# ชื่อผู้แต่ง จำนวนหนังสือ
4801 LoBiondo-Wood, Geri 3
4802 Stoodley, Lynda 0
4803 Stark, Sharon W. 1
4804 Creswell, David J. 0
4805 Creswell, John W. 1
4806 Goodman, Margaret 0
4807 Aveyard, Helen 0
4808 Moule, Pam 2
4809 Martha Raile Alligood 2
4810 Le, Tao., et al. 2
4811 Ward, Kelley 0
4812 Rodgers, Cheryl C. 0
4813 Wold, Gloria 1
4814 Seabert, Denise M. 0
4815 Pinger, Robert R. 0
4816 McKenzie, James F. 2
4817 Chiang Mai University (CMU). Public Policy Studies Institute 0
4818 Kobkun Rayanakorn, editor 1
4819 Gantz, Nancy Rollins 1
4820 Huston, Carol Jorgensen 0
4821 Marquis, Bessie L. 1
4822 Meleis, afaf Ibrahim 1
4823 Kowalski, Mary T. 0
4824 Rosdahl, Caroline Bunker 1
4825 Lorman, William J., editor 0
4826 Rundio, Al, editor 1
4827 Ferrier, Denise R. 1
4828 Sprengel, Ann D. 0
4829 Kelley, Jane H. 0
4830 Weber, Janet 1
4831 Moore, Leigh W. 1
4832 Carpenito, Lynda Juall 0
4833 Bickley, Lynn S. 0
4834 Palm, Mary Louise 0
4835 Hogan-Quigley, Beth 2
4836 Carpenter, Jane, 1971- 0
4837 Taylor, Kate, 1951- 0
4838 Snow, Sarah, 1966- 1
4839 สุชาดา ศรีทิพยวรรณ, บรรณาธิการ 1
4840 วินชนะ ศรีวิไลทนต์, บรรณาธิการ 1
4841 John Wilks., edite 1
4842 McMullan, Taralyn 0
4843 Whitworth, Sheila C. 1
4844 Oermann, Marilyn H., editor 1
4845 David Stanley., edited 1
4846 Eliopoulos, Charlotte 1
4847 Williams, Patricia 2
4848 ฐิติมา สุขเลิศตระกูล, บรรณาธิการ 0
4849 เนตรทอง นามพรม, บรรณาธิการ 1
4850 Odom - Forren Jan 1