# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4451 ไพทูรย์ มาผิว 1
4452 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 16
4453 อรทัย แก้วมหากาฬ 3
4454 จารุณี วาระหัส 0
4455 มุกดา หนุ่ยศรี และคนอื่นๆ 12
4456 วิภาดา วิจักขณาลัญฉ์ 1
4457 อัจฉรา กิตติวงศ์วิสุทธิ์ 0
4458 วัลย์รวี มงคลดี 0
4459 อุ่นใจ เครือสถิตย์ 0
4460 สุวิมล มณีโชติ 1
4461 จริยา พรหมสุวรรณ 0
4462 อมร ไกรดิษฐ์ 0
4463 พนมพร ยงทองมุก 1
4464 ดวงใจ พิชัยรัตน์ 1
4465 อาภรณ์ ภู่พัทธยากร 0
4466 นภาดล สีหพันธุ์ 6
4467 พรปวีณ์ หงษ์ประสิทธิ์ 0
4468 อารดา พรหมเทศ 0
4469 บุษกร โกมลภมร 1
4470 ศักรินทร์ สุวรรณเวหา 2
4471 ณิชกานต์ นาควิโรจน์ 1
4472 นิตยา ศรีญาณลักษณ์ 4
4473 สวรส บุณยะปาล 0
4474 วีรวรรณ เกิดทอง 1
4475 รุ่งนภา จันทรา 1
4476 อรชร อินทองปาน 1
4477 สุมิตตรา พฤษ์ไพโรจน์กุล 0
4478 วิภา ด่านธำรงกุล 0
4479 ภัชรบถ ฤทธิ์เต็ม 1
4480 พระนคร ปรังฤทธิ์ 0
4481 วาสนา แก้วโพธิ์ 1
4482 เพ็ญศรี ม้าแก้ว 0
4483 บัณฑิต เผ่าวัฒนา 1
4484 ดวงพร อ่อนหวาน 0
4485 สาคร อินโท่โล่ 1
4486 ศิราณี อิ่มน้ำขาว 1
4487 ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล 1
4488 เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ 0
4489 ธนวิทย์ บุตรอุดม 1
4490 ปิยะรัตน์ ทองธานี 1
4491 จำเนียร วงษ์โม้ 0
4492 เปรมฤดี ศรีวิชัย 2
4493 จันทร์เพ็ญ เฉลียว 0
4494 อารีย์ กุลจู 0
4495 เรณุวัฒน์ โคตรพัฒน์ 1
4496 ณฐพร คำศิริรักษ์ 0
4497 วีระชัย อิ่มน้ำขาว 0
4498 ชาติ ไทยเจริญ 0
4499 กิิตติศักดิ์ ไกรจันทร์ 0
4500 นฤมล เอนกวิทย์ 1