# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4651 Spry, Cynthia 0
4652 American Pharmacists Association 1
4653 Bogle, Margaret L. 0
4654 Winterfeldt, Esther A. 1
4655 Margaret A. Fischbach 0
4656 Frances Talaska Fischbach 1
4657 Gilbert, Joyce 0
4658 Schlenker, Eleanor D. 2
4659 Crawford, Lynne R. 0
4660 Yoost, Barbara L. 2
4661 อิษฏบุษป์ ทัศนะเทพ 0
4662 นิพนธ์ ดิศกัมพล 0
4663 ทศพล เอื้อมสราญวรกุล 0
4664 เกียรติชัย ดาวรัตนชัย 0
4665 กัมพล อำนวยพัฒนพล 0
4666 Bucher, Linda 0
4667 Heitkemper, Margaret McLean 0
4668 Dirksen, Shannon Ruff 1
4669 Lewis, Sharon L. 4
4670 Lane, Annette M 0
4671 Lane, - Annette M. 1962 0
4672 Hirst, Sandra P 1
4673 Aster, Jon C., ed. 0
4674 Abbas, Abul K., ed. 0
4675 Kumar, Vinay, 1944- ed. 1
4676 Lough, Mary E.,edited 0
4677 Stacy, Kathleen M., edited 0
4678 Urden, Linda D., edited 1
4679 วิฌาน บุญจินดาทรัพย์ 0
4680 ลลิดา ก้องเกียรติกุล 0
4681 ประภาศรี สมบุญ 0
4682 ทศวรรณ เอียมการ์ด พงษ์นุ่มกุล 0
4683 จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ 0
4684 สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, บรรณาธิการ 1
4685 Carpenito, Lynda Juall., [editor] 1
4686 Caudill, Marie A., [edited] 0
4687 Stipanuk, Martha H., [editor] 1
4688 Hall, Amy 0
4689 Patricia A. Stockert 0
4690 Perry, Anne Griffin 4
4691 Potter, Patricia A. 3
4692 Chop, Walter C., edited 0
4693 Robnett, Regula H., edited 1
4694 Cunningham, f. Gary 2
4695 Williams, J. Whitridge 1
4696 David C. Nieman 0
4697 Lee, Robert D 1
4698 Wingerd, Bruce D. 1
4699 Carol Byed - Bredbenner, Ph.D, at all 1
4700 Fine, katie S 0