# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4451 Silvestri, Linda Anne 4
4452 Allen, Laura 1
4453 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์ 0
4454 พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น 1
4455 Cunningham, Robert J., III 0
4456 Sabella, Camille 1
4457 Indrani Tk 0
4458 Marilyn Winterton Edmunds 1
4459 Datta, Parul 1
4460 Wildman, Robert 0
4461 Medeiros, Denis M. 1
4462 Hinkle, Janice L. 4
4463 Walker, Hilary 0
4464 Scanlan, Siobhan 1
4465 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ 0
4466 พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, บรรณาธิการ 3
4467 Fathers, Patricia C. 0
4468 Coutsaftiki, Dina 0
4469 Evans, Daryl 1
4470 Brookins-Fisher, Jodi 0
4471 Bensley, Robert J. 1
4472 Haber, Judith 0
4473 LoBiondo-Wood, Geri 3
4474 Stoodley, Lynda 0
4475 Stark, Sharon W. 1
4476 Creswell, David J. 0
4477 Creswell, John W. 1
4478 Goodman, Margaret 0
4479 Aveyard, Helen 0
4480 Moule, Pam 2
4481 Martha Raile Alligood 2
4482 Le, Tao., et al. 1
4483 Ward, Kelley 0
4484 Rodgers, Cheryl C. 0
4485 Wold, Gloria 1
4486 Seabert, Denise M. 0
4487 Pinger, Robert R. 0
4488 McKenzie, James F. 2
4489 Chiang Mai University (CMU). Public Policy Studies Institute 0
4490 Kobkun Rayanakorn, editor 1
4491 Gantz, Nancy Rollins 1
4492 Huston, Carol Jorgensen 0
4493 Marquis, Bessie L. 1
4494 Meleis, afaf Ibrahim 1
4495 Kowalski, Mary T. 0
4496 Rosdahl, Caroline Bunker 1
4497 Lorman, William J., editor 0
4498 Rundio, Al, editor 1
4499 Ferrier, Denise R. 1
4500 Sprengel, Ann D. 0