แสดง:

เรียงตาม:

แนวทางการพัฒนาระบบบริการพยาบาล สำหรับผู้รับบริการกัญชาทางการแพทย์ 0/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการพัฒนาระบบบริการพยาบาล สำหรับผู้รับบริการกัญชาทางการแพทย์

ผู้แต่งหนังสือ: พัชรีย์ กลัดจอมพงษ์, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161147013
เลขเรียก:
 • NLM - WB925
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021

แนวทางการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย Guidelines of referral system development 0/3
หนังสือมาใหม่

แนวทางการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย Guidelines of referral system development

ผู้แต่งหนังสือ: สุวิภา นิตยางกูร
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616110393
เลขเรียก:
 • NLM - W64
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพยาบาล 0/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับพยาบาล

ผู้แต่งหนังสือ: ขนิษฐา นันทบุตร, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WA540
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

แนวทางการพยาบาล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ในสถานบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ 1/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการพยาบาล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ในสถานบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณภา ศรีธัญรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WA540
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

แนวทางการพยาบาล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ในสถานบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ 0/19
หนังสือมาใหม่

แนวทางการพยาบาล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ในสถานบริการสุขภาพ ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ

ผู้แต่งหนังสือ: วรรณภา ศรีธัญรัตน์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WA540
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

แนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Guide to infection prevention and control in hospital 0/2
หนังสือมาใหม่

แนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Guide to infection prevention and control in hospital

ผู้แต่งหนังสือ: อะเคื้อ อุณหเลขกะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164291720
เลขเรียก:
 • NLM - WX167
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

แนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Guide to infection prevention and control in hospital 0/15
หนังสือมาใหม่

แนวทางการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Guide to infection prevention and control in hospital

ผู้แต่งหนังสือ: อะเคื้อ อุณหเลขกะ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164291720
เลขเรียก:
 • NLM - WX167
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

แนวทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมอย่างสั้นสำหรับผู้เสพสารแอมเฟตามีนอย่างสม่ำเสมอ 0/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมอย่างสั้นสำหรับผู้เสพสารแอมเฟตามีนอย่างสม่ำเสมอ

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐพล โชคไมตรี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161116385
เลขเรียก:
 • NLM - WM270
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

แนวทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมอย่างสั้นสำหรับผู้เสพสารแอมเฟตามีนอย่างสม่ำเสมอ 0/11
หนังสือมาใหม่

แนวทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมอย่างสั้นสำหรับผู้เสพสารแอมเฟตามีนอย่างสม่ำเสมอ

ผู้แต่งหนังสือ: ณัฐพล โชคไมตรี
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161116385
เลขเรียก:
 • NLM - WM270
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาล ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค 0/4
หนังสือมาใหม่

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาล ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค

ผู้แต่งหนังสือ: ยงค์ รงค์รุ่งเรือง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WC515
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาล ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค 0/14
หนังสือมาใหม่

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาล ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค

ผู้แต่งหนังสือ: ยงค์ รงค์รุ่งเรือง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WC515
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

แนวทางการปฏิบัติงานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค 0/2
หนังสือมาใหม่

แนวทางการปฏิบัติงานเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้แต่งหนังสือ: ภาณุโชติ ทองยัง
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978616110805
เลขเรียก:
 • NLM - WA288
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2011

แนวทางการบันทึกและให้รหัสการวินิจฉัยโรคและหัตถการ 0/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการบันทึกและให้รหัสการวินิจฉัยโรคและหัตถการ

ผู้แต่งหนังสือ: บริรักษ์ เจริญศิลป์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161115968
เลขเรียก:
 • NLM - WB15
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

แนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยสำหรับประเทศไทย 0/5
หนังสือมาใหม่

แนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยสำหรับประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ: จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161125448
เลขเรียก:
 • NLM - QY470
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

แนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยสำหรับประเทศไทย 0/14
หนังสือมาใหม่

แนวทางการทดสอบ ณ จุดดูแลผู้ป่วยสำหรับประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ: จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์, และคนอื่นๆ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161125448
เลขเรียก:
 • NLM - QY470
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ระดับชาติ ปี พ.ศ.2553 National uidelines on HIV/AIDS diagnosis and treatment : Thailand 2010 0/10
หนังสือมาใหม่

แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ระดับชาติ ปี พ.ศ.2553 National uidelines on HIV/AIDS diagnosis and treatment : Thailand 2010

ผู้แต่งหนังสือ: ประพันธ์ ภานุภาค, และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 978974297984
เลขเรียก:
 • NLM - WC503.1
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2010

แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2557 0/2
หนังสือมาใหม่

แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2557

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WC503.6
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการระบบการห้ามเลือดสำหรับประเทศไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการระบบการห้ามเลือดสำหรับประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ: สุขุม กาญจนพิมาย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161137601
เลขเรียก:
 • NLM - WH310
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการระบบการห้ามเลือดสำหรับประเทศไทย 0/10
หนังสือมาใหม่

แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการระบบการห้ามเลือดสำหรับประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ: สุขุม กาญจนพิมาย
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786161137601
เลขเรียก:
 • NLM - WH310
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2018

แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2 0/10
หนังสือมาใหม่

แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ชนิดที่ 2

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786163487100
เลขเรียก:
 • NLM - WK810
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

แนวทางการดูแลรักษาโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก 1/10
หนังสือมาใหม่

แนวทางการดูแลรักษาโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็ก

ผู้แต่งหนังสือ: จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786169161509
เลขเรียก:
 • NLM - WS280
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

แนวทางการดูแลรักษาภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลศิริราช : จากงานวิจัยสู่งานประจำ 1/20
หนังสือมาใหม่

แนวทางการดูแลรักษาภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลศิริราช : จากงานวิจัยสู่งานประจำ

ผู้แต่งหนังสือ: ประเสริฐ ศันสนีย์วิทยกุล, บรรณาธิการ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164434363
เลขเรียก:
 • NLM - WQ248
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2020

แนวทางการดูแลรักษาปัญหาทางระบบหายใจที่พบบ่อยในเด็ก = Practical approach to common respiratory problems in children 0/5
หนังสือมาใหม่

แนวทางการดูแลรักษาปัญหาทางระบบหายใจที่พบบ่อยในเด็ก = Practical approach to common respiratory problems in children

ผู้แต่งหนังสือ: จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786165516921
เลขเรียก:
 • NLM - WS280
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2013

แนวทางการดูแลด้านโภชนศาสตร์คลินิก = Practical points in clinical nutrition 0/3
หนังสือมาใหม่

แนวทางการดูแลด้านโภชนศาสตร์คลินิก = Practical points in clinical nutrition

ผู้แต่งหนังสือ: สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164430396
เลขเรียก:
 • NLM - QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

แนวทางการดูแลด้านโภชนศาสตร์คลินิก = Practical points in clinical nutrition 0/33
หนังสือมาใหม่

แนวทางการดูแลด้านโภชนศาสตร์คลินิก = Practical points in clinical nutrition

ผู้แต่งหนังสือ: สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ์
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164430396
เลขเรียก:
 • NLM - QU145
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2017

แนวทางการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล = Basic life support 1/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาล = Basic life support

ผู้แต่งหนังสือ: ชัจคเณค์ แพรขาว
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164383333
เลขเรียก:
 • NLM - WG205
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2019

แนวทางการจ่ายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านยา 0/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการจ่ายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในร้านยา

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9789741959181
เลขเรียก:
 • NLM - WB330
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2015

แนวทางการจัดทำแผนรับมือในภาวะฉุกเฉิน ความปลอดภัยอาหารของประเทศไทย 0/1
หนังสือมาใหม่

แนวทางการจัดทำแผนรับมือในภาวะฉุกเฉิน ความปลอดภัยอาหารของประเทศไทย

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - QU145.JT3
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

แนวทางการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ 0/3
หนังสือมาใหม่

แนวทางการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ

ผู้แต่งหนังสือ:
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN:
เลขเรียก:
 • NLM - WT120
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2014

แนวคิดหลักในเวชศาสตร์ครอบครัว = Key concept in family medicine 0/10
หนังสือมาใหม่

แนวคิดหลักในเวชศาสตร์ครอบครัว = Key concept in family medicine

ผู้แต่งหนังสือ: วริสรา ลุวีระ
ประเภทหนังสือ: วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาษาไทย)
ISBN/ISSN: 9786164851153
เลขเรียก:
 • NLM - WB110
ปีที่พิมพ์ (ค.ศ.): 2021


สาขาวิชา

  181
  123
  94
  151
  133
  137


ล้างค่า