# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4701 Murray, Sharon., et al. 1
4702 Alfaro-LeFevre, Rosalinda 2
4703 Nies , Mary A. 2
4704 Zerwekh , JoAnn 1
4705 Cooper , Kim 2
4706 ทดสอบ ระบบ 0
4707 กีรดา ไกรนุวัตร 2
4708 อภิญญา เพียรพิจารณ์ 4
4709 พจมาน พิศาลประภา 0