# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
401 ธีระ วัชระปรีชานนท์, บรรณาธิการ 1
402 ปาร์รามอง (Parramon) 1
403 น้ำทิพย์ พันธุ์อนุกูล, แปล 0
404 แอชเวลล์, เคน 1
405 อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ 1
406 กาญจนา ศรีสวัสดิ์ 1
407 ปริญ กิจวัฒนา 1
408 วลัยพร วังจินดา, บรรณาธิการ 0
409 รุจิภาส สิริจตุภัทร, บรรณาธิการ 1
410 กรกฎ อภิรัตน์วรากุล 2
411 พรเทพ ตั่นเผ่าพงษ์ 1
412 สุรีย์พันธุ์ วรพงศธร 1
413 จิณัติตา จิตติวัฒน์ 1
414 ปารเมศ เทียนนิมิตร 1
415 สมศักดิ์ โทจำปา 1
416 อรอุมา ชัยวัฒน์ 1
417 ภควดี พลังวชิรา, บรรณาธิการ 1
418 ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์, บรรณาธิการ 0
419 ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย, บรรณาธิการ 1
420 สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย. ชมรมคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต 0
421 วิสุทธิ์ เกตุแก้ว, บรรณาธิการ 0
422 รัชนี แซ่ลี้, บรรณาธิการ 0
423 จริยา สันตติอนันต์, บรรณาธิการ 1
424 ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข 1
425 นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี 1
426 ศุภราภรณ์ วังแก้ว, บรรณาธิการ 1
427 นำชัย ชีววิวรรธน์, แปล 0
428 ครอว์ฟอร์ด, โดโรธี เอช โดโรธี เอช. 1
429 วรพจน์ อุณอนันต์, บรรณาธิการ 0
430 จิราภรณ์ ศรีอ่อน, บรรณาธิการ 0
431 อนันต์ มโนมัยพิบูลย์, บรรณาธิการ [และคนอื่นๆ] 1
432 วันรัชดา คัชมาตย์, บรรณาธิการ 1
433 วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์ 1
434 ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา 1
435 วิสูตร คงเจริญสมบัติ, บรรณาธิการ 1
436 สิริกาญจน์ ลิมปกาญจน์ (ยามาดะ) 1
437 ผกามาศ พิริยะประสาธน์ 0
438 พัชรี คุณค้ำชู และคณะ 1
439 กฤษณา ครุฑนาค 0
440 นพพล ประโมทยกุล 0
441 คณะกรรมการด้านการพัฒนาและจัดทำแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย 1
442 นครินทร์ สุวรรณแสง 0
443 อุไรพร จันทะอุ่มเม้า 0
444 หทัยรัตน์ บุญแก้ว 0
445 ยุรีพรรณ วณิชโยบล 0
446 โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ 0
447 ขวัญนภา ขวัญสถาพรกุล 0
448 ศิริมา ลีละวงศ์ 2
449 ชัจคเณค์ แพรขาว 2
450 ศุภวดี แถวเพีย 1