# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4551 Debra Nizette 0
4552 Perry, Hall 0
4553 Potter, Stockert 1
4554 Videbeck, sheila L. 3
4555 Nettina, Sandra M. 1
4556 Steele, Debbie. 0
4557 Keltner, Norman L. 2
4558 Willis, Laura M., editor. 1
4559 Rebar, Cherie R., editor. 0
4560 Heimgartner, Nicole M., editor. 0
4561 Gersch, Carolyn., editor. 1
4562 Womble, Donna M. 1
4563 Smith, Grahame., editor 1
4564 Mariann M. Harding 0
4565 Margaret Mclean Heitkemper 0
4566 Linda Bucher 0
4567 Steve Trenoweth 0
4568 Debra Nizette 1
4569 Katie Evans 0
4570 Elder, Ruth., [et. al.] 1
4571 Andrea Shepherd 0
4572 Neal Cook 0
4573 Jennifer Boore 1
4574 Usa Thisyakorn, ed. 0
4575 Auchara Tangsathapornpong, ed. 0
4576 Olarn Prommalikit, ed. 1
4577 Veronica Phillips Arikian, [editor] 1
4578 Wilson, David 0
4579 Hockenberry, Marilyn J. 5
4580 Perry, Shannon E. 2
4581 Raymond, Janice L. 0
4582 Mahan, L. Kathleen 1
4583 Platts-Mills, Timothy F. 0
4584 Cheung, Dickson S. 0
4585 Blok, Barbara K. 1
4586 Anamma Jacob, [editors] 1
4587 Spry, Cynthia 0
4588 Goodman, Terri 1
4589 Spry, Cynthia 0
4590 American Pharmacists Association 1
4591 Bogle, Margaret L. 0
4592 Winterfeldt, Esther A. 1
4593 Margaret A. Fischbach 0
4594 Frances Talaska Fischbach 1
4595 Gilbert, Joyce 0
4596 Schlenker, Eleanor D. 2
4597 Crawford, Lynne R. 0
4598 Yoost, Barbara L. 2
4599 อิษฏบุษป์ ทัศนะเทพ 0
4600 นิพนธ์ ดิศกัมพล 0