาธิการ 0
340 รัฐพล อุปลา, บรรณาธิการ 0
341 สุชาอร แสงนิพันธ์กูล, บรรณาธิการ 0
342 ดารา ไม้เรียง, บรรณาธิการ 0
343 ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล และคณะ 1
344 มนัสวี ขนอม 0
345 สุทธินันท์ คอดริงตัน 0
346 ฐิตินนท์ ดวงจินา 0
347 นงลักษณ์ เฉลิมสุข 0
348 บังอร ศุภวิทิตพัฒนา 0
349 ปิยะภรณ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี และคณะ 1
350 ประสาท เนืองเฉลิม 1