# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4601 Bucher, Linda 0
4602 Heitkemper, Margaret McLean 0
4603 Dirksen, Shannon Ruff 1
4604 Lewis, Sharon L. 4
4605 Lane, Annette M 0
4606 Lane, - Annette M. 1962 0
4607 Hirst, Sandra P 1
4608 Aster, Jon C., ed. 0
4609 Abbas, Abul K., ed. 0
4610 Kumar, Vinay, 1944- ed. 1
4611 Lough, Mary E.,edited 0
4612 Stacy, Kathleen M., edited 0
4613 Urden, Linda D., edited 1
4614 วิฌาน บุญจินดาทรัพย์ 0
4615 ลลิดา ก้องเกียรติกุล 0
4616 ประภาศรี สมบุญ 0
4617 ทศวรรณ เอียมการ์ด พงษ์นุ่มกุล 0
4618 จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ 0
4619 สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, บรรณาธิการ 1
4620 Carpenito, Lynda Juall., [editor] 1
4621 Caudill, Marie A., [edited] 0
4622 Stipanuk, Martha H., [editor] 1
4623 Hall, Amy 0
4624 Patricia A. Stockert 0
4625 Perry, Anne Griffin 4
4626 Potter, Patricia A. 3
4627 Chop, Walter C., edited 0
4628 Robnett, Regula H., edited 1
4629 Cunningham, f. Gary 2
4630 Williams, J. Whitridge 1
4631 David C. Nieman 0
4632 Lee, Robert D 1
4633 Wingerd, Bruce D. 1
4634 Carol Byed - Bredbenner, Ph.D, at all 1
4635 Fine, katie S 0
4636 Marino, Bradley S 1
4637 Fox, Stuart lra 1
4638 Shannon E. Perry 0
4639 Alden, Kathryn Rhodes 0
4640 Cashion, Kitty 0
4641 Lowdermilk, Deitra Leonard 3
4642 Netter, Frank H., illustrator 0
4643 Ferri, Fred F. 1
4644 Martin, Barbara C. 0
4645 Duell, Donna J. 0
4646 Smith, Sandra F. 2
4647 Lilley, Linda Lane, et al. 1
4648 Godstein, Marc B. 0
4649 Kamel, Kamel S. 0
4650 Halperin, Michell L. 1