# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
401 กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล 1
402 เกษรา รักษ์พงษ์สิริ 1
403 พรรณนิกา ฤตวิรุฬห์ 1
404 อรสร สารพันโชติวิทยา 1
405 อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์ 0
406 พามิลา ทรรศนะวิภาส 0
407 โจว วั้ง 1
408 กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์, แปล 0
409 กุสุมาวดี คำเกลี้ยง 1
410 อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ 1
411 รัฐกร วิไลชนม์, บรรณาธิการ 0
412 ปฐมทรรศน์ พันธุมโกมล, บรรณาธิการ 0
413 พัดชา พงษ์เจริญ, บรรณาธิการ 0
414 ศุภฤกษ์ ดิษยบุตร, บรรณาธิการ 0
415 สุภาภรณ์ สุดหนองบัว 1
416 กฤติยา กอไพศาล, บรรณาธิการ 0
417 ณสิกาญจน์ อังคเศกวินัย, บรรณาธิการ 0
418 ไกรวิพร เกียรติสุนทร, บรรณาธิการ 0
419 พูลชัย จรัสเจริญวิทยา, บรรณาธิการ 0
420 พูลชัย จรัสเจริญวิทยา 0
421 จารุณี ควรพิบูลย์ 1
422 ศุภวรรณ บูรณพิร, บรรณาธิการ 0
423 เกศรินทร์ ถานะภิรมย์ 1
424 มลินี สมภพเจริญ 1
425 สุรีย์ อยู่วรรณกุล, บรรณาธิการ 0
426 ธนภณ ลิมปอารยะกุล 0
427 ธนิสร ศรีวานิชภูมิ 1
428 จักรพันธุ์ พรหมโสภา 1
429 วลัยลักษณ์ ศิริศิลป์ 1
430 วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล 2
431 โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน 1
432 ภัชรพล สำเนียง 1
433 พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล 1
434 พรจิรา ศุภราศรี 1
435 ภัทรสร คูร์พิพัฒน์, แปล 0
436 ทะเกะอิ, ฮิโตะชิ 2
437 กิ่งดาว ไตรยสุนันท์, แปล 0
438 ปัณณวิชญ์ เบญจวลีย์มาศ, บรรณาธิการ 0
439 งามจิตร์ ภัทรวิทย์, บรรณาธิการ 0
440 จตุพร ภักภิรมย์, บรรณาธิการ 0
441 วิรัตน์ วศินวงศ์, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ] 1
442 Mooi Standing, Editor 1
443 Stromberg, Holly K. 1
444 Friberg, Elizabeth E. 1
445 Kantor, debra P. 1
446 Stein, Loren Nell Melton 1
447 Hollen, Connie J. 0
448 Ashelford, Sarah 1
449 Taylor, Vanessa 0
450 Raynsford, justine 0