# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4751 มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโลหิตวิทยา 0
4752 ธีระ ฤชุตระกูล 0
4753 ธีระ ฤชุตระกูล 0
4754 วีรภัทร โอวัฒนาพานิช 2
4755 Maryanne Werner - McCullough 0
4756 Sandra Luz Martinez de castillo 1
4757 Pickar, Abernethy Amy 0
4758 Pickar, Gloria D. 1
4759 Paula Manuel Bostwick 0
4760 Leland Norman Holland, Jr. 0
4761 พรรคเขียว จรรโลงโลก 0
4762 สมยศ ศุภกิจไพบูลย์ 1
4763 Kathleen F. Jett 0
4764 Paul Insel 1
4765 A. Catharine Ross 1
4766 Chad, Cross L. 0
4767 Daniel, Wayne W. 1
4768 สุดารัตน์ สุวรรณพงศ์ 0
4769 พินิต ชินสร้อย 0
4770 ยงศักดิ์ ตันติปฎก 0
4771 จิรยศ จินตนาดิลก 0
4772 ประพจน์ เภตรากาศ,และคนอื่นๆ 3
4773 Kathy King 1
4774 ปริญญา แพทย์แผนไทย 1
4775 Erik L. Malewski 1
4776 Barbara Aehlert 0
4777 Tim Phalen 1
4778 Jan chaithavuthi 1
4779 Praboromarajchanok Institute, Ministry of public Health 1
4780 Balabanova, Dina 0
4781 Greenan, James 0
4782 Cooper, Sandra E. 0
4783 Stock, Yvonne N. 0
4784 Jett, Kathleen 0
4785 Yeager, Jennifer J. 0
4786 Zerwekh, JoAnn 1
4787 Gosnell, Kelly 0
4788 Simpson, Kathleen Rice. 1
4789 O'Meara, Amy Mandeville 1
4790 Castaldi, Patricia A. 1
4791 Passmore, Denise 1
4792 ศรีมนา นิยมค้า 2
4793 Weber, Janet R. 1
4794 Luebbert, Rebecca 0
4795 Boyd, Mary Ann 2
4796 Souter, Sharon 0
4797 Lilley, Linda Lane 2
4798 Snyder, Julie S. 0
4799 Collins, Shelly Rainforth 0
4800 Clayton, Bruce D. 1