# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4701 Spry, Cynthia 0
4702 American Pharmacists Association 1
4703 Bogle, Margaret L. 0
4704 Winterfeldt, Esther A. 1
4705 Margaret A. Fischbach 0
4706 Frances Talaska Fischbach 1
4707 Gilbert, Joyce 0
4708 Schlenker, Eleanor D. 2
4709 Crawford, Lynne R. 0
4710 Yoost, Barbara L. 2
4711 อิษฏบุษป์ ทัศนะเทพ 0
4712 นิพนธ์ ดิศกัมพล 0
4713 ทศพล เอื้อมสราญวรกุล 0
4714 เกียรติชัย ดาวรัตนชัย 0
4715 กัมพล อำนวยพัฒนพล 0
4716 Bucher, Linda 0
4717 Heitkemper, Margaret McLean 0
4718 Dirksen, Shannon Ruff 1
4719 Lewis, Sharon L. 4
4720 Lane, Annette M 0
4721 Lane, - Annette M. 1962 0
4722 Hirst, Sandra P 1
4723 Aster, Jon C., ed. 0
4724 Abbas, Abul K., ed. 0
4725 Kumar, Vinay, 1944- ed. 1
4726 Lough, Mary E.,edited 0
4727 Stacy, Kathleen M., edited 0
4728 Urden, Linda D., edited 1
4729 วิฌาน บุญจินดาทรัพย์ 0
4730 ลลิดา ก้องเกียรติกุล 0
4731 ประภาศรี สมบุญ 0
4732 ทศวรรณ เอียมการ์ด พงษ์นุ่มกุล 0
4733 จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ 0
4734 สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, บรรณาธิการ 1
4735 Carpenito, Lynda Juall., [editor] 1
4736 Caudill, Marie A., [edited] 0
4737 Stipanuk, Martha H., [editor] 1
4738 Hall, Amy 0
4739 Patricia A. Stockert 0
4740 Perry, Anne Griffin 4
4741 Potter, Patricia A. 3
4742 Chop, Walter C., edited 0
4743 Robnett, Regula H., edited 1
4744 Cunningham, f. Gary 2
4745 Williams, J. Whitridge 1
4746 David C. Nieman 0
4747 Lee, Robert D 1
4748 Wingerd, Bruce D. 1
4749 Carol Byed - Bredbenner, Ph.D, at all 1
4750 Fine, katie S 0