# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4401 รุจี จารุภาชน์ 1
4402 ปฐม จูจันทร์ 0
4403 เยาวลักษณ์ บุญจันทร์ 0
4404 สุมาลี สุวรรณภัคดี 1
4405 ฉลวย เหลือบรรจง 0
4406 วรรณดี เสือมาก 0
4407 มัจฉรีย์ วงศ์ใหญ่ 1
4408 อินทิรา ชัยมงคล 0
4409 เสาวลักษณ์ ศรีโรย 0
4410 ศราวุธ วิโรจนะ 0
4411 ยศพล เหลืองโสมนภา 1
4412 เบญจวรรณ ทิมสุวรรณ 0
4413 สาคร พร้อมเพราะ 0
4414 ศิริ วัฒนธีรางกูร 1
4415 ภัทรา เสงี่ยมในเมือง 1
4416 ศรีวรรณ เอมราช 1
4417 จันสุดา ลีลาเขตต์ 0
4418 วีรวรรณ ภาษาประเทศ 2
4419 พรรณี ฉุ้นประดับ 0
4420 ชุติพร จริตงาม 2
4421 ณภัทร กุลนันทร์ 1
4422 เบญจวรรณ ศรีโยธิน 2
4423 มณฑา อุดมเลิศ 0
4424 วาสนา แก้วโพธิ์ 1
4425 มาลี ตั้งระเบียบ 1
4426 สุมาฬี พรมรุกขชาติ 0
4427 สุเทพ ทองมา 0
4428 วัลลภ พงษ์ยืน 0
4429 อังคณา ชมพูมิ่ง 1
4430 ธวัชชัย จืดจาง 0
4431 ตะวัน ฉัตรสูงเนิน 0
4432 วรเชษฐ์ จันติยะ 1
4433 ทัศนีย์ องค์สรณะคมกุล 0
4434 วิชัย ดีพร้อม 0
4435 กิตติพร เนาว์สุวรรณ 1
4436 วัชรา สุขแท้ 2
4437 นเรศ ไชยรัตน์ 0
4438 อุษณีย์ เทพวรชัย 1
4439 ณัทกวี ศิริรัตน์ 1
4440 อภิชาติ สินธุบัว 11
4441 วิมล อ่อนเส็ง 0
4442 รุ่งกาญจน์ วุฒิ 1
4443 โศรตรีย์ แพน้อย 3
4444 พัชรบูรณ์ ศรีวิชัย 1
4445 สุพิมล ขอผล 3
4446 วราพร วันไชยธนวงศ์ 6
4447 รวีวรรณ คำเงิน 1
4448 พิมพา กายประสิทธิ์ 1
4449 สุกันยา นัครามนตรี 0
4450 นฤมล เฉ่งไล่ 3